Biologische bestrijders

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Sommige biologische bestrijders zijn schadelijk voor planten en dieren. Wilt u een biologische bestrijder verkopen, onderzoeken of uitzetten? Controleer eerst of deze schadelijk kan zijn. U heeft dan toestemming van ons nodig.

Wanneer vraagt u toestemming aan?

Biologische bestrijders zijn natuurlijke vijanden van ziekten, plagen en onkruiden in de land- en tuinbouw. Veel soorten zijn niet schadelijk voor onze planten en dieren. Deze biologische bestrijders en hun prooidieren mag u zonder toestemming inzetten, in en buiten kassen. Welke soorten dat zijn, leest u in Bijlage VIIb van de Omgevingsregeling

Staat uw biologische bestrijder en het prooidier niet in de bijlage? Dan vraagt u toestemming aan via het Omgevingsloket. Wij beoordelen uw aanvraag. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u een brief. Hierin staat dat u toestemming krijgt om de biologische bestrijder te gebruiken. Dit noemen we dan een omgevingsvergunning.

Voorwaarden voor aanvraag omgevingsvergunning 

U kunt een vergunning aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U gebruikt de soort omdat er geen andere goede oplossing bestaat om ziekten, plagen of onkruiden te bestrijden.
 • U gebruikt de soort omdat dit nodig is om ziekten, plagen of onkruiden te bestrijden. Bijvoorbeeld omdat dit ernstige schade aan gewassen voorkomt.
 • Als u de soort uitzet, gaat dit niet ten koste van het voortbestaan van de inheemse flora en fauna in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Hierbij is het streven ook dat deze inheemse soorten in gunstige staat worden gehouden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat u heeft gedaan.  

Wilt u meer weten over hoe wij uw aanvraag beoordelen op basis van deze voorwaarden? Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) leest u hier meer over.

Uw aanvraag voorbereiden

Om uw aanvraag te beoordelen, zijn documenten nodig. Zorg daarom dat u de volgende documenten als bijlage bij de hand heeft tijdens uw aanvraag.

Activiteitenplan

U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden door een activiteitenplan in te vullen. Dit is een format dat u meestuurt met uw aanvraag. U downloadt het format hieronder.

Het activiteitenplan is een document van ons en staat ook genoemd in het Omgevingsloket. U voegt het document zelf toe bij uw aanvraag.

Identificatierapport

Het identificatierapport gaat over de bronpopulatie die u wilt gebruiken. Een deskundige stelt dit rapport voor u op. Het gaat om de deskundige die u ook in het activiteitenplan noemt (bij vraag E.2.1). In het identificatierapport van de deskundige staat in ieder geval:

 • De datum waarop de deskundige de individuen van de soort van u heeft ontvangen. 
 • Het aantal ontvangen individuen, verdeeld in mannelijke en vrouwelijke exemplaren.
 • De bronpopulatie (oorsprong) van de individuen.
 • De taxonomische identificatie van de soort. Dit moet minimaal tot op soortniveau gebeuren. Meld extra informatie over de ondersoort als deze nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld als een organisme bij een soortcomplex hoort en zij van elkaar te onderscheiden zijn. 
 • Bij morfologische identificatie: met welke onderscheidende uiterlijke kenmerken de deskundige de identificatie onderbouwt.
 • Bij moleculaire analyse: de gebruikte methode om tot een identificatie te komen en de uitslag van de analyse. Meld daarbij de gebruikte referentie-sequenties. En hoeveel er per soort zijn gebruikt. 
 • De literatuur die de deskundige heeft gebruikt voor de identificatie. 
 • De naam, handtekening en functie van de deskundige. En de werkgever of instelling waaraan deze persoon is verbonden. 

Kosten van uw aanvraag

U betaalt € 800 voor deze aanvraag. Dit zijn de kosten voor de beoordeling. Dit noemen we leges. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de factuur. U ontvangt van ons het besluit als u de leges heeft betaald.

Aanvragen omgevingsvergunning

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2. U maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan. 

Flora- en fauna-activiteit 

In het formulier van het Omgevingsloket selecteert u de activiteit waarvoor u toestemming wilt. Kies voor de activiteit ‘Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning’. Een flora- en fauna-activiteit is een activiteit met mogelijke gevolgen voor dieren of planten die van nature in het wild leven. Biologische bestrijders uitzetten valt hier ook onder. Vul voor elke soort (prooidier van de) biologische bestrijder een apart formulier in. 

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een beslissing. Wilt u weten wat er na uw aanvraag gebeurt en wat u kunt verwachten? U leest dit vanaf stap 5 in het Stappenplan aanvraag werken met beschermde soorten.

Wat zijn biologische bestrijders?

In de land- en tuinbouw kunnen ziekten, plagen en onkruiden voorkomen. Sommige zijn te bestrijden met een natuurlijke vijand: biologische bestrijders. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • roofmijten
 • sluipwespen

Ze voorkomen de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Ook dragen ze bij aan een duurzame en veilige voedselteelt. 

Prooidieren

Biologische bestrijders worden vaak samen met hun prooidieren uitgezet. Deze prooidieren helpen de biologische bestrijder om plagen, ziekten of onkruiden tegen te gaan. 

Voor de inzet van prooidieren is soms ook toestemming nodig.

Risico biologische bestrijders

Biologische bestrijders en hun prooidieren kunnen gevaarlijk zijn als ze in de vrije natuur komen. Zo kunnen ze andere dieren verdringen en geteelde gewassen beschadigen.

Een voorbeeld hiervan is het veelkleurige Aziatisch lieveheersbeestje. Dit is een uitheemse soort die in kassen werd gebruikt als bestrijder van bladluis. Maar deze kever eet in de vrije natuur ook larven van andere inheemse soorten zoals lieveheersbeestjes, rupsen en vlindereitjes.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regels over het uitzetten van dieren? Meer informatie vindt u op de website van IPLO

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
 • Logo EU and logo Your Europe. This webpage is part of an EU quality network.
Bent u tevreden over deze pagina?