Gesloten voor aanvragen

Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten

Gepubliceerd op:
16 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2020

Wilt u investeren in machines voor uw vissersvaartuig? En verbetert hierdoor de toegevoegde waarde van uw visserijproducten? U kon de Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten in 2019 aanvragen van 3 juni tot en met 30 december 2019, voor 17:00 uur.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Visserijondernemingen staan voor grote uitdagingen. Om hun concurrentiepositie te verbeteren zijn investeringen nodig. Met deze subsidie stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) visserijondernemingen om te investeren.

Budget

Voor deze subsidie is in 2019 € 2,8 miljoen beschikbaar. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Vast bedrag per type investering

U krijgt een vast subsidiebedrag per type investering. De hoogte van het bedrag hangt af van het type onderneming (mkb of niet). U kunt toetsen of uw onderneming een mkb is met de online mkb-toets.

Hieronder staat een overzicht van alle investeringen met de subsidiebedragen.

 

De aanschaf en het gebruiksklaar maken van mkb geen mkb
een automatische conserveermachine voor langoustines € 18.250 € 10.950
een automatische kookketel voor garnalen € 12.950 € 7.770
een spoelsorteermachine die is uitgerust met een buitentrommel met minimaal 6 millimeter spijlwijdte € 12.000 € 7.200
een buitentrommel met minimaal 6 millimeter spijlwijdte voor een spoelsorteermachine € 1.570 € 942
een scholstripmachine € 49.725 € 29.835
een slurry-ijsmachine € 18.815 € 11.289
een koelinstallatie die het koudemiddel CO2 gebruikt (vermogen van minimaal 10 kW tot 16 kW) € 12.187 € 7.312
een koelinstallatie die het koudemiddel CO2 gebruikt (vermogen van minimaal 16 kW) € 17.550 € 10.530
een luchtzuiveraar die:
- uitgerust is met een ventilator, ionisatietechniek en een filter(s)
- minimaal 800 m3 lucht zuivert per uur
- met een efficiëntie van minimaal 75% bacteriën en schimmels uit de lucht filtert
€ 2.174 € 1.304

 

Al subsidie gekregen van een andere instantie?

Heeft u voor hetzelfde type investering al subsidie gekregen van een andere subsidieverstrekker? Bijvoorbeeld via de gemeente of provincie? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van het subsidiebedrag dat u van ons krijgt.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? U moet dan voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • U mag het vaartuig 5 jaar lang niet buiten de Europese Unie verplaatsen. Deze termijn start na onze laatste subsidiebetaling.
  • U houdt zich, bij het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u de machine gebruikt, aan de relevante wet- en regelgeving. Dit betekent dat u bijvoorbeeld een vis- en/of garnalenvergunning heeft.
  • U voert de investering(en) uit volgens uw aanvraag. U geeft onvoorziene situaties en wijzigingen altijd aan ons door, voordat u de vaststelling aanvraagt.
  • U volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid tot minimaal 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • U gebruikt in al uw communicatiemiddelen over de machine het logo van de Europese Unie (de Europese vlag). Vermeld ook dat de aanschaf van de machine is gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).
  • U houdt de investering minimaal 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u onze laatste betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht.
  • U neemt contact met ons op als er iets verandert, zoals verandering in eigendom, aanpassing naar een andere vorm van visserij of vernietiging van de machine.
  • U houdt een administratie bij en bewaart deze minimaal 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.

 

Na uw aanvraag

Als wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 13 weken per brief een beslissing over uw aanvraag. Hierin staat of wij uw subsidieaanvraag goedkeuren of afwijzen. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. Daarna kunt u de machine kopen.

Heeft u uw machine aangeschaft, gebruiksklaar gemaakt en betaald? En is uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Vraag dan vaststelling van uw subsidie aan.

Administratie bijhouden

U houdt een administratie bij met alle bewijsstukken van de aanschaf, het gebruiksklaar maken en de betaling van uw machine. Bewaar deze administratie nog 7 jaar na de datum van onze laatste betaling aan u.

Vaststelling aanvragen

Heeft u de machine aangeschaft, gebruiksklaar gemaakt en betaald? En is uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan kunt u vaststelling aanvragen van uw subsidie. Na de beslisbrief van uw subsidieaanvraag heeft u hiervoor maximaal 12 maanden plus 13 weken de tijd.

U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Jaarlijkse netto-omzet

In de aanvraag geeft u op hoe hoog de jaarlijkse netto-omzet is uit de verkoop van uw visserijproducten, min de directe kosten. Deze gegevens rapporteren wij aan de Europese Unie. Deze netto-omzet onderbouwt u met bewijsstukken.<>De netto-omzet is de bruto-omzet van de normale, niet incidentele bedrijfsactiviteiten exclusief btw en na aftrek van kortingen. U vindt deze netto-omzet in uw meest recente jaarrekening. U telt alleen de (bewerkte) producten mee uit uw eigen productie.

Voorbeelden van de directe kosten van visserijproducten zijn: kosten voor materiaal, grondstoffen en uren van het personeel. Afschrijvingen en rente vallen hier niet onder.

Behoud werkgelegenheid

In de aanvraag geeft u het aantal medewerkers van uw bedrijf op. Deze gegevens rapporteren wij aan de Europese Unie. U rekent hiervoor het aantal fte uit. U deelt het aantal uren per persoon per jaar door 1.820. Voor een zelfstandige visser geeft u 1 fte per jaar op als u geen urenregistratie bijhoudt.

U telt alleen medewerkers met een vast dienstverband en seizoensmedewerkers mee. Personen die tijdelijk of vanuit een opleiding bij u werken, telt u niet mee.

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw aanvraag voor subsidievaststelling hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. Hierna krijgt u bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren.

U krijgt de beslissing binnen 13 weken nadat wij uw volledige aanvraag voor subsidievaststelling hebben ontvangen. U ontvangt het definitieve subsidiebedrag op uw rekening als wij uw aanvraag voor subsidievaststelling goedkeuren.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving EFMZV vindt u meer informatie over de wetten en regels voor deze regeling.

Subsidie in 2018

Heeft u in 2018 subsidie aangevraagd? Op onderstaande informatiepagina vindt u alle informatie over dat aanvraagjaar.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?