Handhaving bij het Rijk

Gepubliceerd op:
23 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
7 oktober 2020

Per 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Ziet u dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden? Meestal meldt u dit bij uw provincie. Soms doet u dat bij ons.

Wij behandelen ook de bezwaren tegen genomen besluiten rond een vraag om handhaving. Bijvoorbeeld in het geval van 5 Nederlandse luchthavens.

Overtreding melden

Een overtreding meldt u nog maar in een zeer beperkt aantal situaties bij ons. Het gaat om overtredingen in gebieden waar de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het beleid.
Denkt u aan:

 • Projecten van gebieden die niet op provinciaalniveau zijn ingedeeld.
 • Hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen.
 • Kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen.
 • Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden.
 • Landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV).
 • Gastransportnetwerk
 • Activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis.

Als u een overtreding bij ons moet melden, doet u dat op mijn.rvo.nl.

In alle andere situaties of als u twijfelt, meldt u een overtreding bij de provincie.

Na uw melding

Na een melding van een overtreding nemen wij contact op met de mogelijke overtreder. Heeft deze niet genoeg rekening gehouden met beschermde soorten? Dan kunnen wij optreden.

Handhaving

Om de naleving van de Wet natuurbescherming te bevorderen hebben wij een handhavingsteam. Dit team werkt op basis van een handhavingsprogramma dat risicogericht en doelgroepgericht wordt ingezet. Ook kunnen soort- en natuurbeschermingsorganisaties en omwonenden mogelijke overtredingen van de Wet natuurbescherming bij ons melden. Het team beschikt over verschillende handhavingsinstrumenten: voorlichting, handhavingscommunicatie, projectbezoeken, administratieve controles en corrigerende gesprekken.

Bij een overtreding kunnen wij een bestuursrechtelijke sancties opleggen zoals een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Waar dat nodig is, maken wij gebruik van de bevoegde controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Meer informatie over welke taken bij ons en welke bij de provincie horen, vindt u op de pagina Taken en rolverdeling bevoegdheden.

Bezwaarprocedures luchthavens

Milieuorganisaties, omwonenden en luchthavens hebben bezwaar gemaakt tegen een besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Die heeft besloten niet op te treden tegen 5 Nederlandse luchthavens. Ze zouden schade aan de natuur veroorzaken door stikstof die vrijkomt. Milieuorganisaties en omwonenden hadden hiervoor om handhaving gevraagd.

De vragen om handhaving gaan over de volgende luchthavens:

 • Eindhoven Airport;
 • Lelystad Airport;
 • Luchthaven Schiphol;
 • Maastricht Aachen Airport;
 • Rotterdam The Hague Airport.

Bezwaren in hoorzittingen

Wij behandelen de bezwaren namens de minister van LNV. Als onderdeel daarvan hebben we in augustus hoorzittingen gehouden. Hierin hebben de betrokken partijen hun bezwaar uitgelegd. De verslagen daarvan kunt u hieronder downloaden.

Beslissing op bezwaren

De minister heeft beslissingen genomen over de bezwaren. Deze beslissingen staan op overheid.nl. De betrokken partijen kunnen hiertegen in beroep gaan. Rechtbanken gaan elk beroep behandelen.

Vragen over de Wet natuurbescherming?

 

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?