Gesloten voor aanvragen

Samenwerken aan innovatie (EIP) stoppen met couperen van varkensstaarten

Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023
Gepubliceerd op:
7 september 2023

Heeft u een varkenshouderij? En wilt u in samenwerking met andere partijen stoppen met het couperen van varkensstaarten? U kunt dan subsidie krijgen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd hoort het project bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten. 

Hoogte financiering en budget

Startdatum:
woensdag 1 november 2023
09:00
Einddatum:
woensdag 13 december 2023
17:00
€ 125.000 tot maximaal € 500.000
Totaal budget:
€ 2.500.000

Voor wie?

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden die willen stoppen met het couperen van varkensstaarten. Met als doel om het dierenwelzijn in de varkenshouderij te verbeteren.

Het samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit:

 • minimaal 5 varkenshouders met elk ten minste 5 tomen biggen
 • een slachterij
 • een afzetkanaal van producten uit de varkenshouderij

Houdt u alleen varkens? Dan kunt u deelnemen aan de regeling als u biggen afneemt van een zeugenhouder die ook meedoet aan het samenwerkingsverband.

Uitgesloten van deelname zijn:

 • biologische varkenshouders
 • varkenshouders die in het jaar voor de aanvraag varkens met hele staarten op de markt hebben gebracht

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 2.500.000. U kunt minimaal € 125.000 tot maximaal € 500.000 subsidie krijgen. De varkenshouders die meedoen aan het samenwerkingsverband krijgen ten minste 60% van het toegekende subsidiebedrag.

Hoe verdelen wij het budget?

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt elk project op een aantal onderdelen. Dit zijn selectiecriteria. Het budget verdelen wij onder de aanvragers die hier het hoogst op scoren. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal.

Het maximale aantal punten dat u kunt scoren is 50. Voor deze subsidie moet u minimaal 30 punten scoren.

Punten te scoren per selectiecriteria

Selectiecriterium Punten te scoren Wegingsfactor Maximaal
Effectiviteit 0 tot en met 5 4 20
Haalbaarheid 0 tot en met 5 3 15
Efficiëntie 0 tot en met 5 1 5
Innovatie 0 tot en met 5 2 10
Totaal     50

 

Subsidiabele kosten

Voor verschillende kosten kunt u subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt tijdens het:

 • oprichten van het samenwerkingsverband;
 • schrijven van uw projectplan;
 • uitvoeren van uw project.

Ook kunt u subsidie krijgen voor:

  Bent u voordat u de subsidieaanvraag heeft gedaan al gestart met de uitvoering van uw project? Of bent u voor uw subsidieaanvraag al verplichtingen aangegaan om de uitvoering van uw project te betalen? Dan krijgt u voor dat deel van de activiteiten en kosten geen subsidie.

  Kosten berekenen

  Voor het berekenen van de subsidiabele kosten is er een extra rekenmethode. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt deze methode gebruiken om uw kosten te berekenen. Hoe u dit doet leggen wij uit op VKO Samenwerken aan Innovatie.

  Voorwaarden

  Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. U vormt een samenwerkingsverband en werkt samen aan een projectplan. De penvoerder schrijft het projectplan en doet de subsidieaanvraag.

  Samen maakt u een projectplan. Hiervoor gebruikt u ons format. Het format van het projectplan vindt u hieronder bij Uw aanvraag voorbereiden. Het project is uiterlijk 2 jaar na het verlenen van de subsidie klaar. En nooit later dan 31 december 2028.

  In het projectplan staan in ieder geval de volgende punten:

  • U kunt aantonen dat in het jaar voor de aanvraag maatregelen zijn genomen om staartbijten en andere gedragsstoornissen te voorkomen.
  • U geeft een beschrijving van de manier waarop u voldoet aan artikel 2.22 van het Besluit houders van dieren.
  • U kunt laten zien dat door het project, het risico op staartbijten relatief laag is. Of dat dit risico relatief laag zal zijn.
  • Het aandeel varkens dat wordt ingezet in het project.  

  Het project wordt begeleid door een dierenarts of een andere deskundige die ervaring heeft met het verminderen van het couperen van varkensstaarten. Elke 2 maanden bezoekt de dierenarts of deskundige de deelnemende varkenshouders. En registreert de schade aan staarten van varkens.

  Uw aanvraag voorbereiden

  Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:

  • ingevuld projectplan
  • samenwerkingsovereenkomst
  • begroting
  • onderbouwing van de begroting
  • overeenkomst met een dierenarts of deskundige

  U gebruikt onze formats voor deze bijlagen, behalve voor de onderbouwing van de begroting. Hier is geen vast format voor.

  Na uw aanvraag

  Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum. Om te bepalen welke projecten subsidie kunnen krijgen, rangschikt een commissie alle aanvragen.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

  Voorschot ontvangen

  Keuren wij uw aanvraag goed? U ontvangt automatisch een voorschot van 50% van het subsidiebedrag.

  Deelbetaling aanvragen

  U kunt 2 keer per jaar een deelbetaling aanvragen voor kosten die u heeft gemaakt. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag en tenminste € 50.000. De deelbetalingen samen met het voorschot zijn nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag. Bij het einde van het project en het vaststellingsverzoek bepalen wij het definitieve subsidiebedrag. Het bedrag dat u al heeft ontvangen bij het voorschot en mogelijke deelbetalingen wordt aangevuld tot maximaal 100% van de verleende subsidie.

  Vaststelling aanvragen

  U heeft tot 2 jaar na de beslissing op uw aanvraag de tijd om uw project uit te voeren. Uw project is uiterlijk 31 december 2028 afgerond. Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan.

  Documenten bij uw aanvraag

  Na uw aanvraag kunt u uw ingeleverde bijlagen nog bekijken. Dat is handig wanneer u nog aanvullende gegevens moet sturen, omdat uw aanvraag niet duidelijk of compleet is. U krijgt dan een digitale brief van ons.

  Communicatievoorschriften van de EU

  Bij de uitvoering van uw project gelden de communicatieregels van de EU. Volgens de voorschriften van de EU wordt er een bord (informatieplaquette) geplaatst op uw terrein. Dit bord komt op een zichtbare plaats te staan. Hierop staat een beschrijving van het project of de activiteit, de Europese vlag en de slagzin van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze onderdelen bedekken samen minimaal 25% van het bordoppervlak. Ook bij de communicatie over uw project, bijvoorbeeld in een voorlichtingsfolder, op websites, sociale media en bijeenkomsten, vermeldt u de Europese vlag en slagzin van het ELFPO.

  Wetten en regels

  In de publicatie van 2 mei 2023 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie. In de Staatscourant van 20 oktober 2023 staat het openstellingsbesluit

  Bent u tevreden over deze pagina?