Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MIT: TKI Netwerkactiviteiten

Gepubliceerd op:
13 maart 2014
Laatst gecontroleerd op:
29 juni 2023

Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb'ers bevorderen met netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties? Vraag dan subsidie aan voor netwerkactiviteiten.

Dit MIT-instrument is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Startdatum:
dinsdag 4 april 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
donderdag 29 juni 2023
15:00 (CEST)
Totaal budget:
€ 2.200.000

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen. Subsidie voor netwerkactiviteiten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Gecombineerd budget

Voor de MIT-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars is een gecombineerd budget beschikbaar: € 2,2 miljoen.

Voorwaarden

 • Alleen de kosten voor diensten die aan derden zijn uitbesteed (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc.) worden voor 100% vergoed.
 • Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactiviteit.
 • De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar.
 • De netwerkactiviteiten en de resultaten die hieruit voortkomen, zijn voor iedere mkb'er zonder onderscheid toegankelijk.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie voor MIT-netwerkactiviteiten aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen? Dan ontvangt u:

 • een voorschot van 100% als uw subsidie € 25.000 of minder bedraagt. Dit voorschot ontvangt u in één keer;
 • een voorschot van 90% als uw subsidie meer dan € 25.000 bedraagt. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat.

Tijdens het project hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wel kunnen wij tijdens de looptijd van het project (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door.
Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Vaststelling subsidie aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u soms een vaststelling van uw subsidie aanvragen. Of dat nodig is, hangt af van het totale subsidiebedrag dat aan u als TKI is toegekend. Er zijn 3 mogelijkheden:

De toegekende subsidie bedraagt € 25.000 of minder

In dit geval nemen wij aan het einde van het project telefonisch contact met u op om na te gaan of het project volgens plan is uitgevoerd. Zo ja, dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van uw project ambtshalve vast. U hoeft dus geen subsidievaststelling aan te vragen.

De subsidie bedraagt € 25.000 tot € 125.000

In dit geval moet u direct na afronding van het project een subsidievaststelling aanvragen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort online.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

De subsidie bedraagt € 125.000 of meer

In dit geval moet u direct na afronding van het project een subsidievaststelling aanvragen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project, inclusief een controleverklaring die is afgegeven door een accountant. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort online.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

U stuurt de volgende bijlagen mee:

 • Vaststelling aanvragen
 • Controle

  In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?