Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 5102
Jaar: 2024 (nieuw ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het versterken van de biodiversiteit of het uitbreiden van voedselaanbod en nestgelegenheid voor insecten, al dan niet in combinatie met waterretentie of preventieve maatregelen tegen plaaginsecten of exoten, waarbij:

 • ten minste twee van de volgende voorzieningen aanwezig zijn of toegepast worden:
  • nestelvoorzieningen voor dieren en insecten,
  • gebiedseigen en inheemse beplanting,
  • een natuurlijke vijver of waterpartij, of
  • hagen die luwte creëren,
 • toegepast hout bestaat uit snoeihout of hout dat is gecertificeerd door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd,
 • ten behoeve van het versterken van biodiversiteit genomen maatregelen gebaseerd zijn op een ecologisch rapport of advies van een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie,
 • de investering niet de aanleg van een teeltvrije zone als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving, en
 • de investering niet als randvoorwaarde vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt gesteld,

b. bestaande uit:
landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of apparatuur die qua functie primair noodzakelijk zijn voor versterking van gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet de volgende onderdelen: kweekkasten voor sluipwespen, beregeningsinstallaties die gebruik maken van oppervlakte- of regenwater, een natuurzwemvijver, natuurlijke speelelementen en met uitzondering van geprefabriceerde speelelementen, niet-inheemse beplanting en andere in deze bijlage genoemde bedrijfsmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Een investering in de inrichting van een bedrijfsterrein bij een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met D 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5102 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting
Landschapselementen kunnen bijvoorbeeld veedrinkpoelen, houtwallen, hagen en bomen of natuurzuilen zijn. Informatie over versterking van biodiversiteit als onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling is onder andere te vinden op landschappen.nl, samenvoorbiodiversiteit.nl, breeam.nl, nlgebiedslabel.nl en nlterreinlabel.nl. Informatie over insectvriendelijke landschapselementen en voorzieningen is beschikbaar op vlinderstichting.nl, nederlandzoemt.nl en 2b-connect.eu. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Investeringen in het kader van de Nationale Bijenstrategie kunnen op grond van dit bedrijfsmiddel gemeld worden.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMB, ID:GMB

Bent u tevreden over deze pagina?