Bijna open voor aanvragen

MIT: TKI Innovatiemakelaars

Gepubliceerd op:
13 maart 2014
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2023

Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) mkb'ers advies geven over innovatie van producten, processen of diensten? Verleent u technologische bijstand of diensten voor het overdragen van technologie? Vraag dan subsidie aan voor het inhuren van een innovatiemakelaar.

Alleen een TKI kan een aanvraag indienen. Deze huurt een innovatiemakelaar in die mkb'ers innovatieadviesdiensten verleent. Dit advies richt zich op:

 • innovatie van producten, processen of diensten;
 • het verlenen van technologische bijstand;
 • diensten voor het overdragen van technologie.

De subsidie voor innovatiemakelaars is één van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

Voor de MIT-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars is een gecombineerd budget beschikbaar: € 2,2 miljoen.

Voorwaarden

 • De subsidie voor de diensten van de innovatiemakelaar(s) bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.
 • U ontvangt maximaal € 10.000 per mkb-ondernemer per jaar.
 • De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie voor een MIT-innovatiemakelaar aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen? Dan ontvangt u:

 • een voorschot van 100% als uw subsidie € 25.000 of minder bedraagt. Dit voorschot ontvangt u in één keer;
 • een voorschot van 90% als uw subsidie meer dan € 25.000 bedraagt. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat.

Tijdens het project hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wel kunnen wij tijdens de looptijd van het project (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Vaststelling subsidie aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u soms een vaststelling van uw subsidie aanvragen. Of dat nodig is, hangt af van het totale subsidiebedrag dat aan u als TKI is toegekend. Er zijn 3 mogelijkheden:

De toegekende subsidie bedraagt € 25.000 of minder

In dit geval nemen wij aan het einde van het project telefonisch contact met u op om na te gaan of het project volgens plan is uitgevoerd. Zo ja, dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van uw project ambtshalve vast. U hoeft dus geen subsidievaststelling aan te vragen.

De subsidie bedraagt € 25.000 tot € 125.000

In dit geval moet u direct na afronding van het project een subsidievaststelling aanvragen op mijn.rvo.nl. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage vindt u op mijn.rvo.nl.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

De subsidie bedraagt € 125.000 of meer

In dit geval moet u direct na afronding van het project een subsidievaststelling aanvragen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project, inclusief een controleverklaring die is afgegeven door een accountant. Het format voor de eindrapportage vindt u op de plaats waar u vaststelling aanvraagt.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

U stuurt de volgende bijlagen mee:

 • eindrapportage. U kunt hiervoor gebruik maken van het Format verantwoording innovatieadviesdienst MIT Innovatiemakelaars (pdf).
 • een controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000.
 • Vaststelling aanvragen
 • Controle

  In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?