Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Gepubliceerd op:
11 april 2018
Laatst gecontroleerd op:
14 juli 2022

Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen. Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid wil het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren stimuleren om op cybersecurityterrein te gaan samenwerken.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
donderdag 1 september 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
maandag 3 oktober 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 200.000 per project
Totaal budget:
€ 1.000.000

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. De regeling is weer geopend van 1 september 2022 tot en met 3 oktober 2022.

Doel

Het doel van de regeling is om nieuwe netwerken te creëren waar leden kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid gaan toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s.

Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Startende projecten

Inmiddels zijn alle in 2021 ingediende voorstellen beoordeeld. Uit deze beoordeling kwamen 6 projecten als beste naar voren. Wilt u weten welke voorstellen in eerdere jaren zijn gesubsidieerd? Kijk hiervoor op de website van het Digital Trust Center.

Budget

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2022 € 1 miljoen beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 200.000. Lees meer over de subsidiabele kosten.

Samenwerkingsvormen

Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

 1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband.
  Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
 2. Een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens 2 ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke rol zij hebben, moet u beschrijven in het cyberweerbaarheidsplan.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

  Voorbereiden aanvraag

  Bij uw aanvraag moet u een projectplan en een begroting meesturen. Om uw aanvraag voor te bereiden kunt u het modelformulier projectplan en het format begroting hieronder alvast downloaden.

  Na uw aanvraag

  Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2022. Is uw voorstel geselecteerd, dan geeft u een voortgangsrapportage of wijziging door en vraagt u een vaststelling aan.

  Voortgangsrapportage doorgeven

  Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

  Het Digital Trust Center kan informatie uit uw voortgangsrapportage gebruiken voor de openbare brede verspreiding van de (niet-bedrijfsgevoelige) kennis die met de uitvoering van uw cyberweerbaarheidsplan is opgedaan.

  Wijzigingen doorgeven

  Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

  Vaststelling aanvragen

  Binnen 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u subsidievaststelling aan.

  Als u meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangt, moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek.  Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden.

  Informatiebijeenkomst

  Heeft u ideeën of plannen om te werken aan de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland, en zijn deze plannen gericht op de niet-vitale sectoren? Meld u dan aan voor onze informatiebijeenkomst op 1 september.

  Meer weten?

  Vragen over Cyberweerbaarheid?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?