Open voor aanvragen

Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF)

Laatst gecontroleerd op:
26 februari 2024
Gepubliceerd op:
19 oktober 2023

Bent u van plan te investeren in flexwoningen? Of investeert u al en verhuurt u flexwoningen als sociale huurwoning? Dan heeft u andere financiële risico’s en onzekerheden dan met een vast woningbouwproject. De Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF), eerder Financiële herplaatsingsgarantie genoemd, beperkt deze risico's en onzekerheden.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 november 2023
09:00
Einddatum:
zondag 31 december 2028
17:00
Totaal budget:
€ 220.000.000

Voor wie?

De regeling is voor investeerders in nieuwe flexwoningen. Zij verhuren deze als sociale huurwoning of zetten ze tijdelijk in voor de opvang van ontheemden. Investeerders zijn bijvoorbeeld particulieren, woningcorporaties en gemeenten.

Wat biedt de RTHF?

 1. Hulp bij herplaatsing na de 1e 10-20 jaar of eerder indien nodig. Blijkt herplaatsing binnen een bepaalde regio of provincie niet mogelijk? Dan brengt een marktmeester landelijke locaties, beschikbare woningen en wensen van gemeenten in kaart.
 2. Lukt herplaatsing toch niet? Dan volgt financiële ondersteuning (subsidie) voor de onrendabele top van de flexwoning bij verkoop. Zie ook Hoeveel subsidie krijgt u?

Voorwaarden

De flexwoning voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het is een nieuwe flexwoning
 • de flexwoning is een sociale huurwoning. Dit is een woning die u verhuurt tegen een maximale huurprijs van € 808,06 per maand (prijspeil 2023) of zoals de Wet op de huurtoeslag deze prijs daarna bepaalt
 • het is een grondgebonden of gestapelde flexwoning
 • de flexwoning is een zelfstandige woonruimte

Technische eisen

Een flexwoning in de categorie tijdelijke bouwwerken:

 • voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving, ten aanzien van tijdelijke bouwwerken; 
 • is bijna energiezuinig en voldoet aan de voorschriften uit de artikelen 4.148 en 4.149 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De flexwoning moet hierbij  worden aangemerkt als een “andere woonfunctie”;
 • voldoet aan artikel 4.149b van het Besluit bouwwerken leefomgeving waarbij de flexwoning moet worden aangemerkt als een “niet in een woongebouw gelegen woonfunctie”;
 • heeft een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) van maximaal 0,65. Een MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast;
 • heeft een minimale levensduur van 25 jaar;
 • is binnen deze termijn minimaal eenmalig verplaatsbaar;
 • voldoet aan de standaardeisen van de Woonstandaard 3.0;
 • voldoet aan het vereiste van 1,2 binnen de TOjuli-indicator voor de flexwoningen.

Een flexwoning in de categorie nieuwbouw:

 • voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving, ten aanzien van nieuwbouw;
 • heeft een MPG van maximaal 0,5;
 • heeft een minimale levensduur van 50 jaar;
 • is binnen deze termijn minimaal tweemaal verplaatsbaar;
 • voldoet aan de standaardeisen van de Woonstandaard 3.0;
 • voldoet aan het vereiste 1,2 binnen de TOjuli-indicator voor de flexwoningen.  

Let op: kocht u uw woning via het aanbestedingstraject van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) of het collectief inkooptraject van Aedes? Dan voldoet uw flexwoning al aan de technische eisen.

Om de technische eisen te onderbouwen, levert u aan:

Binnen een gemeente mogen per 10.000 inwoners maximaal 100 flexwoningen onder de herplaatsingsgarantie vallen.

Ondersteuning of advies

Het Expertteam Woningbouw/Flexwonen houdt adviesgesprekken over onder andere het aanvraagproces. Deze en andere onderwerpen komen hierin aan bod:  

 • de juridische procedure
 • de businesscase
 • de toepassing van herplaatsingsgarantie en
 • de betrokkenheid van de gemeente

Heeft u behoefte aan ondersteuning of advies? Neem dan contact op het Expertteam via woningbouw@rvo.nl.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het subsidiebedrag is het verschil tussen de fictieve boekwaarde (balanswaarde) van de flexwoning en de verkoopopbrengst (marktwaarde). Van dit bedrag betaalt:

 • het Rijk 60%;
 • de gemeente 25%;
 • uzelf 15%.
   

Bereken uw subsidie

Met de rekenhulp kunt u als investeerder of gemeente inschatten wat de financiële ondersteuning betekent voor flexwoonprojecten. Op deze manier is het mogelijk om het effect hiervan mee te wegen bij uw planontwikkeling en investeringsbeslissingen.

Vul onderstaande rekenhulp in:

Uw aanvraag voorbereiden

Vraag een besluit aan bij uw gemeente

Voordat u als investeerder de subsidie aanvraagt, heeft u een besluit nodig van het gemeentelijke college van B&W. Hierin staat dat het college bereid is 25% van de onrendabele top voor rekening te nemen als wij de subsidie aan u toekennen.

Voor een voorbeeldbrief van deze beschikking kunt u (of uw gemeente) onderstaand 'Format gemeentelijke beschikking' gebruiken.    

Verplichte bijlagen

Met uw aanvraag stuurt u de volgende informatie/documenten mee:

 • plattegrond bouwproject
 • type flexwoning(en) inclusief deze technische onderbouwing:
  • NTA 8800 rapport: daarmee worden de BENG-eisen en de TOjuli getoetst
  • MilieuPrestatieGebouwen (MPG)-berekening volgens de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ met goedgekeurd rekeninstrument
  • onderbouwing en berekening van de losmaakbaarheid van de flexwoning
  • een ander gevalideerd rapport kan worden overgelegd, mits daarmee een gelijkwaardig kwaliteitsniveau wordt aangetoond
 • verwachte begin- en einddatum van het project
 • offerte voor bouw van het project
 • besluit van college van B&W voor 25% van onrendabele top

Aanvragen

U vraagt de RTHF aan vanaf 1 november 2023, 9:00 uur.

Staat u ingeschreven bij de KVK? Dan logt u in op Mijn RVO en kiest u voor een aanvraag via eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 nodig met machtiging RVO-diensten op niveau eH3. In alle andere gevallen logt u in met uw DigiD of een RVO-account.

Wij behandelen complete aanvragen op volgorde van binnenkomst. U kunt aanvragen totdat het totaalbudget op is.

Tijdelijk loket

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opende op 2 mei 2023 een tijdelijk loket waarin u deze regeling kon aanvragen. De regeling stond toen nog bekend onder de naam Financiële herplaatsgarantie. Dit loket nemen wij per 1 november 2023 over. Vroeg u de herplaatsingsgarantie aan via het tijdelijk loket? Dan sturen wij u een bericht hierover en nemen wij uw aanvraag verder in behandeling.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie (verleningsbeschikking) krijgt, ontvangt u maximaal 13 weken na uw complete aanvraag.

Wijzigt er iets na uw aanvraag? Geef dit zo snel mogelijk door via Mijn RVO.

De RTHF in één oogopslag

Wat zijn flexwoningen?

Een flexwoning is een zelfstandige en verplaatsbare woning. Een zelfstandige woning heeft een eigen ingang en is bewoonbaar zonder dat de bewoner afhankelijk is van voorzieningen buiten de woning. Het kan gaan om grondgebonden woningen of een appartementencomplex. Door flexwoningen te bouwen, komen snel woningen tot stand die tijdens hun levensduur op verschillende locaties te gebruiken zijn. 

Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Met de DAEB flexwoningen zorgt het Rijk dat investeerders van flexwoningen deze plaatsen met een bepaalde kwaliteit en ze voor minimaal 10 jaar beschikbaar stellen voor het sociale huursegment. Zo is het naast de huisvesting van reguliere starters en woningzoekers ook mogelijk om bepaalde doelgroepen versneld te huisvesten. Zoals doelgroepen die bijvoorbeeld door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijker huisvesting vinden. 

Webinar terugkijken

Op 24 januari 2024 organiseerden wij een webinar. Via onderstaande link kijkt u die terug: 

Webinar RTHF (via YouTube) 

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?