Gesloten voor aanvragen

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

Gepubliceerd op:
15 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2021

Met de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij kunt u ondersteuning krijgen voor een samenwerkingsproject. Dit project moet gericht zijn op het opzetten van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen (kennissystemen) tussen wetenschappers en vissers of visserijorganisaties. Ook het doen van activiteiten hierbinnen valt hieronder, zoals kennisontwikkeling en kennisdeling.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

De volgende doelgroepen of een samenwerkingsverband daarvan kunnen subsidie aanvragen:

 • vissers
 • visserijorganisaties
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's)
 • (semi)overheden

U kunt ook subsidie aanvragen als samenwerkingsverband van 2 of meer organisaties. Alle deelnemers vallen onder de doelgroep van de subsidie.

Er moet altijd een wetenschappelijke organisatie in het samenwerkingsproject zitten. U hoeft als aanvrager niet zelf in het kennissysteem te zitten.

Hieronder vindt u een toelichting bij de doelgroepen:

Vissers

Vissers zijn natuurlijke personen die zich bezighouden met visserijactiviteiten. Vissers oefenen hun hoofdberoep uit aan boord van een vissersvaartuig dat in bedrijf is.

Visserijorganisaties

Visserijorganisaties zijn organisaties waarvan uit de doelstellingen in de statuten blijkt dat zij het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigen.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Meer informatie over ANBI’s leest u op de website van de Belastingdienst.

(semi)Overheden

Onder (semi)overheden verstaan we een publiekrechtelijke instelling of een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS).

Een publiekrechtelijke instelling is:

 • een rechtspersoon;
 • een instelling die specifiek tot doel heeft om te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, waarvan:
  • de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd
  • het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling;
  • de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.

Een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) is een rechtspersoon die is opgezet om grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden en andere overheden van verschillende lidstaten in staat om een groepering met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 4 miljoen.

Het maximale subsidiebedrag is € 1 miljoen per project. De kosten die onder deze subsidie vallen moeten minimaal € 150.000 zijn. Lees meer over de kosten waarvoor u subsidie krijgt en het subsidiepercentage per doelgroep op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij: verlening en verdeling.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of deze volledig is en vervolgens of deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Als dan al duidelijk is dat u niet in aanmerking komt voor de subsidie, dan wijzen wij uw aanvraag af. Wilt u nog lezen welke bijlagen u mee moest sturen met uw aanvraag? Kijk op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij: bijlagen aanvraag.

De andere aanvragen leggen we voor aan de adviescommissie. Zij rangschikt de aanvragen op basis van rangschikkingscriteria. Daarna beoordelen wij de aanvragen inhoudelijk op volgorde van rangschikking. We controleren of de aanvraag aan overige voorwaarden voldoet en of deze binnen het beschikbare budget valt.

Vraagt een visserijorganisatie of een ANBI 100% subsidie aan? Dan adviseert de adviescommissie ook of het samenwerkingsproject innovatieve kenmerken heeft. Is dit niet zo? Dan komt u in aanmerking voor een subsidiepercentage van maximaal 50%. U krijgt dan eerst de mogelijkheid om aanvullende financiering te regelen, zodat uw begroting weer sluitend is.

Beslissing

U ontvangt binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode een beslissing over uw aanvraag.

Als wij uw aanvraag voor subsidie verlenen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u verleend krijgt. Na de verlening start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het verkrijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook andere benodigde documenten voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten ontvangt.

Verlening en verdeling subsidie

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van € 3 miljoen.

Aan de hand van vooraf opgestelde criteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij: verlening en verdeling subsidie.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie verleend? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten. U ontvangt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot. U leest hoe u dit aanvraagt op Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij: voorschot subsidie.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag tot vaststelling uiterlijk op 31 oktober 2023 bij ons binnen is. Daarna bepalen we uw definitieve subsidiebedrag. Hoe u dit aanvraagt vindt u op Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij: vaststelling subsidie.

Wetten en regels

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wetten en regels voor deze subsidie.

Subsidie in eerdere jaren

Heeft u in 2017, 2018 of 2019 subsidie aangevraagd? U leest meer over die subsidiejaren op deze informatiepagina’s:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?