Gesloten voor aanvragen

Sanering varkenshouderijen

Laatst gecontroleerd op:
25 juni 2021
Gepubliceerd op:
10 oktober 2019

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid of Oost? En veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kon u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. Door minder varkenshouderijlocaties moet de geuroverlast in deze veedichte gebieden minder worden.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

84% van de varkenshouderijen in Nederland ligt in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Dit veroorzaakt gezondheidsrisico’s. De Sanering varkenshouderijen helpt die risico’s te verminderen. Deze regeling is onderdeel van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij.

Budget

Voor de Sanering varkenshouderijen is nu € 455 miljoen beschikbaar.

Het budget was eerst € 180 miljoen. Op 16 juni 2020 heeft minister Carola Schouten € 275 miljoen extra voor deze subsidie vrijgemaakt. Er is nu genoeg budget voor alle goedgekeurde aanvragen.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is een vergoeding voor het:

 • helemaal of voor een deel vervallen van de varkensrechten;
 • waardeverlies van de productiecapaciteit die u gebruikt voor het houden van varkens.

Vergoeding vervallen varkensrechten

Wageningen University & Research (WUR) heeft de vergoedingen voor de varkensrechten vastgesteld. Dit is € 151 voor concentratiegebied Zuid en € 52 voor het concentratiegebied Oost.

Eigendom en gebruik varkensrechten

Huurt (least) u ook varkensrechten? Wanneer u de rechten laat vervallen, moeten deze in uw bezit zijn. In 2021 mag u deze varkensrechten dus niet meer huren of verhuurd hebben. Heeft u niet voldoende rechten op naam staan om te laten vervallen? Bijvoorbeeld omdat u rechten huurde? Dan mag u nog rechten bijkopen voordat u deze moet laten vervallen.

U laat minimaal 80% van uw varkensrechten vervallen. Hoeveel dit er zijn staat in de beslissing op uw subsidieaanvraag. U meldt dat u de productierechten wilt laten vervallen. U moet alle rechten laten vervallen, waar u dat kalenderjaar geen gebruik van heeft gemaakt. Daarnaast meldt u het aantal rechten dat u zelf in dat jaar heeft gebruikt voor het houden van varkens. Deze vervallen dan automatisch in het kalenderjaar erna.

Vergoeding waardeverlies productiecapaciteit

U ontvangt een vergoeding per m2 voor het waardeverlies van de dierverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders. Hierbij houden we rekening met de levensduur van de dierenverblijven. De vergoeding is 65% van deze gecorrigeerde vervangingswaarde.

In bijlage 3 van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) vindt u een tabel met gecorrigeerde vervangingswaarden. We bepalen de waarde als u gestopt bent met uw bedrijf. Wat u moet doen om te stoppen, leest u bij de Veelgestelde vragen algemeen.

Subsidiebedrag berekenen

Heeft u subsidie aangevraagd? En wilt u weten hoeveel subsidie u kunt krijgen als u stopt met uw varkenshouderijlocatie? Bereken dan een indicatie van het subsidiebedrag. Dit is dus een schatting van het bedrag dat u uiteindelijk krijgt.

Voor de berekening heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het aantal varkensrechten dat u wilt laten vervallen
 • de regio waarbinnen uw varkenslocatie ligt (concentratiegebied Oost of Zuid)
 • de datum waarop het dierenverblijf voor het eerst gebruikt werd voor het houden van landbouwhuisdieren
 • de datum waarop u gestopt bent met uw bedrijf; Wat u moet doen om te stoppen, leest u bij de Veelgestelde vragen algemeen.
 • het aantal m2 per dierenverblijf

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan vraagt u een voorschot aan. Ook vraagt u vaststelling aan.

Hieronder leest u welke handelingen wij binnen welke tijd van u verwachten.

Binnen 8 weken na de beslissing

U krijgt van ons een overeenkomst voor deze regeling. Stuur deze getekend naar ons terug. Hierna krijgt u een voorschot van 10% op de subsidie.

Binnen 8 maanden na de beslissing

Binnen 8 maanden na de beslissing op uw aanvraag stopt u uw bedrijf. Dat betekent dat u:

 • op de locatie stopt met varkens houden;
 • op de locatie geen andere diersoorten houdt die vallen onder intensieve veehouderij;
 • de meststoffen van varkens van de locatie verwijdert;
 • minimaal 80% van de varkensrechten laat vervallen, van het gemiddeld aantal varkenseenheden in 2018;
 • uw gemeente of provincie laat weten dat intensieve veehouderij niet meer mogelijk is op uw locatie;
 • uw gemeente vraagt om het bestemmingsplan aan te laten passen;
 • uw gemeente of provincie de omgevingsvergunning beperkte milieutoets laat intrekken, als u die heeft;
 • uw gemeente of provincie de omgevingsvergunning milieu laat intrekken. Of u laat deze zo aanpassen dat intensieve veehouderij na de wijziging niet meer mogelijk is op uw locatie;
 • Gedeputeerde staten de vergunning Wet natuurbescherming laat intrekken, als u die heeft.1

1 Uw provincie trekt de vergunning Wet natuurbescherming (voor een deel) in. Ook voeren zij de toets voor de stikstofemissie uit.

De voorschotaanvraag voor 70% doet u ook binnen 8 maanden na de beslissing.

Binnen 24 maanden na de beslissing

U laat de productiecapaciteit slopen en verwijderen. Meld dit eerst bij uw gemeente. Er zijn namelijk procedures voor het slopen van gebouwen. Wil u weten wat voor u de procedures zijn? Vraag dit dan na bij uw eigen gemeente.

Na het laten slopen en verwijderen van de productiecapaciteit vraagt u vaststelling van de subsidie aan. Onder productiecapaciteit vallen de gebouwen die u gebruikt voor uw varkenshouderij:

 • dierenverblijven
 • mestsilo’s
 • voersilo’s
 • mestkelders

Voorschot aanvragen

Binnen 6 weken nadat wij van u een ondertekende overeenkomst ontvangen, krijgt u 10% voorschot. Als u bent gestopt met uw bedrijf, vraagt u 70% voorschot aan. Dit doet u binnen 8 maanden na de beslissing op de aanvraag van uw subsidie.

Voor uw voorschotaanvraag logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau 3 nodig.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag voor een voorschot stuurt u een kopie mee van:

 • het bericht waaruit blijkt dat u minimaal 80% van uw varkensrechten heeft laten vervallen;
 • de melding bij uw gemeente of provincie, volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer;
 • uw verzoek aan uw gemeente om het bestemmingsplan aan te passen;
 • een bewijs dat de gemeente de aanvraag om uw bestemmingsplan te veranderen in behandeling heeft genomen. Een principeverzoek of -akkoord is niet voldoende;
 • de ingetrokken omgevingsvergunning beperkte milieutoets, als u die heeft;
 • de aangepaste of ingetrokken omgevingsvergunning milieu, als u die heeft;
 • de aangepaste of ingetrokken vergunning Wet natuurbescherming, als u die heeft.

Wanneer krijgt u 70% voorschot?

Hebben wij uw complete aanvraag voor het voorschot op tijd ontvangen? Dan controleert de NVWA hierna of u gestopt bent met uw bedrijf. Krijgt u van ons bericht dat u volgens NVWA alle gevraagde punten hiervoor heeft afgehandeld? Dan ontvangt u binnen 6 weken na dit bericht 70% voorschot van uw subsidie. Als u niet alle gevraagde punten heeft afgehandeld, krijgt u geen subsidie. U betaalt het eerste voorschot van 10% aan ons terug.

Vaststelling aanvragen

Heeft u de productiecapaciteit laten slopen en verwijderen? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Voor uw vaststellingsaanvraag logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau 3 nodig.

Hebben wij uw vaststellingsaanvraag ontvangen? Dan vragen wij uw gemeente of u de productiecapaciteit van uw varkenshouderijlocatie gesloopt en afgevoerd heeft.

Wanneer krijgt u de laatste 20% van uw subsidie?

Als we de complete vaststellingsaanvraag binnen hebben, beoordelen wij uw aanvraag. Ook beoordelen wij of u heeft voldaan aan alle verplichtingen van de 8 maanden termijn. Daarbij stellen we de datum van de waardebepaling vast. Daarna stellen wij uw subsidie vast. Hierover ontvangt u van ons een brief. U krijgt binnen 6 weken na onze brief de laatste 20% van uw subsidiebedrag.

Blijkt uit de controle dat u de productiecapaciteit niet heeft laten slopen en verwijderen? Dan stellen wij uw subsidie vast op € 0. U betaalt het totale voorschot van 80% aan ons terug.

Wetten en regels

U leest in de publicatie van de Staatscourant op:

Meer weten?

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Sanering varkenshouderijen? Kijk dan op de pagina's Veelgestelde vragen met antwoorden of uw vraag erbij zit:

Vragen over de Sanering varkenshouderijen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?