Open voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen klimaat 2024-2026

Laatst gecontroleerd op:
11 april 2024
Gepubliceerd op:
28 februari 2024

Bent u van plan om te investeren in de aanleg van een walstroomvoorziening in een AFIR-haven of een AFIR-terminal? Of is deze walstroomvoorziening vooral bedoeld om de CO2-emissie van zeeschepen te verminderen? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen voor de aanleg van deze walstroomvoorziening via de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen klimaat 2024-2026.

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 26 maart 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 15 oktober 2024
17:00
Containerschip aan de kade in een haven

Doel

Met deze walstroomregeling stimuleren we de realisatie van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen in zeehavens. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO2. Ook stimuleren we hiermee minimale walstroomvoorzieningen voor zeehavens die onder artikel 9 van de AFIR-verordening vallen. AFIR staat voor Alternative Fuels Infrastructure Regulation.

Voor wie?

Deze regeling is bedoeld voor u als u een in Nederland gevestigde natuurlijke- of rechtspersoon bent. U moet van plan zijn, eventueel samen met andere partijen, een walstroomvoorziening aan te leggen voor de energievoorziening in een Nederlandse zeehaven, AFIR-haven of AFIR-terminal.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Deze subsidieregeling kent de mogelijkheid om voor 3 soorten projecten subsidie aan te vragen. Dit moeten projecten zijn die zich richten op de aanleg van een walstroomvoorziening op een terminal in een Nederlandse zeehaven die vallen onder:

 • Categorie A: terminals met een AFIR-status;
 • Categorie B: terminals zonder een AFIR-status, die wel bijdragen aan de AFIR-verplichting op havenniveau;
 • Categorie C: terminals die niet bijdragen aan een AFIR-verplichting en gericht zijn op CO2-reductie.

Voor elk van de hierboven genoemde 3 opties gelden unieke voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Hieronder lichten we eerst de algemene voorwaarden toe en daarna de specifieke voorwaarden per optie. 

Budget

Het budget voor terminals die zelf een AFIR-status hebben en voor terminals die zelf geen AFIR-status hebben, maar die wel bijdragen aan het behalen van de AFIR-verplichting op havenniveau (categorie A en B), bedraagt € 170 miljoen voor de hele looptijd van de regeling.

 • In 2024 is hiervan € 150 miljoen beschikbaar
 • In 2025 zal de subsidieregeling opnieuw open gaan met een nog vast te stellen subsidieplafond

Voor categorie C, terminals die niet bijdragen aan een AFIR-verplichting en die gericht zijn op CO2-uitstoot reductie, is € 10 miljoen beschikbaar.

Indien het budget in 2024 niet volledig uitgeput is, gaat deze subsidieregeling in 2025 opnieuw open met een nog vast te stellen subsidieplafond.
 

Subsidiebedragen

Voor AFIR-terminals (categorie A en B) geldt dat de subsidie maximaal 45% van de subsidiabele kosten is.

Voor categorie C, terminals die niet bijdragen aan een AFIR-verplichting en die gericht zijn op CO2-uitstoot reductie, is de subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

Aandachtspunten

Voor de berekening van de daadwerkelijke subsidie, naast de genoemde percentages, is het van belang of de gevraagde subsidie ten hoogste € 5,5 miljoen bedraagt. In dat geval wordt de hoogte van de subsidie bepaald door het betreffende subsidiepercentage te vermenigvuldigen met de subsidiabele kosten.

Als de subsidie meer dan € 5,5 miljoen bedraagt, moet eerst de exploitatiewinst op de subsidiabele kosten in mindering gebracht worden.

Wat is een AFIR-haven?

Een AFIR-haven is een haven die in de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de subsidieaanvraag gemiddeld werd aangedaan door:

 • meer dan 100 containerzeeschepen van meer dan 5.000 brutoton; of
 • meer dan 40 ro-ro-passagiersschepen of hogesnelheidspassagiersvaartuigen van meer dan 5.000 brutoton; of
 • meer dan 25 passagiersschepen van andere types dan ro-ro-passagiersschepen of hogesnelheidspassagiersvaartuigen van meer dan 5.000 brutoton.

Uw aanvraag voorbereiden

Verplichte bijlagen

Bij iedere aanvraag moet u een aantal verplichte bijlagen meesturen. Maak gebruik van de beschikbare documenten onder het kopje 'Downloads'. 

Downloads

Maak gebruik van de documenten in onderstaand overzicht en de beschikbare downloads - indien voor uw aanvraag van toepassing.

Bijlagen samenwerkingsverband indien van toepassing

Overige bijlagen indien van toepassing

 • Mkb-toets
 • als de gevraagde subsidie meer dan € 5,5 miljoen bedraagt, moet u ook een realistische prognose van de exploitatiewinst meesturen
 • aangevraagde en/of verkregen vergunning(-en)
 • rapporten ter onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet
 • offertes
 • toezeggingen van de bank of investeerder(s)
 • een samenwerkingsovereenkomst
 • als er sprake is van een samenwerkingsverband, stuurt u van elke deelnemer een machtigingsformulier mee. Iedere deelnemer ondertekent dit formulier en machtigt hiermee de penvoerder voor de subsidieaanvraag en verdere correspondentie hierover.
 • een verklaring van de exploitant waarin aangegeven wordt dat ingestemd wordt met de subsidieaanvraag.

Downloads

Aanvragen

Vanaf 26 maart 2024, 9:00 uur, kunt u hieronder de subsidieregeling walstroom zeeschepen klimaat aanvragen. 

U heeft eHerkenning niveau 3 nodig voor uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing, maar uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Alle aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst. Hierbij hanteren we de datum waarop wij een volledige subsidieaanvraag binnenkrijgen. Het kan voorkomen dat er op een dag meerdere volledige subsidieaanvragen worden ingediend en dat het subsidieplafond wordt bereikt. In dat geval zal een onderlinge rangschikking worden vastgesteld door middel van een loting.

Onvolledige aanvragen

Als een subsidieaanvraag bij de eerste indiening nog niet volledig is, krijgt u de mogelijkheid om deze aan te vullen. Dit betekent dat de eerste datum van binnenkomst komt te vervallen.

Uw aanvraag beheren

Wijziging doorgeven

Als er iets wijzigt in uw project, moet u een wijzigingsverzoek indienen via Mijn RVO. Voor essentiële wijzigingen vraagt u vooraf om toestemming (bijvoorbeeld bij inhoudelijke wijzigingen, vertraging van het project of het niet kunnen voldoen aan een verplichting). Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen of zelfs voor het hele project. U kunt gebruikmaken van ons webformulier via onderstaande knop.  

Verplichtingen na uw aanvraag

 • U dient jaarlijks een voortgangsrapportage in. U krijgt hiervoor tijdig een herinneringsmail.
 • U moet een eindrapportage indienen
 • U verleent medewerking aan een evaluatie. U verstrekt gegevens die gaan over de effecten van uw uitgevoerde activiteiten tot 5 jaar na de datum van de subsidievaststelling.
 • Ook moet u tot 5 jaar na de datum van subsidievaststelling gegevens kunnen verstrekken over de hoeveelheid jaarlijkse geleverde elektriciteit van de walstroomvoorziening. Hierbij hoort ook een inschatting van de behaalde CO2-reductie.

 

Vaststelling aanvragen 

Zo snel mogelijk na de afronding van uw project, maar op zijn laatst 13 weken na de einddatum van uw project, dient u een verzoek tot vaststelling in. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald, waarna een afrekening van de subsidiegelden volgt.

Bij uw aanvraag om vaststelling voegt u een eindrapportage toe. In bepaalde situaties moet u ook een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. Dit is nodig als het subsidiebedrag per individuele deelnemer per project € 125.000 of hoger is. Iedere deelnemer die € 125.000 subsidie of meer wil laten vaststellen, voegt een controleverklaring toe.

Vul het vaststellingsformulier in via onderstaande knop en verstuur het samen met de eindrapportage en de indien van toepassing, de controleverklaring. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?