Gesloten voor aanvragen

Investeringsregeling POP3+ 2022

Laatst gecontroleerd op:
8 december 2023
Gepubliceerd op:
15 november 2022

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf moderner of duurzamer maken? Bijvoorbeeld door te investeren in automatische weide-selectiepoorten of een waterbassin? Vraag dan de subsidie Investeringsregeling POP3+ 2022 aan. Zo kunt u misschien 40% subsidie krijgen voor een investering die bijdraagt aan een duurzamer landbouwbedrijf.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 30 november 2022
00:00
Einddatum:
dinsdag 31 januari 2023
17:00
Maximaal € 150.000 per bedrijf
Totaal budget:
€ 25.027.000

Deze regeling is gesloten.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor 26 soorten investeringen. Deze zijn verdeeld over 5 categorieën. U kunt voor maximaal 2 investeringen subsidie aanvragen. Bekijk de lijst met subsidiabele investeringen om te lezen wat bij elke categorie wel of niet subsidiabel is. U vindt dit overzicht ook in Bijlage 5 van de regeling.

Budget

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het budget voor deze subsidie op 3 juli verhoogd van € 14 miljoen naar ruim € 25 miljoen. Wij verdelen dit totale budget in gelijke bedragen over 5 investeringscategorieën. Dat is € 5.005.400 per categorie. Onder Wetten en regels vindt u een link naar de publicatie in de Staatscourant over deze budgetverhoging.

Subsidiepercentages

U krijgt subsidie over de totale investeringskosten die u maakt. U kunt voor 40% van de kosten subsidie krijgen.

Minimaal en maximaal subsidiebedrag

U vraagt voor uw investering minimaal € 20.000 subsidie aan. U kunt maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen. Vraagt u voor 2 investeringen subsidie aan? Dan is voor elke aanvraag het subsidiebedrag minimaal € 20.000. U kunt voor de investeringen samen maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen.

Meer aanvragen dan budget

Er zijn 4102 subsidieaanvragen gedaan. Het budget is niet genoeg om iedere aanvrager subsidie te geven. Er is daarom per investeringscategorie een loting georganiseerd. Deze loting is uitgevoerd door een notaris.

Ook met het aanvullend budget blijven er meer aanvragen dan budget. Bij de verdeling van het aanvullend budget gaan we uit van de rangschikking uit de eerder uitgevoerde loting.

Deze loting zag er zo uit:

  • De aanvragen met de hoogste duurzaamheidsscores zijn op volgorde van de loting als eerste beoordeeld. Daarna is er gekeken of er nog budget beschikbaar was. Als er budget beschikbaar was, is er gekeken naar de aanvragen met de één na hoogste duurzaamheidsscore.
  • Voldeed een aanvraag niet aan de vastgestelde voorwaarden? De volgende aanvraag in de rangschikking is dan behandeld.

In de tabel ziet u het aantal ingediende aanvragen en beschikbare budget. Het gemiddeld aangevraagde subsidiebedrag ligt tussen de € 50.000 en € 80.000. Daardoor kunnen per categorie 50 tot 80 aanvragers subsidie ontvangen. In totaal ontvangen 400 tot 450 aanvragers subsidie.

Aantal ingediende aanvragen en beschikbare budget

  Aantal aanvragen ingediend Totaal bedrag aangevraagd Subsidieplafond
Categorie A: Precisielandbouw en Smart Farming 1233 € 97.408.754,84 € 5.005.400,00
Categorie B: Digitalisering 462 € 31.512.797,03 € 5.005.400,00
Categorie C: Water, droogte, verzilting 294 € 15.003.148,48 € 5.005.400,00
Categorie D: Duurzame bedrijfsvoering 734 € 42.922.340,63 € 5.005.400,00
Categorie E: Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw 1379 € 60.070.883,18 € 5.005.400,00
Totaal 4102 € 246.917.924,16 € 25.027.000,00

 

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze subsidie vindt u op Investeringsregeling POP3+ 2022: voorwaarden.

Stappenplan: van voorbereiden, beoordeling tot beslissing

Hoe en wanneer beoordelen we uw aanvraag? En wanneer mag u beginnen met investeren? U leest het in het stappenplan.

Na uw aanvraag

Bijna alle subsidieaanvragers hebben de beslissing op hun aanvraag gekregen. U vindt de beslissing in Mijn dossier. Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Lees dan op investeren, wijzigen, vaststellen wat wij van u verwachten. Ook leest u daar hoe u een wijziging doorgeeft.

Heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Hierna bepalen wij wat uw definitieve subsidiebedrag is. U kunt tot en met 31 december 2024 vaststelling aanvragen.

Ook aangevraagd bij de provincie?

Naast deze subsidie via RVO (rijksregeling), zijn er ook een paar provincies met een vergelijkbare investeringsregeling. Het gaat om de provincies Limburg, Zeeland, Friesland en Utrecht. Heeft u bij de provincie ook een aanvraag ingediend voor dezelfde investering? Er mag één keer subsidie worden uitgekeerd voor een investering. Wijst de provincie u subsidie toe voor de investering? Dan moet u uw aanvraag bij ons intrekken. Dit doet u via mijn.rvo.nl.

De provinciale regelingen zijn nu gesloten voor aanvragen.

 

Wetten en regels

Deze wetten en regels horen bij Investeringsregeling POP3+ 2022:

Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?