Open voor aanvragen

Feiten en cijfers regeling Groenprojecten 2023

Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2024
Gepubliceerd op:
19 juni 2024

In deze infographics ziet u hoe de aanvragen voor de regeling Groenprojecten zich de afgelopen jaren ontwikkelden.

De groenprojecten in vogelvlucht

Doel vernieuwde regeling gehaald

2023 is het eerste volledige jaar dat we de regeling Groenprojecten 2022 (RGP22) uitvoerden. Deze vernieuwden we op 1 juni 2022. De uitvoering is in dit jaar goed op stoom gekomen. In 2023 gaven groenfondsen 1.340 groenverklaringen af voor een bedrag van ruim € 1,3 miljard.

Een aantal groenverklaringen gaat over meer dan één projectcategorie. Bijvoorbeeld Duurzame nieuwbouw utiliteit en Duurzame industrie, 5.5 en 5.7. Het totaal aantal aanvragen over de verschillende categorieën is daarmee 1.398. Met al deze investeringen in duurzame projecten hielpen we flink mee aan het internationale doel om steeds minder kooldioxide (CO2), stikstof en fijnstof uit te stoten.

Aanvragen meer verspreid over categorieën

Daarmee is 2023 een succesvol jaar. Groenfondsen gaven in alle projectcategorieën groenverklaringen af. Een van de doelen van de vernieuwing was een betere balans over de breedte van de regeling. Dat ondernemers alle categorieën goed gebruiken. Dit doel is bereikt. Al zijn de aantallen in een aantal categorieën nog klein. Ook voor de regeling Groenprojecten Buitenland gaven groenfondsen afgelopen jaar een aantal groenverklaringen af.

Resultaten 2019 tot en met 2023

Het aantal groenverklaringen in 2023 en het bedrag aan investeringen dat daarbij hoort (projectvermogen), zijn lager dan in de jaren daarvoor. In 2021 bereikten het aantal groenverklaringen en het projectvermogen een hoogtepunt.  

De oorzaak van de lagere resultaten in 2023 is dat de we eisen voor een aantal belangrijke categorieën vanaf 1 juni 2022 aanscherpten. Dit was nodig om aan de doelen van de regeling te blijven voldoen. Een belangrijk doel is om investeringen in innovaties aan te moedigen. Dat betekent dat we de eisen regelmatig scherper moeten maken.

Daarnaast is op dit moment door allerlei oorzaken de markt moeilijk voor investeringen in vooral de categorieën Duurzaam Bouwen en Duurzame Landbouw.

Afgegeven groenverklaringen

Toelichting per projectcategorie

Ontwikkeling grootste projectcategorieën

  • De projectcategorieën waarop banken in 2023 de meeste groenverklaringen gaven zijn dezelfde als in vorige jaren: Duurzame energie en Duurzaam bouwen. Groenfondsen krijgen veel aanvragen voor investeringen in deze categorieën. En de projecten zijn meestal goed te beoordelen.
  • Duurzame mobiliteit is in 2023 voor het eerst een goede 3e. Ook hiervoor geldt dat het aantal aanvragen kennelijk groeit. En dat aanvraag en beoordeling makkelijk en duidelijk zijn, vergeleken met de andere categorieën.
  • Wat vergeleken met eerdere jaren ook de aandacht trekt: banken gaven ondernemers in elke categorie groenverklaringen af.

Minder uitstoot emissies

Het doel van de regeling is niet als eerste emissiereductie. Toch helpen de investeringen die de regeling steunt hier wel flink aan mee.  

De hoeveelheid uitstoot van CO2 en fijnstof die de regeling helpt voorkomen, is lager dan vorige jaren. Dit komt vooral omdat ondernemers minder duurzame energieopwekking financierden via de regeling. Ook is er een nieuwe berekening om uitstoot te voorkomen. Dit betekent dat de berekende voorkomen uitstoot soms anders uitvalt dan bij een vergelijkbaar project van een eerder jaar. Bijvoorbeeld bij energiezuinige gebouwen betekent dit vaak dat de voorkomen uitstoot voor iedere eenheid lager is.  

Vermeden uitstoot houdt in dat we fossiele energieopwekking vervangen door energieopwekking uit hernieuwbare bronnen of energiebesparing.  

De regeling kent ook categorieën waarvoor de milieuwinst niet is uit te drukken in voorkomen uitstoot van de genoemde stoffen. Het aantal groenverklaringen in deze categorieën is tot nu toe klein. Hierdoor is daar geen goede analyse voor te geven.

Groenprojecten in het buitenland

In 2023 gaven banken 3 groenverklaringen af voor projecten in Azië en Afrika. Dit valt onder de regeling Groenprojecten Buitenland. Twee projecten gaan over op de opwek en distributie van duurzame energie. Één project gaat over inzamelen, verwerken en recyclen van plastic reststromen. De projecten hebben een totaal projectvermogen van bijna € 10 miljoen.  

Voor projecten in het Caribische deel van Nederland zijn er in 2023 geen groenverklaringen.  

In 2023 evalueerden we de regeling Groenprojecten Buitenland en de regeling Groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba. De conclusie: het gebruik en daarmee het effect van de regelingen is erg laag. En de mogelijkheden voor verbetering minimaal. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte daarom het plan om beide regelingen te stoppen.

Aantal spaarders en beleggers

We zien in 2023 dezelfde lijn die we al zien sinds 2017. Namelijk een doorlopende groei van het aantal particuliere groene spaarders en beleggers en van het gemiddelde bedrag dat zij inleggen. Daarmee stijgt ook het bedrag dat zij inlegden en dat daarmee beschikbaar is voor financiering van groene investeringen.

 

  Totaal ingelegd (mln €) Aantal spaarders/beleggers Gemiddelde inleg (€) per spaarder/belegger
2021 5.007 143.153 34.897
2022 5.461 160.117 34.106
2023 6.695 169.497 39.499

Meer weten?

Bekijk op de pagina's hieronder hoe de aanvragen van de regeling Groenprojecten zich in vorige jaren ontwikkelden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?