Gesloten voor aanvragen

RVV Tijdelijke woningen

Gepubliceerd op:
12 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2023

De vrijstelling voor tijdelijke en flexibele woningen – RVV Tijdelijke woningen – biedt u fiscaal voordeel als u tijdelijke sociale huurwoningen heeft gerealiseerd. Met deze vrijstelling hoeft u voor maximaal 15 jaar geen verhuurderheffing te betalen voor de gerealiseerde tijdelijke woningen.

De verhuurderheffing stopt per 1 januari 2023. Het jaar 2022 was het laatste jaar waarover verhuurderheffing is geheven. 

De vrijstelling geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw van bestaand vastgoed met een niet-woonfunctie. 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de RVV Tijdelijke woningen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 huurwoningen met een huur niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • U moet verhuurderheffing betalen als u na gebruikmaking van de vrijstelling nog meer dan 50 huurwoningen heeft waarover heffing moet worden betaald.
  • U heeft tijdelijke zelfstandige huurwoningen gerealiseerd met een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • Voor de bouw van of verbouw tot tijdelijke sociale huurwoningen is een vergunning verleend volgens artikel 2.23a, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze vergunning heeft een termijn van maximaal 15 jaar voor een tijdelijk bouwwerk. Deze vergunning vermeldt ook dat na het verstrijken van de termijn de bestaande toestand, zoals deze gold op het moment van het verlenen van de vergunning, moet worden hersteld.
  • U heeft voor dezelfde woningen geen aanvraag gedaan voor de heffingsvermindering RVV Nieuwbouw (2020) en u gaat dat ook later niet doen.

Realisatie van tijdelijke huurwoningen

Naast nieuwbouw komt ook verbouw van bestaande gebouwen met een niet-woonfunctie naar tijdelijke sociale huurwoningen in aanmerking. Onder verbouw verstaan we het strippen van gebouwen (bijvoorbeeld tot aan het casco) om tijdelijke huurwoningen te realiseren. De fundering van het oorspronkelijke gebouw moet in ieder geval blijven bestaan.

Daarnaast komt verbouw tot zelfstandige tijdelijke huurwoningen van voormalige verzorgings- of verpleeghuizen in aanmerking voor deze vrijstelling. Deze verzorgings- of verpleeghuizen moeten gefinancierd zijn op basis van de Wet langdurige zorg of een vergelijkbare wettelijke regeling voor zorg met verblijf.

Aanvragen

U kon tot 1 juli 2022 een aanvraag indienen voor tijdelijke woningen die u in 2020 of 2021 realiseerde. Voor deze woningen ontvangt u van ons een vrijstellingsbeschikking. De vrijgestelde woningen betrekt u niet in de aangifte verhuurderheffing over 2022.

De RVV tijdelijke woningen 2022 sloot op 31 december 2022. U kunt ook geen aanvraag meer indienen voor tijdelijke woningen die u in 2022 realiseerde.

Vragen over de RVV Tijdelijke woningen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?