Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018

Laatst gecontroleerd op:
10 september 2020
Gepubliceerd op:
9 september 2020

Is in 2017 of 2018 de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij aan u toegekend? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden.

Doel van het project

Het project waarvoor u de subsidie krijgt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw project is gericht op het opzetten van een nieuw kennissysteem en/of het delen of ontwikkelen van kennis binnen een nieuw of bestaand kennissysteem.
 • Een kennissysteem is een netwerk, een partnerschapovereenkomst of vereniging met een wetenschappelijke organisatie en vissers of visserijorganisaties.
 • Binnen dit kennissysteem stellen vissers of visserijorganisaties vragen aan elkaar en aan de wetenschappelijke organisatie over maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staat. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over het vergroten van de selectiviteit van vismethoden, vermindering van bodemberoering, nieuwe duurzame verdienmodellen of het verminderen van vervuiling.
 • Bij het delen of ontwikkelen van kennis gaat het om: verzameling van gegevens en het beheer hiervan, studies, proefprojecten, verspreiding van kennis en onderzoeksresultaten (zoals inspiratiebijeenkomsten en bootcamps), seminars en best practices.

Betrokkenheid wetenschappelijke organisatie

Een wetenschappelijke organisatie is actief betrokken bij uw project. Hiermee waarborgt u dat er kennisdeling plaatsvindt tussen deze wetenschappelijke organisatie en vissers of visserijorganisaties. Wilt u weten wat de definitie is van een wetenschappelijke organisatie? Dit leest u op de pagina Betrokken partijen.

Termijnen

Bij uw project houdt u rekening met de volgende termijnen:

 • U start binnen 12 maanden na de toewijzing van de subsidie met de uitvoering van het project.
 • Uw project is afgerond binnen 36 maanden na de toewijzing van de subsidie.

Tijdens de uitvoering

Nadat de subsidie is toegewezen, houdt u zich aan de volgende regels:

 • U geeft in een aantal gevallen onvoorziene situaties en wijzigingen in uw project aan ons door.
 • U houdt een projectadministratie bij. Deze administratie bewaart u ten minste 7 jaar vanaf de datum van de laatste subsidiebetaling.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.
 • U, of tenminste één van de deelnemers van het samenwerkingsverband, stelt de resultaten van onderzoeken en kennisvragen beschikbaar op uw of zijn website. U publiceert de resultaten op het moment dat de onderzoeken en kennisvragen zijn afgerond. De resultaten blijven tenminste 3 jaar beschikbaar nadat u de vaststellingsaanvraag heeft ingediend.

Overige voorwaarden

 • U voldoet aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en blijft daar minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling aan voldoen.
 • U werkt mee aan monitoring en evaluaties.
 • Is uw project gericht op een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Dan houdt u de investering in stand na de subsidievaststelling.
 • Is de investering verbonden aan een vissersvaartuig? Dan gelden er aanvullende voorwaarden voor het gebruik en het verplaatsen van het vissersvaartuig gedurende een bepaalde periode.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?