Open voor aanvragen

Regeling tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd.

Gepubliceerd op:
31 juli 2023
Laatst gecontroleerd op:
1 november 2023

Heeft u als aanbestedende dienst of speciaal-sectorbedrijf uw contract met SEFE Energy Ltd. (voorheen: Gazprom Marketing and Trading Retail Ltd., hierna: SEFE) vroegtijdig opgezegd en daardoor fors gestegen energiekosten? Dan is de Regeling ter tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd. wellicht een mogelijkheid voor u.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 november 2023
09:00
Einddatum:
maandag 31 maart 2025
17:00
Totaal budget:
€ 74.000.000

Voor wie is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming is bedoeld voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven die een contract hadden met SEFE voor de levering van aardgas. U komt in aanmerking als het contract voortijdig is opgezegd tussen 8 april en 30 november 2022 naar aanleiding van Europese sancties tegen Rusland en u daardoor hogere tarieven heeft betaald voor de levering van aardgas.

Voorwaarden

Wilt u een tegemoetkomingsaanvraag indienen? Dan moet u voldoen aan verschillende voorwaarden.

Bekijk de voorwaarden

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend door het prijsverschil per m3 gas (gastarief nieuw – gastarief oud) te vermenigvuldigen met het gasverbruik in periode waarop u recht heeft op tegemoetkoming. Is sprake van verschillende oude en/of nieuwe tarieven, dan wordt de formule (gastarief nieuw – gastarief oud) x gasverbruik voor ieder tarief afzonderlijk ingevuld en de resultaten daarvan bij elkaar opgeteld. Elk moment waarop het oude gastarief onder het SEFE-contract of het gastarief bij de nieuwe leverancier wijzigt, betekent de start van een nieuwe periode waarvoor berekening (gastarief nieuw – gastarief oud) x gasverbruik moet plaatsvinden.

We hebben hiervoor een rekenvoorbeeld opgesteld.

Er geldt geen maximumbedrag per subsidie-aanvrager. Ook de volgorde waarop aanvragen worden ontvangen heeft geen enkele invloed op het al dan niet toekennen van tegemoetkoming.

De meerkosten worden vastgesteld op basis van de vastgelegde tarieven in het contract met SEFE, afgezet tegen de tarieven in het contract met de nieuwe gasleverancier en het werkelijke verbruik. De tegemoetkoming wordt alleen gegeven voor het verbruik in de periode vanaf 10 oktober 2022 (of later als het contract later is opgezegd) tot en met het einde van de tariefafspraak met SEFE. Juridische of administratieve en overige kosten die verband houden met het voortijdig opzeggen van het SEFE-contract komen niet in aanmerking voor tegemoetkoming.

Is het contract met SEFE opgezegd later dan 10 oktober 2022, bijvoorbeeld omdat u een ontheffing had om het contract met SEFE nog enige tijd aan te houden? Dan worden de meerkosten vergoed vanaf het moment dat het nieuwe contract is ingegaan.

Bijvoorbeeld: U heeft uw contract met SEFE opgezegd per 1 januari 2023 en per die datum een contract met een nieuwe energieleverancier afgesloten. Dan geldt de tegemoetkoming voor de meerkosten vanaf 1 januari 2023.

Als einddatum van het contract met SEFE moet de datum worden aangehouden tot waarop de tarieven zijn vastgelegd/'vastgeklikt'. Had uw contract met SEFE bijvoorbeeld een optie tot verlenging waarbij de tarieven (deels) nog moesten worden vastgesteld, dan komt deze periode niet in aanmerking voor tegemoetkoming. Had het contract met SEFE een optie tot verlenging waarbij de tarieven al wel vastlagen (al dan niet afwijkend van de tarieven in een eerdere periode van het contract), dan komt ook de verlengde periode in aanmerking voor tegemoetkoming. In artikel 1 van de regeling wordt ‘tariefafspraak’ gedefinieerd als een afspraak waarmee het gastarief per m3 voor een bepaalde periode wordt vastgelegd. Daarbij geldt dat het gastarief kan variëren (bijvoorbeeld bij een vooraf vastgelegd verlengingstarief).

Het vastliggen van de tarieven gaat over de tarieven van de leverancier (handelsprijs en opslagen van leverancier) en dus niet over heffingen van de overheid. De looptijd van het contract met SEFE is dus niet per definitie de periode waarvoor compensatie wordt gegeven, alleen die periode waardoor de prijzen al vastlagen op het moment van opzeggen van het contract.

Bijvoorbeeld: uw contract met SEFE heeft een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 december 2025. Op moment van opzeggen van het contract medio 2022 lagen de prijzen vast t/m 31 juli 2023. Dan is compensatie mogelijk tot en met 31 juli 2023. Als een deel van de prijzen langer vastlagen (bijvoorbeeld de opslagen), dan is voor dat deel van de kosten wel voor de langere periode compensatie mogelijk. Zie verderop onder FAQ.

Hoe moet een aanvraag worden ingediend?

RVO heeft een sjabloon ontwikkeld dat u ondersteunt bij het vaststellen van de verschillende periodes. Zo kunt u de juiste informatie opgeven.

Dit sjabloon moet u als bijlage meesturen met uw aanvraag.

Dient u met meerdere aanvragers gezamenlijk een aanvraag voor compensatie in omdat er sprake is van een gezamenlijk contract? Dan kan dit in één sjabloon. De verschillende aanvragers kunnen ook ieder afzonderlijk het sjabloon invullen. De prijzen moeten dan voor alle gebruikers hetzelfde zijn (want dezelfde oude en nieuwe contracten), de verbruikscijfers zullen per gebruiker verschillend zijn.

Het sjabloon is geschikt voor:

  • Maximaal 8 verschillende oude prijsperioden;
  • Maximaal 8 verschillende nieuwe prijsperioden;
  • Maximaal 25 contractpartners (bij een gezamenlijke aanvraag);
  • 2 verschillende prijsopbouwen (bijvoorbeeld profiel en telemetrie).

Is dit voor u onvoldoende? Dan kunt u contact opnemen met RVO via smoc@rvo.nl.

Let op!

NB 1: In een eerdere versie van het sjabloon was nog sprake van het specificeren van verbruik per aansluiting (EAN-nummer). Dit is niet meer nodig. Wel moet altijd kunnen worden aangetoond welke EAN-nummers in de aanvraag zijn opgenomen (inclusief het adres) en moet kunnen worden aangetoond dat de betreffende EAN-nummers bij de aanvrager(s) horen/ onderdeel zijn van het contract met de gasleverancier. Zie verder bij voorwaarden.

NB 2: een andere wijziging is ten opzichte van het eerdere sjabloon is (als sprake is van een gezamenlijke aanvraag) de specificering van het verbruik per contractpartner. Hoe de verdeling van verbruik per contractpartner wordt gemaakt, is aan de contractpartners zelf en wordt niet gecontroleerd door RVO. Voor RVO is het alleen van belang dat het totale verbruik (per periode) van alle contractpartners samen aansluit met bewijsstukken waaruit het totale verbruik blijkt, zoals afrekeningen of rapporten over meterstanden etc. De verdeling per contractpartner moet wel worden opgegeven in het sjabloon, om te weten hoe de compensatie moet worden uitbetaald per contractpartner, maar de verdeling per contractpartner is dus helemaal aan de aanvragers zelf en kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op verwacht verbruik per contractpartner.

NB 3: bij het nieuwe sjabloon kan worden gekozen (als sprake is van een gezamenlijke aanvraag) om de gegevens van de verschillende contractpartners in één sjabloon te verwerken. Het sjabloon kan dan in het aanvraagformulier worden bijgevoegd bij de penvoerder (contractpartner 1). Er kan echter ook worden gekozen om het sjabloon voor elke contractpartner afzonderlijk in te vullen en dan in het aanvraagformulier bij elke contractpartner apart bij te voegen.

NB 4: Is er maar sprake van één prijsopbouw, dan hoeven in sjabloon alleen gegevens te worden ingevuld bij één prijsopbouw. Hetzelfde geldt voor één aanvrager/ contractpartner: als hier sprake van is, dan hoeven in sjabloon alleen gegevens te worden ingevuld bij contractpartner 1.

Uw aanvraag voorbereiden

Vanaf 1 november 2023 09:00 uur tot 31 maart 2025 17:00 uur kunt u een aanvraag indienen. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

De regeling is zo opgezet om één keer een aanvraag in te dienen. Dat indienen kan pas nadat de oorspronkelijke einddatum van de gemaakte tariefafspraak met SEFE is gepasseerd, en dus de verbruikscijfers over de periode tot en met deze datum bekend zijn.

Het is mogelijk dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) oordeelt dat vanwege bijzondere omstandigheden mag worden afgeweken van het uitgangspunt dat slechts eenmalig subsidie wordt verstrekt (bijvoorbeeld wanneer wachten op de afloop van de subsidieperiode voor een aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf financieel onmogelijk is). Een subsidieaanvraag heeft dan slechts betrekking op een deel van de hiervoor genoemde periode. Voor meer informatie, zie de veelgestelde vragen.

Wilt u weten welke stappen u moet doorlopen om uw aanvraag te regelen? Bekijk het stappenplan.

Meer informatie

Voor antwoord op de veelgestelde vragen kunt u terecht op de pagina Veelgestelde vragen - tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd. Wilt u meer inhoudelijke informatie over de Regeling tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd.? U kunt dan uw vraag mailen naar smoc@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?