Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023
Gepubliceerd op:
10 maart 2011

Op deze pagina vindt u uitleg over de algemeen geldende subsidiespelregels van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

In het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies staan bepalingen die belangrijk zijn voor alle subsidieregelingen van het ministerie van EZK. Hierin staan de regels voor het verstrekken van subsidies op het gebied van:

  • technologiebeleid
  • beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
  • ruimtelijk economisch beleid

Specifieke subsidiespelregels vindt u bij de regeling waarvoor u een aanvraag wilt indienen. Voor alle subsidieregelingen die onder het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies vallen, bestaan er standaardformulieren. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een voorschot, een vaststelling, een machtiging of het invullen van een verklaring de-minimis.

Subsidieaanvraag indienen

Voor een subsidieaanvraag gebruikt u een digitaal standaardformulier. Op dit formulier vult u uw basisgegevens in en u beschrijft kort de inhoud van uw project. Bij het invullen vragen wij soms om bijlagen, zoals een begroting of projectplan.

Verplichtingen subsidieontvanger

Bij subsidieverlening zijn er verplichtingen voor de subsidieontvanger. Hier moet u tijdens en na afloop van het project aan voldoen.

Einde subsidieproject

Aan het einde van een subsidieproject stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. Wij beoordelen in deze fase of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarna vindt een eindafrekening van de subsidiegelden plaats.

Samenwerking in subsidieprojecten

In veel subsidieregelingen is het een eis om samen te werken in projecten. Bij de uitvoer van een subsidieproject door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties is kennisoverdracht- en bescherming een belangrijk aandachtspunt. Iedere deelnemer moet het aanmeldings- en machtigingsformulier invullen en ondertekenen.

Subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van uw subsidieproject. Niet alle kosten komen in aanmerking voor subsidie. De hoofdregel is dat het gaat om kosten die u redelijkerwijs moet maken om de activiteiten in uw project uit te voeren, de zogenaamde subsidiabele kosten.

Er zijn 3 standaardmethodes waarmee u uit kunt rekenen hoe hoog de kosten van een subsidieproject zijn. U mag zelf kiezen welke methode u wilt gebruiken. De meeste subsidieregelingen gebruiken de standaardmethodes, maar er zijn uitzonderingen. Kijk daarom altijd bij uw subsidieregeling of er uitzonderingen gelden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de adviseurs van uw regeling. Het is de bedoeling dat de berekeningsmethode en de daarbij horende administratieve verplichtingen, zoveel mogelijk passen bij uw eigen boekhouding.

Verantwoord vertrouwen subsidieaanvraag

Bij de uitvoering gaan wij steeds meer uit van de juistheid van de verstrekte gegevens en de eigen verantwoordelijkheid daarin van de subsidieaanvrager. Dit maakt het mogelijk om sneller met minder 'overlast' subsidie te verstrekken. Wat dit precies inhoudt, leest u op de pagina Verantwoord vertrouwen.

Instandhoudingsplicht subsidieregelingen

Bij sommige subsidieregelingen geldt een instandhoudingsplicht. U mag bijvoorbeeld pas na 5 jaar machines verkopen, omdat u van RVO een investeringssubsidie hebt ontvangen. In de vaststellingsbrief staat in dat geval de verplichting dat de investering voor de periode van in ieder geval 5 jaar op uw naam moet blijven staan. Een ander voorbeeld: U mag niet opnieuw starten met uw onderneming, omdat u subsidie hebt ontvangen voor het stoppen met deze onderneming. 

Bij een instandhoudingsplicht verwachten wij dus van u, dat u na de vaststelling van de subsidie nog aan bepaalde voorwaarden voldoet. Kijk op de pagina van uw regeling of u te maken hebt met een instandhoudingsplicht en hoe u deze moet nakomen.

Berichtenbox voor bedrijven

Wij zijn aangesloten op de berichtenbox voor bedrijven. Hiermee ontvangt u informatie ook digitaal. U kunt zich hiervoor eenvoudig registreren.

Publicatieplicht staatssteun

Wanneer u als onderneming een subsidie bij ons aanvraagt kan er sprake zijn van (toegestane) staatssteun. Ook bij een ander soort financiering, zoals een lening, krediet of borgstelling, kan dat het geval zijn. Bij het ontvangen van financiering krijgt u soms te maken met een publicatieplicht staatssteun.

Specifieke spelregels per subsidie

Een uitgebreid overzicht van onze subsidies vindt u in onze Subsidie- en financieringswijzer. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat. Per regeling vindt u de daarvoor geldende subsidiespelregels.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?