Open voor aanvragen

Vroegefasefinanciering: tips voor een goede aanvraag

Laatst gecontroleerd op:
5 oktober 2023
Gepubliceerd op:
31 mei 2022

Wilt u een aanvraag indienen voor de Vroegefasefinanciering (VFF)? Raadpleeg eerst deze tips. Zo verhoogt u de slagingskans van uw aanvraag.

Algemeen

 • Lees de praktijkverhalen voor voorbeelden van eerder gehonoreerde projecten.
 • Vul ook vooraf de Quick Scan in om na te gaan of uw project voldoet aan het beoogde profiel. U krijgt dan ook terugkoppeling over aandachtspunten.
 • Een goede aanvraag is bondig, doeltreffend en helder. Zo kan de adviseur goed beoordelen of het voorgestelde project voldoet aan het doel van de regeling (lees de voorwaarden).
 • Voor het succes van VFF-trajecten is een goede voorbereiding nodig met een ondernemingsplan (businessplan) en een vroegefaseplan. Om de administratieve last niet groter te maken dan nodig, is het format van deze plannen vrij. Dan kunt u zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande plannen en informatie. Of u kiest ervoor om het format voor de indeling van een businessplan als leidraad te gebruiken.

Businessplan

 • Uw aanvraag wordt beoordeeld door de adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de VFF-adviescommissie. Zij hebben brede ervaring in technologische innovaties,  verdienmodellen, business development en marketing. Ongetwijfeld heeft u meer specifieke kennis van de beoogde technologische toepassing en markt. Gebruik daarom uw informatie in duidelijke, begrijpelijke taal.
 • Beschrijf hoe u aansluit bij de doelstelling van de regeling: het worden van een snelle, ambitieuze groeier waar de investeerder graag instapt. Een aantrekkelijk en duurzaam marktvoordeel vormt de basis om snel marktaandeel te kunnen behalen. Zoals een substantiële kostenbesparing of een meerwaarde zijn. Zet het voordeel voor de klant (de betaler) dan ook centraal in uw businessplan.
 • Zorg voor een degelijke concurrentieanalyse met een objectieve vergelijking van het te ontwikkelen product ten opzichte van de beste en/of meest gebruikte bestaande alternatieven. Geef de 'unique selling points' helder weer en onderbouw deze.
 • De uiteindelijke kostprijs is meestal relevant om een goede marge te kunnen maken. Lever daarom ook een kostprijsopbouw en licht als dat nodig is de mogelijkheden tot kostenvermindering concreet toe.
 • Maak daarbij ook een bewuste keuze in het verdienmodel en de wijze van vermarkten. Vaak moet een nieuwkomer naast het overtuigen van de eindgebruiker, ook een positie verwerven in de toeleveringsketen. Daarbij is het nodig dat de hele keten meeprofiteert van de voordelen. Steeds vaker kan of wil de eindgebruiker niet investeren, maar wel betalen voor het gebruik ervan.

In de praktijk blijkt het team vaak bepalend voor het succes. Dan gaat het niet alleen om de technische kennis, maar ook om ervaring met projectmanagement, het toepassingsgebied en ook met de opzet van een verkoop-, distributie en service-organisatie. Het is van belang om deze kennis en ervaring binnen de eigen organisatie te borgen. Lever daarom de informatie over de achtergrond van het bestaande team en de plannen voor de opbouw van het team na de vroegefase. 

Vroegefaseplan

 • Het beoordelen van uw projectplan gebeurt mede door adviseurs die gewend zijn om zich snel in te leven in nieuwe technieken en toepassingen. Maar u bent meer gespecialiseerd in het voor u relevante vakgebied. Geef daarom een begrijpelijke toelichting op de technische werking met een duidelijke beschrijving waarin deze afwijkt van bestaande alternatieven. Illustreer waar mogelijk de werking (afbeeldingen werken vaak meer verhelderend dan lange en complexe beschrijvingen).
 • Controleer of uw innovatie mogelijk al bestaat: zoek in octrooien. Allereerst is het relevant of er wel 'freedom to operate' is. Vaak is het van groot belang om de kennis afdoende te beschermen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Goed om te weten: octrooien kunnen ook een uitstekende informatiebron zijn voor bijvoorbeeld de bestaande techniek bij concurrenten. Octrooicentrum Nederland helpt u op weg met workshops en advies.
 • Beschrijf de status van de techniek. Wat is er al eerder aan activiteiten gedaan? VFF ondersteunt de fase van aantonen van het Proof of Concept. De Proof of Principle heeft u afgerond. 
 • Uw vroegefaseplan gaat in op de eisen van de investeerder. De voorwaarden die genoemd worden in de Letter Of Intent (LOI) zijn de leidraad voor de activiteiten in uw vroegefaseplan. De adviseur relateert uw activiteiten aan de voorwaarden in de LOI, zodat duidelijk is dat de investeerder wil instappen als aan de voorwaarden wordt voldaan.
 • Geef een beschrijving van de activiteiten (met planning) die worden uitgevoerd in het vroegefasetraject. Beschrijf wie wat en wanneer oplevert met logische mijlpalen en daarbij een kwantificering van tussentijdse doelstellingen. Zo wordt de intentieverklaring van de voorgenomen vervolginvesteerder gevalideerd:
  • maak een indeling in werkpakketten;
  • maak inzichtelijk welke expertise aanwezig is (intern en/of inhuur) voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wie doet wat?;
  • maak bij de planning bij voorkeur gebruik van een Gantt Chart;
  • geef een specificatie van de kosten van het traject.
 • Beschrijf op hoofdlijnen welke activiteiten er nog moeten plaatsvinden van afronding van de vroegefase tot marktintroductie.

Financieringsplan

 • Maak de benodigde financiën duidelijk in een cashflowprognose tot minimaal 5 jaar na de start van het traject. Geef daarbij duidelijk alle voorziene en/of beoogde financieringsbronnen aan.
 • Onderbouw hoe u de VFF-lening gaat terugbetalen.
 • Geef een toelichting op belangrijke aannames bij de prognoses. De prognoses zijn afhankelijk van inschattingen voor bepaalde situaties. Belangrijk bij dit soort projecten is in scenario's te denken en rekening te houden met gebruikelijke tegenvallers op het gebied van onzekere cashflow, begrote ontwikkelingskosten en geplande projectduur.
 • Maak de voorziene financiering zo concreet mogelijk.

Wij wensen u succes met de aanvraag en met de realisatie van de plannen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?