Open voor aanvragen

Zon-PV SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 december 2022

Vraagt u als energiecoöperatie of VvE subsidie aan uit de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) voor zonnepanelen (zon-PV)? Dat kan voor zonnepanelen met een piekvermogen tussen de 15 kWp en 500 kWp.

Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kunt u subsidie aanvragen voor zonnepanelen in de volgende categorieën:

  • Kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp
  • Grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp

Basisbedragen Zon-PV SCE

Categorie Basisbedrag Basisenergieprijs   Voorlopig correctiebedrag 2022   Maximum vollasturen Ingebruikname termijn
  €/kWh Netlevering €/kWh Niet-netlevering €/kWh Netlevering inclusief waarde GVO's €/kWh Niet-netlevering    €/kWh Uren/jaar Jaren
Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp kleinverbruikers-aansluiting 0,140 0,048 N.v.t. 0,152 N.v.t. 900 2
Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp grootverbruikers-aansluiting 0,131 0,048 0,082 0,152 0,185 800 2

U neemt uw zonnepaneleninstallatie binnen 2 jaar na de datum van uw subsidiebeschikking in gebruik.

Haalbaarheidsstudie met tekening

Stuur met uw haalbaarheidsstudie altijd een kaart of een luchtfoto mee. Hierop is de aangevraagde installatie op de locatie ingetekend. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Heeft u in het verleden al subsidie aangevraagd voor deze locatie (voor bijvoorbeeld de SCE of SDE (++))? Dan vermeldt u de projectnummers op de intekening.

Vergunningen

In een aantal situaties heeft u voor de plaatsing van zonnepanelen één of meer vergunningen nodig. Deze moeten al afgegeven zijn door een bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. Het gaat om de volgende vergunningen:

Omgevingsvergunning

Plaatst u de zonnepanelen niet op een bestaand dak, maar in een veldopstelling, op een nieuw te bouwen gebouw of aan een gevel (in het zicht)? Dan is een vergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. Dit geldt ook voor drijvende systemen en installaties die deeluitmaken van een carport of op een monumentaal pand. In deze gevallen stuurt u de verleende Omgevingsvergunning mee met uw subsidieaanvraag.

Let op: een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet.

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan is voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. U voegt die toe aan uw subsidieaanvraag.

Watervergunning

Is voor uw zonnepaneelsysteem een vergunning nodig volgens het Waterbesluit (hoofdstuk 6, paragaaf 5, 6 of 7)? U stuurt dan de verleende vergunning mee met uw subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en de watervergunning? Ga dan naar het Omgevingsloket.

Aansluiting

De categorie Zon-PV is er voor installaties die u aansluit op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van maximaal 3 * 80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère. Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruikmaken van de salderingsregeling.

U mag uw productie-installatie ook aansluiten op het elektriciteitsnet via de aansluiting van een naastgelegen adres. U realiseert uw installatie op de locatie waarvoor de subsidie is afgegeven. Wilt u een productie-installatie op 2 naastgelegen locaties realiseren? Of heeft uw locatie meerdere huisnummers? U beschrijft dit dan duidelijk in uw subsidieaanvraag.

'Netlevering’ en ‘Niet-netlevering'

Voor de categorie Zon-PV met een kleinverbruikersaansluiting komt alleen de productie voor netlevering in aanmerking voor subsidie. Dit is de energie die u niet zelf verbruikt, maar teruglevert aan het elektriciteitsnet. De productie-installatie moet aangesloten zijn op een zuiver teruglever-allocatiepunt. Een allocatiepunt is een administratief meetpunt waaraan een marktpartij (de afnemer die over de aansluiting beschikt) is gekoppeld.

Met een grootverbruikersaansluiting is het mogelijk om zowel voor netlevering aan te vragen als ook (een deel) voor eigen verbruik (niet-netlevering). Hiervoor gelden verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen. Uw financieel voordeel is groter als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, omdat u geen energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en transportkosten betaalt. Daarom geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag.

De werkwijze is als volgt: vraagt u aan in de categorie grootverbruikersaansluiting? Dan geeft u in het aanvraagformulier aan hoeveel van de productie u gebruikt voor ‘niet–netlevering’ (eigen verbruik). De subsidieverlening baseren wij vervolgens op de basisenergieprijs voor ‘netlevering’.

50% netaansluiting bij grootverbruikersaansluiting

Sluit u uw zon-PV-installatie aan op het elektriciteitsnet met een grootverbruikersaansluiting? Dan mag het 'additionele gecontracteerde terugleververmogen' maximaal 50% van het piekvermogen van de installatie zijn. Dit is vanaf 2023 een eis omdat het elektriciteitsnet erg vol is. Dit betekent dat uw installatie een aansluiting krijgt op het elektriciteitsnet van maximaal 50% van het aanvullende piekvermogen van de zonnepanelen. Hierdoor gaat een klein beetje opbrengst verloren, maar maken we meer ruimte op het elektriciteitsnet. De aansluitingen kunnen per project kleiner zijn (of het aantal zonnepanelen van een project groter met een gegeven aansluiting).

Dakopstelling

Weet u of uw dak geschikt is? Of welke aanpassingen u (nog) moet doen om uw dak geschikt te maken? Maak een goede analyse van het dak waarop u de installatie gaat plaatsen. Daarmee zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 2 jaar:

  • Bereken het beschikbare dakoppervlak goed.
  • Houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan.
  • Laat een expert bepalen of het dak voldoende draagkracht heeft voor de installatie.

De uitkomst hiervan geeft u aan in de dakconstructieverklaring die u meestuurt met de aanvraag.

Vragen over de SCE?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?