Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Duurzaamheidseisen biomassa in pelletinstallaties SDE++

Laatst gecontroleerd op:
3 juni 2024
Gepubliceerd op:
26 februari 2016

Wilt u biomassa inzetten voor de productie van elektriciteit en warmte in een houtpelletinstallatie? U kunt hiervoor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen. U moet dan aantonen dat de biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen uit de 'Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen'. 

Categorieën

U hoeft niet altijd aan te tonen dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. Deze verplichting geldt alleen voor de volgende categorieën:

 1. Een ketel ≥ 5 MW stoom uit houtpellets;
 2. Een brander op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe;
 3. Een ketel op houtpellets voor stadsverwarming;
 4. Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales (binnen de SDE+/SDE++ is het sinds 2018 niet meer mogelijk voor deze categorie subsidie aan te vragen).

De duurzaamheidseisen staan in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze eisen gelden dus niet voor de andere typen installaties uit de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie.

Sommige van deze typen installaties moeten wél voldoen aan de duurzaamheidseisen uit de herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie (Renewable Energy Directive, hierna REDII). Bekijkt u deze op de pagina Duurzaamheidseisen biomassa REDII SDE++.

Aantonen duurzaamheid

U kunt op verschillende manieren de duurzaamheid van de biomassa aantonen. Bijvoorbeeld door biomassa te kopen die is gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificatieschema. De minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna de minister) keurt deze certificatieschema's goed. Of u laat een (aanvullende) verificatie uitvoeren in de toeleveringsketen. Er zijn dus verschillende combinaties van bewijzen van duurzaamheid mogelijk, met:

 • Een door de minister goedgekeurd certificatieschema;
 • Een combinatie van meerdere goedgekeurde certificatieschema’s;
 • Een combinatie van één of meer goedgekeurde certificatieschema’s en aanvullende verificatie;
 • Alleen verificatie.

Uiteindelijk is het belangrijk dat u voldoet aan alle duurzaamheidseisen voor alle leveringen van biomassa.

Onder 'Goedgekeurde schema's' op deze pagina ziet u een overzicht van de bruikbare certificatieschema's. Deze heeft de minister helemaal of gedeeltelijk goedgekeurd. Onder 'Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI's)' vindt u een overzicht van erkende instanties voor de certificering en verificatie.

Jaarlijkse rapportage

U toont aan dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. Dit doet u door ons jaarlijks een rapportage te sturen. Daarin benoemt u de duurzaamheidskenmerken van alle biomassa die u hebt gebruikt in uw installatie.

Bij de rapportage voegt u een conformiteitsjaarverklaring. Een erkende Conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) geeft deze af. Aan welke eisen moet de conformiteitsjaarverklaring voldoen? En op welke manier moet de verificatie uitgevoerd worden? Deze informatie vindt u in het ‘Verificatieprotocol duurzaamheid biomassa die voor de SDE moet voldoen aan de eisen uit de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen’ (hierna verificatieprotocol).

U kunt de volgende documenten gebruiken bij uw rapportage:

 • Conformiteitsjaarverklaring Format SDE pellets met 30 procent gecontroleerde biomassa 2023
 • Conformiteitsjaarverklaring Format SDE pellets met 30 procent RED bosbiomassa met ETS 2023
 • Handleiding bij de Excel-formats voor de lijst duurzame leveringen van houtpellets

U vindt alle documenten onder Downloads.

Transparante keten

U moet de duurzaamheid van de biomassa aantonen. Hiervoor is alle relevante informatie vanuit de hele biomassaketen nodig: van bosbeheereenheid/inzamelpunt tot aan de energieproducent. Aan de wijze van doorgeven in de keten zitten eisen. U vindt certificatieschema’s die zijn goedgekeurd voor het doorgeven van deze informatie onder 'Goedgekeurde certificatieschema’s'. U kunt ook verificatie toepassen voor borging in de keten. Hoe u dit doet, leest u in het verificatieprotocol onder 'Downloads'. Als extra toelichting op de wettelijke eisen is er een leidraad Chain of Custody (ketenbeheer). Hierin leest u welke informatie u moet doorgeven en hoe.

Voorschotten

Ontvangt u SDE+/SDE++-subsidie? Dan krijgt u van ons jaarlijks een voorschot. Dit voorschot verrekenen wij met het daadwerkelijke subsidiebedrag waar u recht op heeft. Dit doen we op basis van de gegevens in de rapportage die u bij ons indient. U mag biomassa inzetten voor energieproductie waarvan de duurzaamheid niet (voldoende) is aangetoond. Maar voor de energie, geproduceerd uit deze biomassa, verstrekken we dan geen subsidie.

Schemabeheerders

Alleen certificatieschema’s die de minister helemaal of gedeeltelijk heeft goedgekeurd, zijn bruikbaar. U kunt als schemahouder een aanvraag voor goedkeuring van uw schema indienen. Mail uw verzoek naar: duurzaamheidbiomassa@rvo.nl.

De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) adviseert de minister over de goedkeuring van certificatieschema’s. De adviesprocedure is een belangrijk onderdeel van de goedkeuring. Op de website van ADBE leest u hier meer over.

Goedkeuring gebeurt op basis van de actuele set schemadocumenten. Nieuwe schemadocumenten stuurt u naar ons. Wij beoordelen dan de mogelijke impact van de goedkeuring.

Goedgekeurde schema's

In onderstaande tabel ziet u de certificatieschema’s die de minister helemaal of gedeeltelijk heeft goedgekeurd. De beschikkingen in deze tabel zijn de juridische basis voor de goedkeuringen. In de tabel kunt u op verschillende plekken doorklikken voor meer informatie. Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden. Het is alleen bedoeld om de inzetbaarheid te verduidelijken.

Goedgekeurde schema's
Schema en te gebruiken claims Goedgekeurde documentversies Geografische scope Toepasbaarheid Goedkeurings- beschikking1
ATFS
(ATFS certified)
ATFS VS Categorie 1,2 deels goedgekeurd (zie beschikking) 20-09-2018
      Aanvullende schema-documenten bij goedkeuring 29-07-2021
      Aanvullende schema-documenten bij goedkeuring 16-03-2022
      Aanvullende schema-documenten bij goedkeuring 10-01-2023
      Aanvullende schema-documenten bij goedkeuring 10-10-2023
      Aanvullende schema-documenten bij goedkeuring 14-02-2024
      Aanvullende schema-documenten bij goedkeuring 15-04-2024
Better Biomass
(Better Biomass certified)
BB Wereldwijd Categorie 1-5 deels goedgekeurd (zie beschikking) 05-11-2018
      Categorie 1-5 uitbreiding goedkeuring 16-04-2019
      Categorie 1-5 uitbreiding goedkeuring 21-09-2020
      Categorie 1-5 uitbreiding goedkeuring 08-02-2022
      Aanvullende schema-documenten bij goedkeuring 28-12-2023
Bonsucro2 Bonsucro3 Wereldwijd Categorie 5 deels goedgekeurd (zie beschikking) 16-07-2020
FSC4
(International)
(FSC 100% en FSC controlled wood)
 
FSC int.5 FSC V5-landen6 Categorie 1,2 deels goedgekeurd (zie beschikking) 05-11-2018
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 19-12-2019
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 20-04-2020
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 06-04-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 03-02-2022
FSC USA
(FSC 100% en FSC controlled wood)
FSC US5 VS7 Categorie 1,2 deels goedgekeurd 19-12-2019
FSC SA (SGS Qualifor)
(FSC 100%)
FSC SA5
 
Zuid-Afrika
 
Categorie 1,2 deels goedgekeurd
 
13-10-2021
GGL
(GGL certified (RBA) en GGL certified en GGL controlled)
GGL Wereldwijd Categorie 5 deels goedgekeurd (zie beschikking) 16-07-2020
      Uitbreiding goedkeuring
Categorie 1 t/m 4, zie beschikking
08-10-2019
      Aanvullende Schemadocumenten bij goedkeuring 20-05-2020
      Aanvullende Schemadocumenten bij goedkeuring 01-10-2021
      Aanvullende Schemadocumenten bij goedkeuring 28-02-2024
      Aanvullende Schemadocumenten bij goedkeuring 16-04-2024
SBP8
(SBP compliant en SBP controlled)
SBP Wereldwijd Categorie 1 t/m 4 (CoC-eisen) en categorie 5, deels goedgekeurd 
(zie beschikking)
29-04-2021
SBP9
(NL SDE compliant (ID2D))
  Wereldwijd Uitbreiding goedkeuring Categorie 1 t/m 4 (zie beschikking) 24-01-2019
SBP10
(NL SDE compliant (ID2E))
(NL SDE controlled (ID2D))
(NL SDE controlled (ID2E))
  Wereldwijd Uitbreiding goedkeuring, categorie 1,2 deels goedgekeurd 19-12-2019
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 20-04-2020
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 16-07-2020
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 17-11-2020
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 05-01-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 24-01-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 12-04-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 29-04-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 06-07-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 16-08-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 02-11-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 01-12-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 24-01-2022
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 30-05-2022
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 24-02-2023
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 24-07-2023
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 22-12-2023
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring, inperking 
goedkeuring categorie 3 en 4 (zie beschikking), inperking 
goedkeuring categorie 2 Risico gebaseerd (zie beschikking)
15-01-2024
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 21-02-2024
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring 13-03-2024
SFI11
(SFI certified forest content)
SFI VS en Canada Categorie 1,2 deels goedgekeurd (zie beschikking) 18-03-2019
      Aanvullend schemadocument bij goedkeuring 10-10-2019
      Aanvullend schemadocument bij goedkeuring 05-06-2020
      Aanvullend schemadocument bij goedkeuring 10-03-2021
      Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring en
inperking goedkeuring categorie 1,2 (zie beschikking)
01-11-2023
SFI (SFI certified forrest content)   Wereldwijd Uitbreiding goedkeuring categorie 1, deels goedgekeurd 01-11-2023
SFI (SFI recycled content)   Wereldwijd Uitbreiding goedkeuring categorie 5, deels goedgekeurd 01-11-2023
ISCC Solid Biomass NL12
(ISCC solid biomass NL compliant)
ISCC Wereldwijd Categorie 1 t/m 5 deels goedgekeurd (zie beschikking) 16-07-2019
      Aanvullend schemadocument bij goedkeuring 17-07-2023


  U kunt de schemadocumenten die vermeld staan in de beschikkingen uit de Staatscourant downloaden via de websites van de betreffende schemabeheerders. Of vraagt u ze bij ons op per e-mail: duurzaamheidbiomassa@rvo.nl.

  1 Kolom verwijst naar de originele beschikking met een overzicht van de dekking van de duurzaamheidseisen.
  2 Als voorwaarde voor goedkeuring geldt dat gecertificeerd is tegen het document 'SCH-Bonsucro-additional-requirements-bagasse-Netherlands'. Daarnaast is het momenteel niet mogelijk erkenning te verlenen aan CBI’s die certificeringswerkzaamheden uitvoeren voor Bonsucro. Dit omdat het Bonsucro certificeringsschema tot op heden hun CBIs niet faciliteert zich voor Bonsucro te laten accrediteren door een onafhankelijke derde instelling die het beschermingsniveau biedt dat met nationale accreditatie wordt geboden (zie artikel 3 van het Besluit).
  3 Sinds december 2021 bestaat de nieuwe Bonsucro standaard, die certificaathouders sindsdien gebruiken. Deze nieuwe standaard is niet goedgekeurd door de minister. Momenteel is er geen waarborg dat de gehele toeleveringsketen tot aan de energieproducent alleen gebruikmaakt van de oude, goedgekeurde standaard (Bonsucro Certification Protocol v5.1). Daarom kunt u Bonsucro niet meer gebruiken voor het aantonen van duurzaamheid van biomassa onder de SDE++-regeling.
  4 De goedkeuring betreft de claims 'FSC 100%' en 'FSC Controlled Wood'. Let op FSC mix en FSC mix credit zijn dus geen bruikbare claims op de conformiteitsjaarverklaring bij het duurzaam bosbeheer.
  5 In 2023 heeft FSC een aantal geüpdate versies van goedgekeurde schemadocumenten gepubliceerd, die certificaathouders sindsdien gebruiken. Deze nieuwe documentversies zijn niet goedgekeurd door de minister. Momenteel is er geen waarborg dat de gehele toeleveringsketen tot aan de energieproducent alleen gebruikmaakt van de oude, goedgekeurde documenten. Daarom kunt u FSC Int, FSC US en FSC SA niet meer gebruiken voor het aantonen van duurzaamheid van biomassa onder de SDE++ regeling. 
  6 De Stand van zaken goedgekeurde standaards Forest Stewardship Council (fsc.org) is te downloaden. Deze geografische beperking geldt alleen voor FSC 100%. FSC COC en FSC Controlled Wood kennen wel een wereldwijde scope. Let op: de scope van het schema in een FSC V5-land kan van toepassing zijn op plantages, natuurlijke bossen of allebei. Deze scope is te vinden in bovengenoemde FSC V5-lijst.
  7 De geografische scope betreft de Verenigde Staten, beperkt tot alle 48 aaneengesloten staten (dus niet Alaska en Hawaii).
  8 Betreft een SBP Chain of Custody goedkeuring, waarbij een combinatie met instructiedocument 5D een vereiste is voor SDE+/SDE++. Zie beschikking voor toelichting. Deze voorwaarde vervalt zodra gecertificeerd is tegen ID5E.
  9 Betreft een SBP groepsmanagement goedkeuring, waarbij een combinatie met instructiedocument 2D een vereiste is voor SDE+/SDE++. Zie beschikking voor toelichting.
  10 Betreft verschillende goedkeuringen: voor gecontroleerde biomassa in groepscertificering, alleen in combinatie met certificering tegen ID2D; voor de risicogebaseerde werkwijze, alleen in combinatie met certificering tegen ID2E.
  11 Deze goedkeuring betreft de claim 'SFI certified forest content'. Deze goedkeuring heeft geen betrekking op de claim 'SFI Certified Sourcing'. 'SFI certified forest content' kan niet worden gebruikt voor het aantonen van gecontroleerde biomassa.
  12 Er zijn nog geen CBI’s die de minister heeft erkend voor ISCC Solid Biomass NL. Daarom kunt u ISCC Solid Biomass NL momenteel niet gebruiken om duurzaamheid van biomassa onder de SDE++-regeling aan te tonen.

  Cumulatief overzicht van goedgekeurde duurzaamheidscriteria per biomassacategorie

  Certificatieschema's in procedure

  Bekijkt u op de website van de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen welke schema's er nog in de goedkeuringsprocedure zitten.

  30% REDII-biomassa

  De herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII) is een Europese doelstelling om meer duurzame energie te produceren. Per 1 januari 2022 is de REDII in de SDE(++)-regeling verwerkt. Energieproducenten die ná 21 december 2018 SDE(++)-subsidie aanvroegen, kunnen niet langer gecontroleerde biomassa inzetten. In plaats daarvan kunnen zij maximaal 30% REDII-gecertificeerde bosbiomassa inzetten. Energieproducenten die vóór 21 december 2018 SDE(++)-subsidie aanvroegen, hebben niet met deze wijziging te maken.

  Verificatieprotocol

  Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe versie van het verificatieprotocol. Dit protocol is aangepast zodat het ook bruikbaar is om de duurzaamheid van pellets aan te tonen om in het kader van ETS nul emissie te kunnen rapporteren. Hiervoor kijkt u op de website van de NEa.

  Bij het verificatieprotocol is in mei 2023 een aanvulling gepubliceerd. Dit zogeheten addendum en het protocol vindt u onder 'Downloads' onderaan deze pagina. De Engelstalige versie is binnenkort op de Engelse pagina te downloaden.

  Voor de conformiteitsjaarverklaring over de leveringen van 2023 gebruikt u het 'Verificatieprotocol duurzaamheid biomassa in pelletinstallaties – Aantonen van duurzaamheid voor SDE en EU-ETS 2023’.

  Conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI's)

  CBI’s hebben een rol bij het aantonen van duurzaamheid. Zij voeren 3 verschillende taken uit:

  • Afgeven van een certificaat aan een marktpartij volgens een certificatieschema. Het gaat dan om een certificatieschema dat de minister deels of helemaal heeft goedgekeurd. Claims en conformiteitsverklaringen die voortkomen uit zo’n schema, mag u gebruiken om aan te tonen dat u voldoet aan die wettelijke duurzaamheidseisen. Deze werkzaamheden gebeuren binnen de kaders van het certificeringsschema.
  • Afgeven van een verificatieverklaring aan een marktpartij. Volgens de eisen van het verificatieprotocol (zie 'Downloads' onderaan deze pagina) en zodat u conformiteit aan (een deel van) de wettelijke duurzaamheidseisen kunt aantonen.
  • Afgeven van een conformiteitsjaarverklaring aan energieproducenten. Volgens de eisen van het verificatieprotocol. Deze verklaring is nodig voor het krijgen van SDE+/SDE++-subsidie voor het aangetoonde deel duurzaam geproduceerde elektriciteit en/of warmte.

  CBI’s die werkzaamheden mogen uitvoeren

  Alleen certificaten en verklaringen die CBI’s afgeven, zijn geldig. Het gaat hierbij om CBI's die de minister daarvoor heeft erkend. Dit is nodig in het kader van het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. Meer informatie over het besluit en de regeling vindt u onder 'Meer weten' onderaan deze pagina. 
  De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op de borging van de duurzaamheid. Zij controleert onder meer de uitvoering van werkzaamheden door CBI’s.

  In onderstaande tabel staan de door de minister erkende CBI’s. Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden. De beschikkingen vormen de juridische basis voor de erkenningen.

  Overzicht erkende CBI's
  Naam Schema Beschikking
  NEPcon (ook bekend als Preferred by Nature) SBP 22 november 2018
    FSC 4 december 2018
  Control Union SBP 22 november 2018
    FSC 4 december 2018
    Verificatieprotocol 4 december 2018
    GGL 21 februari 2019
  SCS SBP 22 november 2018
    FSC 21 februari 2019
  QS Better Biomass 4 december 2018
  Bureau Veritas ATFS 21 februari 2019
    SFI 5 juni 2020
  NSF ATFS 21 februari 2019
    SFI 6 februari 2020
  PwC ATFS 21 februari 2019
    SFI 13 februari 2020
  Dekra Better Biomass 25 maart 2019
  KPMG SFI 14 januari 2020
  DNV GL SBP 18 maart 2020

  Erkenning aanvragen voor werkzaamheden

  Ben u een CBI? U kunt bij ons erkenning aanvragen voor werkzaamheden voor een certificatieschema. En/of voor de werkzaamheden die onderdeel vormen van het verificatieprotocol. Stuurt u daarvoor een e-mail naar ons.

  Een voorwaarde is dat u geaccrediteerd bent voor het goedgekeurde certificatieschema, danwel het verificatieprotocol. Deze accreditatie kunt u aanvragen bij de Raad voor Accreditatie. Bij werkzaamheden voor een goedgekeurd certificatieschema beoordelen wij de bijbehorende accreditatie in de procedure voor erkenning. Alle voorwaarden voor erkenning van een CBI leest u in het 'Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen'. Dit besluit vindt u onder 'Meer weten' onderaan deze pagina.

  Downloads

  Vragen over duurzaamheidseisen?

   

   

  In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
  Bent u tevreden over deze pagina?