Open voor aanvragen

Aanvraagproces Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

Gepubliceerd op:
18 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
5 februari 2022

U wilt subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO). Op deze pagina leest u hoe het aanvraagproces eruitziet. 

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het digitale platform van RVO. 

Beoordeling van uw aanvraag

Diende u uw aanvraag compleet in? Dan nemen we deze in behandeling en beoordelen uw aanvraag. De datum van ontvangst van een (volledige) aanvraag is bepalend voor de rangschikking in het beschikbare budget. U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. De maximale termijn is 13 weken. Wij beoordelen uw aanvraag en toetsen deze zowel inhoudelijk als financieel.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

U voert het project uit volgens het projectplan en de verplichtingen in de beschikking. 

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Dit doet u via de knop 'Naar uw aanvraag'. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project). Via de knop 'Naar uw aanvraag' vindt u 2 soorten wijzigingsformulieren:

  • Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie
  • Wijziging penvoerder samenwerkingsverband

Voorschotbetalingen

Vanaf het moment dat wij aan u een subsidie verlenen, ontvangt u per kwartaal voorschotbetalingen. In totaal ontvangt u 80% voorschot. Het resterende bedrag wordt bij de vaststelling verrekend. 

Wij betalen de voorschotten uit aan de penvoerder van het project. Deze is als bijzondere projectdeelnemer verantwoordelijk voor het uitbetalen van de subsidiebedragen aan de overige deelnemers. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de communicatie met ons.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we te weinig of te veel ontvangen subsidie. 

Via de knop 'Naar uw aanvraag' vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. 

U vraagt vaststelling van uw subsidie aan op mijn.rvo.nl. Daarbij stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • Een digitale versie van het eindrapport.
  • Een gespecificeerde opgave van alle werkelijk gemaakte kosten die rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen. Stel deze opgave op volgens de begroting die u bij uw aanvraag indiende. Aan de hand van deze opgave verrekenen wij de subsidie die u te weinig of te veel ontving.  
  • Indien de gemaakte kosten 10% of meer afwijken van de onderbouwde begrotingspost van de aanvraag dan geeft u daar een toelichting op.
  • Is het subsidiebedrag groter dan € 125.000? Dan stuurt u ook een controleverklaring die door een accountant is afgegeven.

Let op: voor de SVO-projecten is geen standaard controleprotocol beschikbaar. Het is aan de accountant zelf om de controle goed in te richten. Hij/zij kan daarover eventueel overleggen met de beroepsorganisatie NBA.

Format eindrapportage

Het eindrapport is een verplichte bijlage van het vaststellingsverzoek voor project a,b en c. Het eindrapport moet een verklaring geven voor eventuele verschillen ten opzichte van het projectplan. 

Het openbare deel van de rapportage wordt gedeeld met de branche, het cluster of de keten, of andere ondernemingen die de uitkomsten van het project willen toepassen of verder ontwikkelen.

In geval van een subsidie vanaf € 100.000 moet u een ingesproken beeldpresentatie of korte videofilm over het project te maken van 1 tot 3 minuten en deze audiovisuele presentatie voor een ieder beschikbaar te stellen op de website van de penvoerder van het samenwerkingsverband en de website van het kenniscentrum van Safety Delta Nederland.

Vragen over SVO?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?