Gesloten voor aanvragen

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij: voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2021
Gepubliceerd op:
7 september 2020

Ontvangt u de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij? Dan moet u voldoen aan voorwaarden.

Doel van het project

Het doel van het project waarvoor u de subsidie aanvraagt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw project is gericht op het opzetten van een nieuw kennissysteem en/of het delen of ontwikkelen van kennis binnen een nieuw of bestaand kennissysteem.
 • Een kennissysteem is een netwerk, een partnerschapovereenkomst of vereniging tussen een wetenschappelijke organisatie en vissers of visserijorganisaties.
 • Binnen dit kennissysteem stellen vissers of visserijorganisaties vragen aan elkaar en aan de wetenschappelijke organisatie over maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staat. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over het vergroten van de selectiviteit van vismethoden, vermindering van bodemberoering, nieuwe duurzame verdienmodellen of het verminderen van vervuiling.
 • Bij het delen of ontwikkelen van kennis gaat het om: verzameling van gegevens en het beheer hiervan, studies, proefprojecten, verspreiding van kennis en onderzoeksresultaten (zoals inspiratiebijeenkomsten en bootcamps), seminars en best practices.

Termijnen

Bij uw project houdt u rekening met de volgende termijnen:

 • U mag beginnen met uw project op het moment dat u de subsidie heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Als wij uw aanvraag goedkeuren krijgt u subsidie.
 • U start binnen 12 maanden na de verlening van subsidie met de uitvoering van het project.
 • Uw aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk op 31 oktober 2023 bij ons binnen zijn. Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen op deze datum. Ook niet als u door omstandigheden later met uw project begint. Houd hier rekening mee in uw planning. Zo heeft u genoeg tijd om uw project af te ronden en de aanvraag tot vaststelling op tijd te doen.

Wat houdt u bij?

U houdt dit tijdens uw project bij:

 • U, of tenminste 1 van de deelnemers van het samenwerkingsverband, stelt de resultaten van onderzoeken en kennisvragen beschikbaar op uw of zijn website. U publiceert de resultaten op het moment, dat de onderzoeken en kennisvragen zijn afgerond. De resultaten blijven tenminste 3 jaar na het moment van indienen van de vaststellingsaanvraag beschikbaar.
 • U geeft in een aantal gevallen wijzigingen in uw project of meldingen aan ons door.
 • U houdt een projectadministratie bij. De administratie moet u ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling bewaren.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst 'Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij'.

Overige voorwaarden

 • Een wetenschappelijke organisatie heeft een actieve rol binnen uw project.
 • U stelt een projectplan op.
 • U heeft voldoende financiële, administratieve en operationele capaciteit om het project uit te voeren.
 • U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • U werkt mee aan monitoring en evaluaties.
 • Is uw project gericht op een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Dan moet u de investering in stand houden na de subsidievaststelling.
 • Is de investering verbonden aan een vissersvaartuig? Dan gelden er aanvullende voorwaarden voor het gebruik en het verplaatsen van het vissersvaartuig gedurende een bepaalde periode.
 • Meer informatie over de voorwaarden en verplichtingen, leest u op de pagina EFMZV-subsidiespelregels.

Betrokkenheid wetenschappelijke organisatie

Een wetenschappelijke organisatie heeft een actieve rol binnen uw project. Hiermee wordt geborgd, dat er kennisdeling plaatsvindt tussen deze wetenschappelijke organisatie en vissers of visserijorganisaties. Om deze betrokkenheid aan te tonen hebben wij een verklaring nodig waaruit deze actieve rol duidelijk wordt.

Wilt u weten wat de definitie is van een wetenschappelijke of technische organisatie? Dit leest u op onze pagina Betrokken partijen.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?