Gesloten voor aanvragen

Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming 2023

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024
Gepubliceerd op:
4 augustus 2023

U werkt aan preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren. Doet u dat met een innovatieproject of een investering in bedrijfsmiddelen? U kunt subsidie aanvragen voor kosten van een van beide.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
vrijdag 1 september 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 29 september 2023
17:00
50% subsidie op kosten innovatieproject of investering; minimum subsidie van € 10.000 (innovatieproject) / € 5.000 (investeringen); maximum subsidie van € 125.000 per aanvraag
Totaal budget:
€ 5.000.000

Verschuiving budget van innovatieproject naar investeringen

We gaan budget verschuiven van het subsidieonderdeel innovatieproject naar het onderdeel investeringen. Om welk bedrag het gaat, is nog niet bekend. Dat hangt af van hoeveel geld er overblijft na de beoordeling van de aanvragen voor innovatieprojecten. Door de verschuiving krijgen meer aanvragers subsidie voor investeringen. Heeft u al een afwijzing gekregen voor uw investering? Daar verandert dan niets aan door de verschuiving van het budget.

Voor de budgetverschuiving was een aanpassing van de subsidieregeling nodig. Deze aanpassing stond op 7 november 2023 in de Staatscourant.
 

Geïntegreerde gewasbescherming

Bij geïntegreerde gewasbescherming beheerst en bestrijdt u ziekten, plagen en onkruiden op verschillende manieren. U kiest daarbij voor preventie en niet-chemische maatregelen en zo min mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen. Zijn die toch nodig? Dan is het gebruik ervan zo goed als vrij van uitstoot naar het milieu. En er blijven bijna geen resten van achter op producten.

Waarvoor krijgt u subsidie

Het doel van de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken tegen ziekten, plagen en onkruiden. De subsidieregeling bestaat uit 2 onderdelen. U vraagt subsidie aan voor een van deze onderdelen:

  • innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming;
    U werkt met een project mee aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen.
  • investeringen in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen;
    U koopt nieuwe bedrijfsmiddelen voor mechanische onkruidbestrijding. Welke middelen dat zijn leest u bij de voorwaarden.

Voor wie

U kunt voor uzelf subsidie aanvragen of in een samenwerkingsverband. 

Budget

De 2 onderdelen van de subsidieregeling hebben ieder een eigen budget. Samen goed voor € 5.000.000. Voor beide geldt dat u 50% van een deel van de kosten krijgt, met een maximaal subsidiebedrag. 

Minimaal en maximaal subsidiebedrag en totaal subsidiebudget

  Minimaal subsidiebedrag
exclusief btw
Maximaal subsidiebedrag 
exclusief btw
Budget per
subsidieonderdeel
Innovatieprojecten € 10.000 € 125.000 € 1.500.000
Investeringen € 5.000 € 125.000 € 3.500.000

Voorwaarden

Voor beide subsidies gelden voorwaarden. Welke dat zijn, hangt af van welke van de twee subsidies u aanvraagt.

Documenten bij uw aanvraag

U stuurt met uw aanvraag een aantal documenten mee. Welke dat zijn, hangt af van waar u subsidie voor aanvraagt: voor een innovatieproject of voor investeringen.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij of deze aan de voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, wijzen wij uw aanvraag af. 

Heeft u na 4 september een aanvraag gedaan voor één van beide subsidieonderdelen? Dan is de kans groot dat wij deze afwijzen, omdat het budget in beide gevallen is uitgeput.

Aanvraag niet compleet?

Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om de informatie die ontbreekt. De datum van aanvraag is dan de dag dat wij die informatie van u binnenkrijgen.

Loting voor beide subsidieonderdelen

De totaal aangevraagde subsidiebedragen voor de subsidieonderdelen investeringen en innovatieproject zijn hoger dan het budget. Daarom hebben we voor ieder onderdeel apart geloot. Voor elke loting geldt:

  • Alle aanvragen die van 1 tot en met 4 september zijn binnengekomen doen mee.
  • De loting bepaalt in welke volgorde wij de aanvragen gaan beoordelen. Staat u op plaats 25 in de lijst, dan beoordelen we uw aanvraag als 25e in de rij. Dat zegt niets over of u wel of geen subsidie krijgt.

In de rankinglijsten hieronder, leest u op welke plaats u na de loting bent terechtgekomen.

Beslissing binnen 16 weken

U ontvangt onze beslissing binnen 16 weken na de sluitingsdatum van de subsidie. Krijgt u subsidie van ons? Dan maken wij binnen 2 weken een voorschot aan u over van 80% van het subsidiebedrag.

We hebben van 1 tot en met 4 september ruim 4.300 aanvragen gekregen voor de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming. Het lukt niet om dat aantal te behandelen binnen de normale periode van 8 weken. Daarom hebben we de behandeltermijn verlengd tot 16 weken. U krijgt nu uiterlijk 16 januari 2024 bericht over onze beslissing. 

Afwijzingen onderdeel investeringen

Heeft u subsidie aangevraagd voor het onderdeel investeringen? En heeft u al een afwijzing ontvangen? Dan maakt u door uw plaats in de ranking helaas geen kans op een subsidie. Ook niet na verschuiving van het budget van innovatieproject naar investeringen.
 

Uw aanvraag wijzigen of intrekken

U kunt uw aanvraag nog veranderen of intrekken. Dit doet u vóór u de vaststelling aanvraagt. U gaat naar Geïntegreerde gewasbescherming op Mijn RVO en klikt op Beheren om in uw aanvraag te komen. Hier ziet u Optionele taken staan. U kunt nu kiezen voor Wijzigingsverzoek indienen of Verzoek om intrekking indienen. U geeft ook de reden op waarom u uw aanvraag wijzigt of intrekt. Nadat u het verzoek verstuurd heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Deze subsidie staat niet in Mijn dossier, maar in UPNL. Daar ziet u ook berichten over uw aanvraag. Op Geïntegreerde gewasbescherming op Mijn RVO klikt u op Beheren om bij uw aanvraag te komen. 

Subsidievaststelling aanvragen

Heeft u uw innovatieproject binnen 2 jaar afgerond? Of uw investering binnen één jaar? Dan doet u binnen 13 weken na afronding een aanvraag voor subsidievaststelling. Daarmee vraagt u het definitieve subsidiebedrag aan. Met de vaststellingsaanvraag berekenen we hoeveel subsidie u nog van ons krijgt. Of dat wij misschien nog een deel van u terugkrijgen.

Zorg dat u de vaststelling op tijd aanvraagt. Zo voorkomt u in ieder geval dat u het hele voorschot moet terugbetalen. U doet uw aanvraag op Mijn RVO en logt in met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 3 nodig. 

Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing. Krijgt u nog subsidie? Dan staat het bedrag binnen 2 weken op uw rekening.

Documenten meesturen

Voor de vaststelling stuurt u kopieën mee van facturen en betaalbewijzen van uw project of investering.

Wetten en regels

Meer weten?

Wilt u in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen? U leest daar meer over onder Samenwerking in subsidieprojecten.

De subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?