Grondstofbesparend printsysteem voor ontinktbare inkt

Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 1281
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het industrieel digitaal printen op papier of (golf)karton, waarbij:

  • uitsluitend inkt wordt gebruikt die een INGEDE certificaat heeft met een deinkability score ‘good’ en een score van ten minste 71 punten, vastgesteld volgens de INGEDE testmethode 11, beoordeeld volgens de Assessment of printed product Recyclability Deinkability Score (EPRC 2017), of de eerdere richtlijn vastgesteld in 2009,
  • de toegepaste primers, inkten, toners en hulpstoffen geen (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen bevatten,
  • de investering ten minste € 250.000 exclusief btw bedraagt, en
  • het gebruik van het printsysteem leidt tot verminderen van gebruik van grondstoffen tijdens het productieproces doordat:
    • het printsysteem wordt ingezet waar een flexo- of offsetdrukmachine gangbaar zou zijn,
    • het verbruik van inkten of toners met 15% wordt verlaagd ten opzichte van een gangbaar printsysteem, of
    • een materiaalstroom die noodzakelijk is voor het printproces, voor minimaal 75% wordt hergebruikt in hetzelfde printsysteem,

b. bestaande uit:
een printsysteem.

Toelichting
EPRC staat voor European Paper Recycling Council. INGEDE staat voor de International Association of the Deinking Industry. Testmethodes en certificeringen die gelijkwaardig zijn aan INGEDE (testmethode 11), kunnen ook voldoen, zoals opgenomen onder punt 6 van paragraaf 1 van deze bijlage. Mogelijke andere partijen die de in deze code gevraagde testmethodes en certificering zouden kunnen (gaan) aanbieden zijn 4Evergreen, Blauer Engel en Nordic Swan.

Onder industrieel wordt verstaan grootschalig en met een hoge mate van mechanisering en automatisering. Onder zeer zorgwekkende stof wordt verstaan een stof die voldoet aan één of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH). Dit zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Onder potentiële zeer zorgwekkende stof wordt verstaan stof die mogelijk voldoet aan de criteria voor een zeer zorgwekkende stof, maar nog niet als een zeer zorgwekkende stof is geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Op de website van het RIVM worden lijsten bijgehouden van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen of potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn.

Let op: geen vermelding van de componenten in de toegepaste primers, inkten, toners en hulpstoffen op de (potentiële) ZZS-lijsten op de RIVM-website biedt geen garantie dat de toegepaste primers, inkten, toners en hulpstoffen geen ZZS bevatten. Hiervoor kijken we ook naar de criteria genoemd in artikel 57 van EG-verordening REACH, zelfclassificatie CMR 1a en 1b en de registratie zoals we die vinden op Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen - ECHA (europa.eu).

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMG

Bent u tevreden over deze pagina?