Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Matching Horizon Europe 

Laatst gecontroleerd op:
7 juni 2024
Gepubliceerd op:
27 maart 2023

Neemt uw kennisinstelling deel aan een Horizon Europe-project? Dan maakt u vaak meer kosten dan u vergoed krijgt. Deze kosten worden de matchingskosten genoemd. Via de subsidieregeling Matching Horizon Europe kunnen kennisinstellingen een gedeeltelijke compensatie ontvangen voor deze matchingskosten.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 11 januari 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 29 februari 2024
23:59
Subsidie per project:
8% tot 15% van het door de EC toegekende subsidiebedrag.
Totaal budget:
€ 559.939.502
Aanvullende informatie:
Budget voor 2024: € 82.388.118

Voor wie?

Deze regeling is interessant voor Nederlandse kennisinstellingen die structurele publieke financiering krijgen voor het doen van (onder andere innovatie- of valorisatie-)onderzoek. Dit kunnen onder andere zijn:

 • universiteiten;
 • hogescholen;
 • universitair medische centra (UMC’s);
 • instituten die vallen onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) of ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMw);
 • instituten voor toegepast onderzoek (TO2-instellingen).

Daarnaast neemt uw kennisinstelling deel aan een Horizon Europe-project.

Voor een aanvraag in 2024 moet u een Horizon Europe projectcontract hebben afgesloten met de Europese Commissie tussen 2 september 2022 en 1 september 2023.

Doel

Met deze subsidieregeling willen we de deelname van kennisinstellingen aan Horizon Europe-projecten bevorderen en de financiële drempel voor deelname verlagen.

Met deze gedeeltelijke compensatie voor de matchingskosten kunnen Nederlandse kennisinstellingen op lange termijn bijdragen aan de Europese doelstellingen voor onderzoek en innovatie en tegelijkertijd profiteren van hun positie in Europese samenwerking. Dit draagt bij aan een gezond en duurzaam stelsel voor hoger onderwijs en wetenschap. Hierbinnen kunnen wetenschappelijke doorbraken, maatschappelijke uitdagingen en de ontwikkeling van studenten, docenten en onderzoekers worden bevorderd.

Waarvoor?

U kunt deze subsidie inzetten voor:

 • niet-economische activiteiten en publieke taken, waaronder het doen van onderzoek of het geven van onderwijs;
 • investeringen in de voorbereiding van een nieuwe Horizon Europe-aanvraag. Denk aan het investeren in uw Grant Support Office of in ondersteuning bij het schrijven van een nieuwe projectaanvraag.

U mag dit budget over meerdere jaren uitgeven.

Budget

In de periode 2023-2029 is er een totaalbudget beschikbaar van € 559.939.502. In juni 2024 is het beschikbare budget voor 2024 opgehoogd van € 76.304.840 naar € 82.388.118.

Wij baseren het bedrag dat u ontvangt op de Horizon Europe projectsubsidieovereenkomst(en) die de Europese Commissie (EC) aan uw kennisinstelling toekent. U hoeft niet zelf aan te tonen hoeveel projectsubsidie uw kennisinstelling uit Horizon Europe heeft ontvangen. Wij stellen dit  vast volgens de eCORDA database.

De subsidie per project bedraagt tussen de 8% en 15% van het subsidiebedrag dat de EC aan uw kennisinstelling verstrekt. Het precieze subsidiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld nadat wij alle aanvragen hebben beoordeeld.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet uw kennisinstelling aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Uw kennisinstelling voldoet aan de eisen uit artikel 1, 2e lid, onderdeel a t/m k van de subsidieregeling matching Horizon Europe.
 • Als u aanvraagt in 2024 heeft uw kennisinstelling ten minste 1 Horizon Europe projectcontract die geregistreerd staat in de eCORDA database. Dit projectcontract moet zijn afgesloten tussen 2 september 2022 en 1 september 2023. Het maakt daarbij niet uit of u de coördinator van het project bent of deelneemt als partner.

Staan er in de periode van 2 september 2022 en 1 september 2023 meerdere Horizon Europe projectcontracten van u geregistreerd? Dan dient uw organisatie 1 aanvraag in waarmee u subsidie aanvraagt voor al uw Horizon Europe-projecten die in aanmerking komen voor financiering.

Uw aanvraag voorbereiden

Aanvraagformulier

In het aanvraagformulier moet u:

 • de noodzakelijke betalings- en contactgegevens van uw instelling doorgeven;
 • verklaren dat u deelneemt aan Horizon Europe in de subsidiabele periode;
 • toestemming geven aan RVO voor gebruik van de noodzakelijke gegevens voor verwerken van uw subsidieaanvraag.

Aanvullende bijlagen voor enkele doelgroepen

Is uw kennisinstelling een rechtspersoon gekoppeld aan een universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis? En doet uw kennisinstelling zonder winstoogmerk onderzoek voor deze universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis (artikel 1, 2e lid, onderdeel j)? Dan moet u aanvullend bijlagen meesturen waarmee u aantoont dat:

 1. uw kennisinstelling is gekoppeld aan deze universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis;
 2. uw kennisinstelling van deze universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis financiële middelen ontvangt voor het doen van onderzoek; en
 3. uw kennisinstelling onderzoek verricht zonder winstoogmerk.

Is uw kennisinstelling een publiek gefinancierde rechtspersoon die structurele financiering ontvangt van de Rijksoverheid voor het doen van onderzoek? En is uw kennisinstelling door de EC voor Horizon Europe geregistreerd als 'secondary or higher education establishment' of als 'research organisation' (artikel 1, 2e lid, onderdeel k)? Dan moet u aanvullend bijlagen meesturen waarmee u aantoont dat:

 1. uw kennisinstelling een eigen rechtspersoonlijkheid bezit en geen onderdeel is van de Nederlandse Staat; en
 2. uw kennisinstelling structurele financiering van de Rijksoverheid ontvangt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Let op: financiering op basis van opdrachten of projecten is geen structurele financiering.

Aanvragen

U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over de subsidieregeling Matching Horizon Europe? Neem dan contact op met onze adviseurs via matchingheu@rvo.nl.

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken na de deadline ontvangt u bericht over de verlening en vaststelling van de subsidie. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u binnen 2 weken na de vaststelling van de subsidie de uitbetaling. U vindt de betaling terug op uw afschrift met het referentienummer van uw aanvraag (MHE-24-xxxxxxx). 

Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling en hen het referentienummer door te geven?

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?