Open voor aanvragen

Subsidieregeling Matching Horizon Europe 

Gepubliceerd op:
27 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2023

Neemt uw kennisinstelling deel aan een Horizon Europe-project? Dan maakt u vaak meer kosten dan u vergoed krijgt. Deze kosten worden de matchingskosten genoemd. Via de subsidieregeling Matching Horizon Europe kunnen kennisinstellingen een gedeeltelijke compensatie ontvangen voor deze matchingskosten.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 8 mei 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
woensdag 14 juni 2023
21:59 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Jaarlijks totaalbudget: € 72 miljoen. Subsidie per project: 8% tot 15% van het door de EC toegekende subsidiebedrag.
Totaal budget:
€ 504.000.000

Voor wie?

Deze regeling is interessant voor Nederlandse kennisinstellingen die structurele publieke financiering krijgen voor het doen van (onder andere innovatie- of valorisatie-)onderzoek. Dit kunnen onder andere zijn:

 • universiteiten;
 • hogescholen;
 • universitair medische centra (UMC’s);
 • instituten die vallen onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) of ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMw);
 • instituten voor toegepast onderzoek (TO2-instellingen).

Daarnaast neemt uw kennisinstelling deel aan een Horizon Europe-project. Voor een aanvraag in 2023 moet u een Horizon Europe projectcontract hebben afgesloten met de Europese Commissie tussen 1 januari 2021 en 1 september 2022.

Doel

Met deze subsidieregeling willen we de deelname van kennisinstellingen aan Horizon Europe-projecten bevorderen en de financiële drempel voor deelname verlagen.

Met deze gedeeltelijke compensatie voor de matchingskosten kunnen Nederlandse kennisinstellingen op lange termijn bijdragen aan de Europese doelstellingen voor onderzoek en innovatie en tegelijkertijd profiteren van hun positie in Europese samenwerking. Dit draagt bij aan een gezond en duurzaam stelsel voor hoger onderwijs en wetenschap. Hierbinnen kunnen wetenschappelijke doorbraken, maatschappelijke uitdagingen en de ontwikkeling van studenten, docenten en onderzoekers worden bevorderd.

Waarvoor?

U kunt deze subsidie inzetten voor:

 • niet-economische activiteiten en publieke taken, waaronder het doen van onderzoek of het geven van onderwijs;
 • investeringen in de voorbereiding van een nieuwe Horizon Europe-aanvraag. Denk aan het investeren in uw Grant Support Office of in ondersteuning bij het schrijven van een nieuwe projectaanvraag.

Budget

In de periode 2023-2029 is er een totaalbudget beschikbaar van € 72 miljoen per jaar.

Wij baseren het bedrag dat u ontvangt op de Horizon Europe projectsubsidieovereenkomst(en) die de Europese Commissie (EC) aan uw kennisinstelling toekent. U hoeft niet zelf aan te tonen hoeveel projectsubsidie uw kennisinstelling uit Horizon Europe heeft ontvangen. Wij stellen dit  vast volgens de eCORDA database.

De subsidie per project bedraagt tussen de 8% en 15% van het subsidiebedrag dat de EC aan uw kennisinstelling verstrekt. Het precieze subsidiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld nadat wij alle aanvragen hebben beoordeeld.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet uw kennisinstelling aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Uw kennisinstelling voldoet aan de eisen uit artikel 1, 2e lid, onderdeel a t/m k van de subsidieregeling matching Horizon Europe.
 • Als u aanvraagt in 2023 heeft uw kennisinstelling ten minste 1 Horizon Europe projectcontract die geregistreerd staat in de eCORDA database. Dit projectcontract moet zijn afgesloten tussen 1 januari 2021 en 1 september 2022. Het maakt daarbij niet uit of u de coördinator van het project bent of deelneemt als partner.

Staan er in de periode van 1 januari 2021 en 1 september 2022 meerdere Horizon Europe projectcontracten van u geregistreerd? Dan dient uw organisatie 1 aanvraag in waarmee u subsidie aanvraagt voor al uw Horizon Europe-projecten die in aanmerking komen voor financiering.

Aanvragen

In 2023 kunt u alleen subsidie aanvragen voor Horizon Europe-projecten die zijn geregistreerd in de e-CORDA database van 1 januari 2021 tot 1 september 2022.

Uw aanvraag voorbereiden

In het aanvraagformulier moet u:

 • de noodzakelijke betalings- en contactgegevens van uw instelling doorgeven;
 • verklaren dat u deelneemt aan Horizon Europe in de subsidiabele periode;
 • toestemming geven aan RVO voor gebruik van de noodzakelijke gegevens voor verwerken van uw subsidieaanvraag.

Is uw kennisinstelling een rechtspersoon gekoppeld aan een universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis? En doet uw kennisinstelling zonder winstoogmerk onderzoek voor deze universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis (artikel 1, 2e lid, onderdeel j)? Dan moet u aanvullend bijlagen meesturen waarmee u aantoont dat:

 1. uw kennisinstelling is gekoppeld aan deze universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis;
 2. uw kennisinstelling van deze universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis financiële middelen ontvangt voor het doen van onderzoek; en
 3. uw kennisinstelling onderzoek verricht zonder winstoogmerk.

Is uw kennisinstelling een publiek gefinancierde rechtspersoon die structurele financiering ontvangt van de Rijksoverheid voor het doen van onderzoek? En is uw kennisinstelling door de EC voor Horizon Europe geregistreerd als ‘secondary or higher education establishment’ of als ‘research organisation’ (artikel 1, 2e lid, onderdeel k)? Dan moet u aanvullend bijlagen meesturen waarmee u aantoont dat:

 1. uw kennisinstelling een eigen rechtspersoonlijkheid bezit en geen onderdeel is van de Nederlandse Staat; en
 2. uw kennisinstelling structurele financiering van de Rijksoverheid ontvangt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.

  U kunt van 8 mei 2023, 9:00 uur tot en met 14 juni 23:59 uur een aanvraag indienen.

  U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft.

  Na uw aanvraag

  Binnen 13 weken na de deadline ontvangt u bericht over de verlening en vaststelling van de subsidie. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u binnen 2 weken na de vaststelling van de subsidie de uitbetaling.

  Wijzigingen doorgeven

  Belangrijke wijzigingen geeft u aan ons door via een wijzigingsverzoek. Dit kunt u doorgeven bij het beheren van uw aanvraag via ons aanvraagportaal.

  Wet- en regelgeving

  Bekijk de Staatscourant publicatie voor de nationale subsidieregeling Matching Horizon Europe (28 april 2023).

  Meer weten?

  Lees de beleidsbrief aan de Tweede Kamer (17 juni 2022) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), waar deze regeling uit voorkomt.

  Vragen?

  Heeft u vragen over de subsidieregeling Matching Horizon Europe? Neem dan contact op met 1 van onze adviseurs via matchingheu@rvo.nl.

  Blijf op de hoogte

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Horizon Europe en andere Europese programma's? Meld u zich dan via het interesseformulier. Wij berichten u bijvoorbeeld over: nieuws en updates, evenementen, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen specifieke (werk)programma's.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Bent u tevreden over deze pagina?