Gesloten voor aanvragen

Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen 2020

Gepubliceerd op:
2 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2022

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? En bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- of geitenhouder? Vraag dan samen met een onderzoeksorganisatie subsidie aan om uw idee te onderzoeken en ontwikkelen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Wilt u voor een project subsidie aanvragen in 2021? Kijk dan op  Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen.

Verduurzamen van veestallen moet broeikasgas- en stalemissies verminderen. Dit zorgt voor een betere gezondheid en welzijn van mens en dier.

Budget

Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 19,1 miljoen beschikbaar.

Het budget is voor:

 • varkenshouderijen € 6,1 miljoen;
 • melkgeitenhouderijen € 2 miljoen;
 • melkveehouderijen € 9 miljoen;
 • vleeskalverenhouderijen € 2 miljoen.

Dit budget verdelen wij onder de aanvragers die het hoogst scoren op een aantal criteria. Lees op Verdelen van het budget 2020 waar uw innovatie op kan scoren om subsidie te kunnen krijgen.

Op Subsidie berekenen 2020 leggen we uit hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om subsidie te krijgen:

 • U investeert in technieken, installaties, apparatuur, machines en uitrusting. Of u investeert in managementmaatregelen. Een combinatie hiervan is niet mogelijk.
 • De innovatie voldoet aan de wettelijke emissiegrenswaarden.
 • Het niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid op een veehouderijlocatie mag door de innovatie niet verminderen.
 • De innovatie zorgt voor een brongerichte verduurzaming in de stal. Dus de innovatie richt zich op de bron van de broeikasgas- en stalemissies en verlaagt deze zoveel mogelijk.
 • U bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie.
 • U werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie. Ook vraagt u de subsidie samen aan.
 • De onderzoeksorganisatie laat de meetrapporten op internet zien.
 • Houdt u vleeskalveren? Dan moet u uw vee minimaal 40% vast voer geven.
 • U scoort minimaal 14 punten bij de beoordelingscriteria. Als u melkveehouder bent is dit minimaal 29 punten. De beoordelingscriteria vindt u op onze pagina Verdelen van het budget.
 • Uw innovatie vermindert de broeikasgas- en stalemissies minimaal met het percentage dat geldt voor uw sector. Kijk hiervoor in de tabellen op deze pagina.

Minimale percentage vermindering broeikasgas- en stalemissies bij investeringen

  Methaan Ammoniak Geur Fijnstof/endotoxine
Melkvee 50%* 50% n.v.t. n.v.t.
Vleeskalveren 50%* 50% 25% n.v.t.
Melkgeiten 50%* 25% 25% nog n.v.t.
Varkens 50% 70% 25% 25%

* We gaan er vanuit dat een kwart van de methaanemissie uit mest komt. De rest van de methaanemissie komt van het dier zelf. Dat betekent dat u met de innovatie minimaal 12,5% methaanemissie uit de stal vermindert.

Minimale percentage vermindering broeikasgas- en stalemissies bij managementmaatregelen

Dierlijke sector Methaan Ammoniak Geur Fijnstof/endotoxine
Varkens n.v.t. 10% 10% 10%
Melkvee 10%* 20% n.v.t. n.v.t.

* We gaan er vanuit dat een kwart van de methaanemissie uit mest komt. De rest van de methaanemissie komt van het dier zelf. Dat betekent dat u met de innovatie minimaal 2,5% methaanemissie uit de stal vermindert.

Wat onderzoekt en ontwikkelt u?

Uw innovatieproject zorgt voor brongerichte verduurzaming van stallen. De innovatie richt zich dus op de bron van de broeikasgas- en stalemissies en verlaagt deze zo ver mogelijk. U kunt hiervoor onder andere onderzoeken en ontwikkelen in:

 • technieken;
 • installaties;
 • apparatuur;
 • machines en uitrusting;
 • managementmaatregelen.

U mag het project uitvoeren in een bestaand of nieuw stalsysteem.

Wanneer en hoe aanvragen

U kunt tot en met 2024, 2 keer per jaar subsidie aanvragen. De eerste keer was vanaf 25 mei 2020. Uw complete aanvraag moest op 15 juli 2020 om 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Aanvraag niet wijzigen na aanvraagperiode

Wij beoordelen alleen complete aanvragen. Is uw aanvraag na de aanvraagperiode niet compleet? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

Missen wij gegevens die geen invloed hebben op de beoordeling van uw aanvraag? Denk hierbij aan een bankrekening- of telefoonnummer. Dan mag u nog wel aanleveren of wijzigen na de aanvraagperiode. Mail de gegevens naar e-innovatie@rvo.nl.

Na uw aanvraag

Hebben we uw aanvraag compleet en op tijd gekregen? Dan beoordelen we uw aanvraag op 4 of 5 criteria. Lees op onze pagina Verdelen van het budget 2020 welke criteria dit zijn. Hiermee rangschikken wij de aanvragen. Het budget gaat naar de aanvragers die hier het hoogst op scoren.

Beslissing

Binnen 13 weken na de aanvraagperiode krijgt u een brief over uw aanvraag. Kunt u subsidie krijgen? Dan staat in deze brief ook hoeveel u kunt krijgen. Na deze brief start u binnen 3 maanden met het innovatieproject. De subsidieprocedure staat los van het aanvragen van een vergunning of toestemming voor de activiteiten binnen uw project. Vergeet deze niet aan te vragen.

Voorschot en voortgangsrapportage

Ontvangt u de beslisbrief waarin staat dat wij u subsidie geven? Dan krijgt u vanaf dat moment elke 3 maanden een voorschot van uw subsidie. In totaal krijgt u maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot. Bij de subsidiespelregels leest u meer hierover.

Tijdens uw innovatieproject geeft u elk jaar aan ons door hoe ver u ermee bent. Dit doet u in een voortgangsrapportage. Gaat u voldoende vooruit? Dan blijven de voorschotten hetzelfde.

Vaststelling subsidie aanvragen

Een innovatieproject bestaat uit 3 fasen. Op  Subsidie berekenen 2020 ziet u welke fasen dit zijn. Heeft u fase 1 en 2 afgerond? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. De penvoerder vraagt de vaststelling aan.  Lees hier welke bijlagen u meestuurt met uw aanvraag.

Elke deelnemer ontvangt bericht van ons over de vastgestelde subsidie.

Vastleggen emissiefactor en erkenning innovatie

Vermindert u met uw innovatie de uitstoot van ammoniak, fijnstof of geur? Dan kunt u de emissiefactor of -factoren voor uw vernieuwende huisvestingssysteem vast laten leggen. Dit doet u met de Erkenning innovatief stalsysteem tegen fijnstofuitstoot of de Erkenning innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot.

Heeft u het vernieuwende huisvestingssysteem met de definitieve emissiefactor vast laten leggen? Dan krijgt u hiermee erkenning voor uw innovatie. Dat betekent dat u uw innovatie op de markt kunt brengen.

Webinar

Op 27 mei 2020 hebben wij het webinar Voorlichting innovaties voor stallen en stalsystemen gegeven. Hierin geven wij uitleg en advies over het aanvragen van de subsidie. Wilt u dit terugkijken? Dat kan via de website van Online Seminar. Hiervoor logt u eerst in. Heeft u nog niet eerder meegedaan aan een webinar op deze website? Maak dan een account aan met uw e-mailadres.

Wetten en regels

In de de Staatscourant leest u de wetten en regels die horen bij deze subsidiemodule. Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies, op Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?