Gesloten voor aanvragen

SET COVID-19 2.0 Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
1 mei 2024
Gepubliceerd op:
17 juli 2020

Om voor de SET COVID-19 2.0 subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

1. U bent aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (2015), wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg en heeft minimaal 50 actieve cliënten. Aanbieders van zorg zoals bedoeld onder de Jeugdwet vallen buiten deze regeling.
2. U vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
3. De activiteiten zijn gericht op een duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen en dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten.
4. De e-health toepassingen, waarvoor u subsidie aanvraagt, zijn al in gebruik bij minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland.
5. Voor de SET COVID-19 2.0 gelden de volgende e-health-categorieën:

 • beeldschermzorg voor e-consults;
 • (tele)alarmering om vallen en/of dwalen te voorkomen;
 • telemonitoring en telebegeleiding voor monitoring/begeleiding van cliënten met een chronische aandoening of revalidatie;
 • sloten/sleutelkluisjes als toegangsoplossing voor verlening van zorg/ondersteuning;
 • zorgrobot voor hulp aan cliënten met fysieke beperkingen of ondersteuning bij dagstructuur;
 • medicatietoediening en/of medicatiecontrole;
 • communicatieplatform voor inzicht in zorg/ondersteuning door en communicatie met verschillende zorgverleners;
 • zelfmanagement voor applicaties voor thuismetingen en zelfmanagement, zoals bij diabetes en reuma;
 • overige e-health toepassingen.

U kunt per categorie slechts eenmaal subsidie aanvragen. Maximaal 5 aanvragen worden gehonoreerd. Heeft u al een SET COVID-19 aanvraag gehonoreerd gekregen? Dan honoreren wij maximaal 4 aanvragen voor de SET COVID-19 2.0.
6. U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten waarvan de kosten al gedekt zijn door subsidie van andere regelingen, zoals de SET en/of de SET COVID-19.
7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten en implementatie van e-health toepassingen;
 • loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding;
 • kosten van externe inhuur van personeel van kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding.

8. Het percentage subsidie voor de aanschafkosten of de lease- en licentiekosten en implementatie van e-health toepassingen bedraagt maximaal 40% van het totale subsidiebedrag.
9. U beschrijft in een beknopt activiteitenplan via welke stappen de zorg op afstand wordt gerealiseerd en hoe deze vervolgens onderdeel blijft van het reguliere zorgproces. Het model voor dit activiteitenplan vindt u vanaf 27 juli 2020 op mijn.rvo.nl. Aanvragen kan uitsluitend digitaal via het e-loket op mijn.rvo.nl.
10. De looptijd van een project waarvoor u de aanvraag doet is maximaal 9 maanden.
11. U deelt het aanvraagformulier met de (preferente) zorginkoper en informeert deze zorginkoper over de gehonoreerde aanvraag.

Vragen over de SET COVID-19 2.0?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?