Open voor aanvragen

Beoordelingscriteria Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

Gepubliceerd op:
20 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2022

Wij beoordelen uw SVO-subsidieaanvraag aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Vanaf 2022 heeft de SVO 2 extra graadmeters. Met deze aanvullingen is beoogd, dat projecten nog sneller opschalen en de projectbevindingen grootschalig worden toegepast bij andere bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Een projecttype a, b of c moet in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 1. voldoende bijdragen aan versterking van de omgevingsveiligheid
 2. voldoende bijdragen aan het blijvend effect van de te realiseren versterking van de omgevingsveiligheid
 • Per criterium zijn maximaal 2 punten te behalen. Een project moet minimaal 3 punten halen om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • De beschrijving van de criteria en de wijze van toekenning van punten is opgenomen in bijlage 1 bij de regeling.
 • Een aanvraag voor projecttype d moet een offerte of nog niet onherroepelijk contract met een externe consultant bevatten.
 • Een projecttype d moet de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid van de kleine of middelgrote onderneming versterken. Het gaat om het verkrijgen van een advies dat is onderbouwd en uitgebracht door externe consultants.

Daarnaast komt een projectdeelnemer per kalenderjaar voor maximaal € 200.000 subsidie in aanmerking.

Wanneer wijzen we uw aanvraag af?

Wij wijzen een aanvraag, onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 van het kaderbesluit, in ieder geval af als:

 • het project gaat over het vervullen van een wettelijke verplichting of een voorziene wettelijke verplichting.
 • de projectresultaten van projecttype a, b of c niet gedeeld worden met de branche, het cluster of de keten. Als er kosten zijn verbonden aan het delen van de resultaten, mogen die kosten worden doorberekend.
 • voor projecttype a, b of c al een SVO-subsidie is verstrekt voor een soortgelijk project.
 • voor projecttype d al eerder SVO subsidie is verstrekt aan dezelfde aanvrager.
 • voor projecttype a, b of c het project onvoldoende punten scoort op de beoordelingscriteria van artikel 12.
 • de uitvoering van een project naar verwachting langer zal duren dan 2 jaar.
 • de subsidieverstrekking niet in overeenstemming is met de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Vragen over versterking omgevingsveiligheid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?