Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Kenmerken SDE++

Gepubliceerd op:
15 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2022

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de hoeveelheid werkelijk geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie of  verminderde CO2-uitstoot.

Hiermee verschilt de SDE++ van zogenoemde investeringssubsidies. U ontvangt subsidie over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, hangt af van de categorie waarvoor u aanvraagt.

De subsidie SDE++ heeft de volgende kenmerken: 

Subsidie voor onrendabele top

Per techniek subsidiëren wij de ‘onrendabele top’. Dit is het verschil tussen de kostprijs van de techniek (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van de opgewekte energie of de verminderde CO2-uitstoot die de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Als de marktwaarde stijgt, heeft u hogere opbrengsten en neemt de onrendabele top af. En dus ook de subsidie die u hiervoor ontvangt. 

Hoe dit precies werkt, leggen we hieronder uit in tekst en beeld.

Voorbeeld SDE++-bijdrage:

Basis- en aanvraagbedrag

Elke categorie heeft een eigen basisbedrag. Het basisbedrag is de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie of  de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit basisbedrag is het maximale bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Als u voor een lager bedrag subsidie aanvraagt, maakt u meer kans op subsidie. Uw aanvraagbedrag is dus lager of gelijk aan het basisbedrag.

Het basisbedrag (of het aanvraagbedrag) ligt vast voor de hele looptijd van de subsidie. Als de gemiddelde marktwaarde hierboven komt, ontvangt u geen subsidie meer. In de grafiek hierboven is dit weergegeven in jaar 13 en 14 van de looptijd van het project.

Correctiebedragen

Uit uw productie-installatie haalt u opbrengsten. Dit zijn opbrengsten van uw opgewekte hernieuwbare energie of  verminderde uitstoot van CO2. De gemiddelde opbrengsten worden jaarlijks vastgesteld in het correctiebedrag. Het correctiebedrag is onder andere afhankelijk van de gemiddelde marktwaarde van de hernieuwbare energie of de afgevangen CO2

Voor het correctiebedrag is een ondergrens vastgesteld: de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Het correctiebedrag wordt dus niet lager dan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Deze ondergrens baseren wij op ⅔ van de gemiddelde verwachte opbrengsten over de gehele looptijd van de SDE++-subsidie. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag, krijgt u de maximale subsidie.

Heeft u contracten afgesloten waardoor uw opbrengsten niet aansluiten bij de gemiddelde marktwaarde? Dan kunt u hier binnen de SDE++ zowel voordeel als nadeel van hebben. De correctiebedragen zijn namelijk niet toegespitst op uw eigen kosten en opbrengsten.

Correctiebedrag voor hernieuwbare elektriciteit

Bij de productie van groene elektriciteit en groen gas worden Garanties van Oorsprong (GvO) gecreëerd. Een GvO is een certificaat dat de afkomst van de geproduceerde energie aantoont. In de SDE++ is de waarde van de garanties van oorsprong (GvO's) voor de categorieën ‘Wind’ en ‘Zon-PV’ onderdeel van het correctiebedrag. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt de waarde van de GvO’s jaarlijks opnieuw vast. 

Voor de categorieën die onder ‘Zon-PV’ vallen, maken we onderscheid tussen elektriciteit die u op het net invoedt (netlevering) en elektriciteit die u zelf gebruikt (niet-netlevering). Er zijn in de categorie ‘Zon-PV’ dan ook 2 correctiebedragen.

Emissiehandel ETS in het correctiebedrag

Met het Emission Trading System (ETS) vermindert de Europese Unie (EU) de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief om zo haar klimaatdoelstellingen te halen. Neemt uw bedrijf deel aan het ETS? Dan is er sprake van vermeden inkoop of opbrengsten uit de verkoop van CO-emissierechten binnen het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS). Dit wordt meegenomen in het correctiebedrag.

Gefaseerde openstelling

De openstellingsronde van de SDE++ bestaat uit verschillende fasen. Tijdens elke fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Dit is de fasegrens. Tijdens de volgende fasen is dit maximale subsidiebedrag per ton CO2 stapsgewijs hoger. U kunt nooit meer subsidie aanvragen dan het maximum basisbedrag dat geldt voor de categorie waarvoor u aanvraagt.

Behandeling op volgorde van binnenkomst

Subsidieaanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die wij ontvangen na 17:00 uur of op niet-werkdagen, tellen mee als 'ontvangen op de volgende werkdag'. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag (van 17:00 tot 17:00 uur de volgende werkdag) maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit. 

Rangschikking op subsidie-intensiteit

Subsidieaanvragen behandelen wij eerst op volgorde van binnenkomst. Wordt het budgetplafond op een bepaalde dag overschreden? Dan rangschikken wij op die dag de projecten op volgorde van subsidie-intensiteit.

Subsidie-intensiteit is het bedrag in euro’s subsidie per vermeden ton CO-uitstoot. De subsidie-intensiteit bepaalt de fase waarin u uw subsidieaanvraag kunt indienen. Ook bepaalt dit de plek van uw aanvraag (de rangschikking). Projecten met een lagere subsidie-intensiteit krijgen voorrang op de dag waarop het budgetplafond wordt overschreden.

In het digitale aanvraagformulier wordt uw aanvraagbedrag omgerekend naar subsidie-intensiteit. Wilt u voor uw aanvraag alvast weten wat uw rangschikkingsbedrag wordt? Gebruik dan de 'Rekentool rangschikkingsbedrag SDE++ 2022' in de paragraaf hieronder. 

 

Uitleg formules subsidie-intensiteit

De subsidie-intensiteit is afhankelijk van het bedrag waarvoor u een aanvraag indient (aanvraagbedrag), de langetermijnprijs en de emissie-(uitstoot)factor. De subsidie wordt aangevraagd, gemeten en uitgekeerd per gemeten eenheid elektriciteit, warmte, hernieuwbaar gas, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstof of verminderde CO2-uitstoot. Wij rekenen deze eenheden om naar subsidie-intensiteit, zodat wij een rangschikking kunnen maken.

De subsidie-intensiteit berekenen we in de rekentool en het aanvraagformulier met een van de volgende formules:

  • Subsidie-intensiteit alle categorieën (behalve CO2-afvang en -opslag en CO2-afvang en -gebruik): subsidie-intensiteit [euro/ton CO2] = (aanvraagbedrag [euro/kWh] - langetermijnprijs [euro/kWh]) / (emissiefactor [kg CO2/kWh] / 1.000)
  • Subsidie-intensiteit CO2-afvang en -opslag (CCS) en CO2-afvang en -gebruik: subsidie-intensiteit [euro/ton CO2] = (aanvraagbedrag [euro/ton CO2] - langetermijnprijs [euro/ton CO2]) / (emissiefactor [kg CO2/ton CO2] / 1.000)

De maximale subsidie-intensiteit waarop SDE++-categorieën aanspraak kunnen maken is € 300 per ton CO2. Categorieën met een hogere subsidie-intensiteit kunnen ook aanspraak maken op de SDE++. Maar voor deze projecten vergoeden we mogelijk niet de gehele onrendabele top.

U dient uw aanvraag in met een aanvraagbedrag  met 1 decimaal (1 cijfer achter de komma) uitgedrukt in euro per MWh of met 4 decimalen (4 cijfers achter de komma) uitgedrukt in euro’s per vermeden ton CO2-uitstoot. Het rangschikkingsbedrag ronden we af op 3 decimalen. U mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de categorie. Hierdoor kunt u misschien in een eerdere fase uw aanvraag indienen. En daarmee meer kans maken op subsidie. Let hierbij op de financiële haalbaarheid van uw project.

Rekentool rangschikkingsbedrag SDE++ 2022

Onderstaande rekentool geeft aan in welke fase u subsidie kunt aanvragen voor uw productie-installatie bij een aanvraagbedrag dat u kiest. Daarnaast rekent de rekentool uw aanvraagbedrag om naar het rangschikkingsbedrag in euro/ton CO2-uitstootvermindering. Dit rangschikkingsbedrag gebruiken we als het budgetplafond op een dag overschreden wordt. Wij rangschikken dan de aanvragen die op die dag zijn ontvangen op bedrag (van laag naar hoog) voor de verdeling van het budget dat nog voor die dag beschikbaar is.

In deze versie van de rekentool verwerkten wij de wijzigingen uit de Aanwijzingsregeling categorieën.

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?