Open voor aanvragen

Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB)

Gepubliceerd op:
16 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2024

Met de Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB) kunt u als gemeente, provincie of waterschap het gebruik van emissieloze bouwmachines en vaartuigen stimuleren bij aanbestedingen.

Schoon en emissieloos bouwen

Budget

Startdatum:
maandag 15 april 2024
00:01
Einddatum:
dinsdag 20 augustus 2024
23:59
Totaal budget:
€ 18.000.000
Aanvullende informatie:
Per aanvrager is in 2024 € 400.000 beschikbaar. Het budget is € 18 miljoen in 2024. Tot en met 2029 is in totaal € 169,2 miljoen beschikbaar.

Voor wie? 

Alleen gemeenten, provincies en waterschappen die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (convenant SEB) ondertekenden op 30 oktober 2023 kunnen in 2024 SPUK SEB aanvragen.
 

Aanvragen in 2025

Tekende u het convenant SEB niet op 30 oktober 2023 en heeft u wel interesse in de SPUK SEB? U kunt volgend jaar een aanvraag doen. Onderteken dan voor 20 augustus 2024 het convenant SEB. U vindt meer informatie over het convenant op OpwegnaarSEB.nl.

Waarvoor is de SPUK SEB bedoeld?

Laat u emissieloze bouwmachines en emissieloze vaartuigen toepassen in aanbestedingen van infrastructurele bouwwerkzaamheden? Dan kunt u de SPUK SEB aanvragen. Hiermee krijgt u (deels) de meerkosten vergoed voor de inzet van emissieloos materieel. 

Het kan gaan om het aanleggen, verbeteren, beheren en onderhouden van infrastructuur en bediening ervan. U bent de beheerder van de infrastructuur. Lees de definitie van infrastructuur in de Wet Mobiliteitsfonds op Wetten.overheid.nl.

Meerdere aanvragen mogelijk

U kunt meerdere aanvragen doen voor verschillende bouwwerkzaamheden in een jaar. Per bouwwerkzaamheid doet u één aanvraag.

Bekijk wat we bedoelen met bouwwerkzaamheid.

Inzetplan emissieloos materieel

Onderdeel van de aanvraag is een inzetplan emissieloos materieel met zogeheten inzetdagen. Via het aanvraagformulier geeft u aan hoe vaak de aannemer de emissieloze bouwmachines en vaartuigen inzet. Is dit 2 uur of langer per dag? Dan geldt dit als een inzetdag. 

Welke emissieloze bouwmachines en vaartuigen?

Bekijk alle machines waarvoor u een aanvraag kunt doen op de lijst van bouwmachines hieronder. Naast bouwmachines komen ook emissieloze vaartuigen in aanmerking. Deze hoeven niet op de lijst van bouwmachines voor te komen.

Hoeveel bijdrage krijgt u?

U kunt in 2024 maximaal € 400.000 krijgen. Tijdens de hele looptijd van de SPUK SEB (tot 2030) is dit maximaal € 5 miljoen per aanvrager.

Het totaalbedrag dat u ontvangt, hangt af van het aantal emissieloze bouwmachines en vaartuigen dat u laat inzetten per aanbestede bouwwerkzaamheid, in combinatie met: 

  • de vermogensklasse van de machine(s);
  • het bedrag per inzetdag;
  • het aantal inzetdagen.

Bekijk in deze tabel het bedrag voor een emissieloze bouwmachine of vaartuig per inzetdag per vermogensklasse:

Vermogensklasse

mini

8 ≥ kW < 19

klein

19 ≥ kW < 56

middelgroot

56 ≥ kW < 130
 

groot

≥ 130 kW
 

Bedrag per inzetdag zonder btw 

€ 25

€ 45

€ 200

€ 375

Voorwaarden 2024

Voor gemeenten, provincies en waterschappen geldt dat:

  • u op 30 oktober 2023 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekende;
  • de SPUK SEB bestemd is voor een aanbesteding voor aanleg, verbetering, beheer, onderhoud en bediening van infrastructuur die u beheert;
  • u geen andere specifieke uitkering of subsidie (Rijk, provincie, gemeente of EU) heeft gekregen om emissieloos bouwmaterieel in te zetten voor de bouwwerkzaamheden waarvoor u de SPUK SEB aanvraagt;
  • de bouwwerkzaamheden starten maximaal binnen 12 maanden na de datum waarop wij u de bijdrage verlenen. De bouwwerkzaamheden zijn uiterlijk binnen 4 jaar na deze datum afgerond;
  • u veranderingen aan de planning of kosten van de bouwwerkzaamheden aan ons doorgeeft. Zie ook Meld wijzigingen.

Voorwaarden voor bouwmachines of vaartuigen:

  • ze zijn emissieloos;
  • ze  hebben een continu elektrisch vermogen van minstens 8 kilowatt;
  • ze zijn bestemd voor bouwwerkzaamheden in de open lucht, of worden hier in hoofdzaak voor gebruikt;
  • bouwmachines waarvoor u SPUK SEB kunt aanvragen staan op de machinelijst;
  • vaartuigen zijn schepen voor de binnenvaart of drijvende werktuigen zoals kranen, baggermolens, hei-installaties of elevatoren;
  • ze zijn nog niet ingezet voor de bouwwerkzaamheden waarvoor u SPUK SEB aanvraagt. Zijn de bouwmachines of vaartuigen hiervoor al wel ingezet? Dan geeft u in het inzetplan emissieloos materieel alleen de inzetdagen op die na de aanvraagdatum liggen. Alleen voor deze dagen kunt u SPUK SEB krijgen.
     

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Bespreek met de aannemer met welk emissieloos materieel u de bouwwerkzaamheden laat uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat u samen alle informatie op een rij zet voor het inzetplan. Om de SPUK SEB aan te vragen, heeft u in elk geval deze gegevens nodig:

  • de CPV-code;
  • de beoogde start- en einddatum van de bouwwerkzaamheden;
  • de totale kosten van de bouwwerkzaamheden;
  • eHerkenning met minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau 3 om te kunnen inloggen. Heeft u geen eHerkenning op de juiste niveaus? Vraag deze dan op tijd aan op de website van eHerkenning.

Gegevens voor het inzetplan

Voor het inzetplan geeft u op het aanvraagformulier aan:

  • de vermogensklasse waar de machine of het vaartuig in valt. Hier hoort een bedrag bij per inzetdag. Zie hiervoor de tabel hierboven;
  • de categorie bouwmachine of vaartuig volgens de machinelijst;
  • de code en naam van machine of vaartuig volgens de machinelijst;
  • of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de aangevraagde bouwwerkzaamheid;
  • of de aannemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel) van het in te zetten emissieloze materieel;
  • hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van energie: door een batterij, of op waterstof, of via een stekker;
  • het aantal inzetdagen. Dat kunnen er 7 per week zijn. Een inzetdag is elke dag waarop de machine minimaal 2 uur wordt ingezet;
  • het aantal inzetdagen * het bedrag per dag = de rijksbijdrage exclusief BTW.

Daarnaast vragen we u om aanvullende informatie. Emissieloze bouwmachines en vaartuigen zijn redelijk nieuw in de bouw. We horen graag hoe de overstap naar emissieloos bouwen verloopt. Uw antwoorden wegen niet mee in de beoordeling van uw aanvraag. We vragen onder meer of de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers MKB'er zijn.

Webinar SPUK SEB op 9 april 2024

Op 9 april organiseerden wij een webinar over de SPUK SEB. Deelnemers kregen informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces en konden vragen stellen.

Aanvragen

U kunt SPUK SEB aanvragen van 16 april, 0:01 uur, tot en met dinsdag 20 augustus, 23.59 uur. Dit kan alleen als u als gemeente, provincie of waterschap op 30 oktober 2023 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekende.

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau 3 nodig. Heeft u deze niet? Vraag deze dan op tijd aan.

Na uw aanvraag

U krijgt een e-mail als ontvangstbevestiging na uw aanvraag. Daarin staat het zaaknummer met de code SPUK-SEB24-xxx.

U kunt de status van uw aanvraag inzien in Mijn RVO. Daar kunt u ook bekijken of de gegevens juist zijn ingevoerd. Verlenen wij u de SPUK SEB? Dan staat hier welk bedrag u ontvangt. Het voorschot is 100%.
U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. Deze termijn kan één keer met maximaal 13 weken worden verlengd.

Verantwoording

Provincies en gemeenten verantwoorden de SPUK SEB op een andere manier dan de waterschappen.

Meld wijzigingen

U moet het ons laten weten als:

  • de bouwwerkzaamheden waarvoor u de SPUK SEB ontvangt niet doorgaan en u de aanvraag wilt intrekken.
  • de inzet van het emissieloos bouwmaterieel in de praktijk zodanig anders is dat daardoor de berekende kosten minimaal 10% lager uitvallen. Uitgangspunt is de berekening in het inzetplan emissieloos materieel.
  • de bouwwerkzaamheden later starten en/of eindigen. Er is eenmalig maximaal één jaar uitstel mogelijk.

Wijzigen de bouwwerkzaamheden? Dan kan dit gevolgen hebben voor de uitkering van de rijksbijdrage. Bijvoorbeeld een aangepast bedrag, een intrekking of een (gedeeltelijke) terugvordering. Geef uw wijzigingen door via deze knop:

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau 3 nodig. Klik vervolgens nog een keer op ‘Aanvraag beheren’. Direct na het inloggen klikt u op de zaak (de aanvraag) waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek. Als u de aanvraag wil intrekken, kiest u voor: Verzoek tot intrekking. 

U kunt ons ook mailen op rvospuk-seb@rvo.nl.

Meer weten over de SPUK SEB?

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?