Bijna open voor aanvragen

Vergoeding voor inleveren vistuigrechten IJsselmeer

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
14 mei 2024

Vist u op snoekbaars, baars, blankvoorn of brasem op het IJsselmeer? U kunt (een deel van) uw rechten waarmee u staande netten en zegens mag gebruiken inleveren voor een vergoeding. Met minder zegens en staande netten zorgen we voor een betere balans tussen de beroepsvisserij en de natuur.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 1 juli 2024
09:00
Einddatum:
maandag 12 augustus 2024
17:00
Hoogte subsidie:
Staand netbundel op een jaarvergunning: € 162.552, Staand netbundel op een seizoensvergunning: € 103.853, Zegenrecht: € 49.337
Totaal budget:
€ 7.954.000

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 7.954.000. Hiervan is € 7.312.619 voor de staand netrechten en € 641.381 voor de zegenrechten.

Hoeveel subsidie krijgt u?

U krijgt een vast bedrag voor deze rechten:

 • Staand netbundel op een jaarvergunning (periode 1 juli tot en met 30 juni): € 162.552
 • Staand netbundel op een seizoensvergunning (periode 1 oktober tot en met 15 maart): € 103.853
 • Zegenrecht: € 49.337

Eén zegenrecht is maximaal 7 visdagen. Op dit moment mag u hiervan 2 visdagen per seizoen inzetten. Eén staand netbundel van 50 netten bestaat uit: 

 • 8 hoge netten van type 1;
 • 42 lage netten van type 2.

Toelichting op berekening bedragen

Voor de berekening van de bedragen hebben we gekeken naar de gemiddelde inkomsten van het vistuig. Wageningen Economic Research (WEcR) heeft hiervoor een analyse gemaakt van de inkomsten in de periode 2015 tot en met 2020. Omdat de afgelopen jaren het gemiddelde prijspeil is gestegen, hebben we deze bedragen nog verhoogd met 9,99%. U vindt de berekening in de publicatie van 13 mei 2024 van de Staatscourant.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen.

 • U vist op het IJsselmeer en heeft een mkb-bedrijf.
 • U levert de rechten in waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Uw bedrijf is niet in financiële moeilijkheden. Dit betekent dat u een stabiele financiële situatie heeft. U mag bijvoorbeeld geen schuldsanering, uitstel van betaling of faillissement hebben aangevraagd.
 • Heeft u eerder een Europese subsidie gekregen die niet terecht was? Dan moeten wij dit bedrag terugvorderen. Als er een verzoek tot terugbetalen bij u openstaat, wijzen we uw aanvraag af.
 • Wilt u de subsidie gebruiken voor het vervangen of moderniseren van een hoofd- of hulpmotor van een vissersvaartuig? Dit mag niet zomaar. U houdt zich aan extra voorwaarden. Deze vindt u in artikel 18 van EU-Verordening 2021/1139.

Voorwaarden voor termijnen

U houdt rekening met deze termijnen:

 • U stuurt de merken van de vistuigen op binnen 4 weken na de beslissing.
 • Uit uw administratie wordt duidelijk dat u aan de voorwaarden van deze subsidie voldoet. U bewaart deze administratie minimaal 10 jaar na de beslissing op uw aanvraag.
 • U werkt mee aan de evaluatie van de subsidie. Dit doet u tot minimaal 5 jaar na de datum op de beslisbrief van uw vaststellingsaanvraag.

Geen subsidie bij ernstige inbreuken

Vist u ook op zee? En heeft u een visvergunning of bent u een kapitein? En overtreedt u de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)? Dan kan dit een ernstige inbreuk zijn. Voor ernstige inbreuken krijgt u inbreukpunten. Bijvoorbeeld als uw aangifte van aanlanding ontbreekt. Of als u vist zonder geldige visvergunning. Een overzicht van de 12 ernstige inbreuken vindt u op Controle en handhaving zee- en kustvisserij.

Als u een ernstige inbreuk maakt op de regels of inbreukpunten heeft, kunt u uitgesloten worden van deze subsidie. Dit betekent dat u geen subsidie krijgt. Krijgt u binnen 5 jaar na de beslissing inbreukpunten? Dit kan gevolgen hebben voor de subsidie.

Wij houden de ernstige inbreuken en inbreukpunten bij. Als u inbreukpunten heeft, dan heeft u hierover een brief ontvangen. Wilt u weten of u punten heeft? Neem contact met ons op en vraag naar team Visserijregeling.

Uw aanvraag voorbereiden

U bereidt uw aanvraag voor. Zo kunt u deze snel en makkelijk doen. U zorgt dat u juiste gegevens heeft. U heeft het documentnummer van uw IJsselmeervergunning nodig en het aantal en de typen vistuigen die u inlevert.

Iemand anders vraagt voor u aan

Iemand anders kan deze subsidie voor u aanvragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Dit noemen we de intermediair. Hij logt in met zijn eigen eHerkenning. U machtigt de intermediair met een ketenmachtiging in het eHerkenningsmiddel. U heeft hiervoor zelf geen eHerkenning nodig.

In het formulier geeft de intermediair aan dat hij het formulier namens u invult.

Aanvragen

U kunt de Vergoeding voor inleveren vistuigrechten IJsselmeer aanvragen vanaf 1 juli 2024, om 9:00 uur. Uw aanvraag moet op 12 augustus 2024, voor 17:00 uur bij ons binnen zijn.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

We beoordelen uw aanvraag op volgorde van binnenkomst. U krijgt de beslissing uiterlijk op 7 oktober 2024. Hierin staat het subsidiebedrag dat u krijgt.

Wij trekken uw vergunning in. Heeft u nog andere rechten over? Dan passen wij uw vergunning aan. Deze krijgt u toegestuurd.

Merken van vistuigen opsturen

Binnen 4 weken na de beslissing stuurt u de merken op. Het gaat om de merken van vistuigen die horen bij de rechten die u voor deze subsidie inlevert. U krijgt bij uw beslisbrief een retourenvelop. Deze kunt u gebruiken voor het versturen. Levert u al uw rechten voor staande netten type 1 en 2 in? En heeft u nog een voorraad zwarte of oranje merken? Dan stuurt u deze ook op.

Achtergrond

Een van de doelen van het Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied is een betere balans tussen de vangstcapaciteit en het ecosysteem. Wageningen Marine Research heeft onderzoek gedaan naar de visbestanden van schubvis. Hieruit blijkt dat de vangstcapaciteit te groot is voor een gezond bestand.

Een lagere vangstcapaciteit geeft het visbestand de kans om te herstellen. Met deze subsidie geven we vissers de mogelijkheid om tegen vergoeding netten in te leveren. Zo wordt de vangstcapaciteit kleiner. 

Wetten en regels

Deze regeling heet in de Staatscourant Subsidieregeling permanente reductie rechten op de inzet van staand net en zegen in het IJsselmeergebied. De wetten en regels die hierbij horen, leest u in de publicatie van 13 mei 2024 van de Staatscourant.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?