Gesloten voor aanvragen

SEEH: voorwaarden energieadvies VvE

Laatst gecontroleerd op:
4 januari 2023
Gepubliceerd op:
3 augustus 2018

Wilt u subsidie aanvragen voor energieadvies binnen de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)? Dan kunt u dat slechts één keer doen. Daarbij kunt u kiezen uit 3 varianten.

Let op: 23 januari 2023 opende de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE).
U vraagt hiermee subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Ook is het mogelijk om voor één maatregel subsidie aan te vragen. De SVVE vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Aanvragen voor deze 2 subsidies was mogelijk tot en met 31 december 2022 .

Bekijk voor meer informatie de pagina SVVE

De varianten zijn:

 • energieadvies (zonder een besluit tot investeren)
 • energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding

Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VvE), woonverenigingen of wooncoöperaties. Het maakt niet uit hoeveel gebouwen de vereniging heeft. In alle 3 de gevallen geldt als voorwaarde dat u geen subsidie voor een energieadvies heeft aangevraagd of ontvangen van uw gemeente of provincie.

Energieadvies

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie voor energieadvies, moet het advies aan verschillende voorwaarden voldoen. Het energieadvies:

 • is na 1 september 2016 opgesteld;
 • is opgesteld door een energieprestatieadviseur (EPA of EP) waarvan het bedrijf is gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 deel 02 of werkzaam is namens een bedrijf dat is gecertificeerd volgens dezelfde BRL 9500 deel 02. Ga naar de website Centraal Register Techniek, zoek op keurmerk (BRL) 9500-02 en kies een gecertificeerd bedrijf.  
 • bevat een nauwkeurige omschrijving van de bestaande situatie;
 • bevat een technische en bouwkundige beoordeling van de thermische schil en de installaties van het gebouw(en), die ter plekke is uitgevoerd;
 • bevat een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen;
 • geeft per maatregel de voor- en nadelen en de keuzemogelijkheden aan;
 • laat een inschatting van de investering zien;
 • geeft inzicht in de terugverdientijd van de voorgenomen investeringen;
 • geeft een inschatting van de te realiseren energiebesparing;
 • geeft uitleg over de mogelijkheden voor het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een Nul op de Meter-woning/gebouw.

U vraagt deze subsidie aan nadat u het advies heeft gekregen.

Energieadvies met procesbegeleiding of MJOP

Energieadvies met procesbegeleiding

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor een energieadvies met procesbegeleiding? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Het energieadvies voldoet aan bovenstaande voorwaarden.
 • De vereniging besluit op basis van het energieadvies om minimaal 2 energiebesparende maatregelen uit te voeren.
 • Deze maatregelen worden binnen 5 jaar uitgevoerd.
 • Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd. Een afschrift van dit besluit stuurt u mee met de aanvraag.
U vraagt deze subsidie aan, nadat u het energieadvies en de procesbegeleiding heeft laten uitvoeren en de vereniging een positief besluit heeft vastgelegd.

Energieadvies met meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Wilt u subsidie aanvragen voor een energieadvies met een MJOP, eventueel in combinatie met procesbegeleiding? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Het energieadvies voldoet aan bovenstaande voorwaarden.
 • In het MJOP zijn minimaal 2 energiebesparende maatregelen opgenomen.
 • De vereniging stelt het plan vast in de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering van de vereniging.
 • Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd. Een afschrift van dit besluit stuurt u mee met de aanvraag.
 • De maatregelen worden binnen 10 jaar uitgevoerd.
Heeft u hulp nodig bij dit proces? Dan kunt u procesbegeleiding meenemen in uw subsidieaanvraag. U vraagt de subsidie aan nadat het MJOP door de vereniging is vastgesteld.

Keuzelijst energiebesparende maatregelen

Vraagt u subsidie aan voor een energieadvies met procesbegeleiding of met een MJOP? Dan moeten in het advies minimaal 2 maatregelen zijn opgenomen die vallen onder de Energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH voor VVE of onder de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Daarbij gaat het om de volgende maatregelen:
 • spouwmuur-, gevel-, dak-, vloer- of bodemisolatie (SEEH)
 • hoogrendementsglas (SEEH)
 • zonnepanelen (ISDE)
 • zonneboilers (ISDE)
 • warmtepompen (ISDE)
 • windturbines (ISDE)
 • centrale aansluiting op een warmtenet (ISDE)

Bovenstaande maatregelen en apparaten moeten aan kwaliteitseisen voldoen. Welke eisen dat zijn, vindt u op de pagina's Energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH  voor VVE en Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Voor de maatregelen zelf vraagt u apart subsidie aan.

Administratieve voorwaarden

Vraagt u subsidie aan voor alleen een energieadvies of voor een energieadvies met MJOP en procesbegeleiding? Dan heeft u nodig:

 • een KVK-inschrijving en eHerkenning niveau 2+. Als u iemand machtigt om de subsidieaanvraag te doen, heeft deze partij ook eHerkenning 2+ nodig
 • een digitale kopie van de factuur en het betalingsbewijs van het energieadvies, en indien van toepassing van het MJOP en de procesbegeleiding
 • bij het energieadvies met procesbegeleiding en/of MJOP: een digitaal afschrift van het besluit van de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering om de maatregelen uit te voeren

Gegevens van de energieprestatieadviseur

U moet het energieadvies laten opstellen door een gecertificeerd energieprestatieadviseur (EPA). Geef de volgende gegevens van de EPA door:

 • NAW-gegevens van de EPA
 • NAW-gegevens van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA werkt
 • KVK-inschrijfnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA werkt
 • certificeringnummer van de EPA

Als de energieprestatieadviseur niet de certificaathouder is, geeft u de volgende gegevens door:

 • NAW-gegevens van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA werkt
 • KVK-inschrijfnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA werkt
 • certificeringnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA werkt

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?