Omgevingswet en natuur

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Werkt u buiten in de natuur? Dan heeft u misschien te maken met beschermde dieren en planten. Ook kan uw project invloed hebben op de natuur. Bekijk de beschermde soorten, de regels en op welke projecten u kunt reageren. 

Wat zijn beschermde soorten?

Wilt u weten welke dieren en planten beschermd worden door de Omgevingswet? Bekijk of uw soort beschermd is in de soortendatabank van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Wilt u buiten aan het werk?

Voert u als (overheids)organisatie werkzaamheden uit in de natuur? Bijvoorbeeld (ver)bouwen of (water)wegen aanleggen? Dan schaadt of verstoort u misschien beschermde dieren of planten. Bekijk wat de regels hiervoor zijn. 

Wilt u werken met beschermde dieren en planten?

Werken met beschermde soorten mag niet altijd. Hier zijn regels voor. Wilt u bijvoorbeeld beschermde planten of dieren houden?  Of jagen met een havik? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig.

Welke dieren en planten zijn schadelijk?

Dieren en planten die schadelijk zijn voor de Nederlandse natuur noemen we invasieve exoten. Er zijn regels voor hoe we met deze soorten omgaan.

Wilt u reageren op projecten met invloed op natuur?

Plaggen en afgraven veenmosranden voor reductie van stikstof

Sommige projecten hebben invloed op omliggende natuur. Dan is een omgevingsvergunning voor flora-en fauna-activiteiten nodig. Het vergunningsproces is openbaar, waardoor u kunt reageren op de projecten. 

Wilt u een overtreding melden in de natuur?

Ziet u een persoon of organisatie in de natuur werken? En maakt u zich hierbij zorgen over de gevolgen voor de natuur? Dan ziet u misschien dat de Omgevingswet wordt overtreden. Bekijk wanneer u een overtreding meldt en hoe u dit doet. 

Ontheffing Wet natuurbescherming nog geldig

Op 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming (Wnb) opgegaan in de Omgevingswet. Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag bij ons gedaan? En een ontheffing gekregen onder de Wnb? Deze blijft gelden tot de einddatum van de ontheffing. Dit heet overgangsrecht. 

Meer hierover leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Onder ‘Verplichtingen bescherming van soorten’ vindt u de wetten en regels voor ontheffingen en het overgangsrecht. 

Zorg voor beschermde soorten in het wild

Doet u werkzaamheden in de natuur en krijgt u te maken met een soort die in het wild leeft? Dan moet u zich houden aan regels, zoals de zorgplicht. Dit betekent dat u rekening houdt met in het wild levende soorten en hun leefomgeving. Meer informatie vindt u op de website van IPLO.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?