Omgevingsvergunning: wat zijn de regels?

Gepubliceerd op:
1 januari 2024

U gaat buitenwerkzaamheden uitvoeren in de natuur. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Met uw aanvraag voor deze vergunning stuurt u een projectplan mee. Daarin staat welke maatregelen u neemt om dieren en planten in de natuur zo weinig mogelijk te schaden of verstoren.

Projectplan voor omgevingsvergunning

U maakt een projectplan voor uw omgevingsvergunning. Hierin laat u zien dat u zorgt voor de instandhouding van soorten (SvI). En aan welke alternatieven u heeft gedacht. Ook moet u een geldige en onderbouwde reden hebben om een vergunning te krijgen. Kijk voor meer informatie over de belangen bij Belangentoets voor uw activiteiten op deze pagina. 

Weet u niet welke beschermde soorten bij uw project aanwezig zijn? Of welke alternatieven er zijn om de soorten zo goed mogelijk in stand te houden? Een ecologisch deskundige kan u helpen om dit te onderzoeken.

In stand houden van dieren en planten

Uw activiteit mag geen blijvende negatieve invloed hebben op de staat van instandhouding van soorten (SvI). Dit betekent dat u dieren en planten niet tot nauwelijks mag schaden of verstoren in hun leefgebied.

U laat zien dat u zich houdt aan de regels voor SvI. Dit laat u alleen zien als:

 • uit onderzoek blijkt dat de soort op de locatie kan blijven bestaan, ook op de lange termijn;
 • het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of snel kleiner gaat worden;
 • het leefgebied groot genoeg is en zal blijven bestaan. Of als het op een alternatieve plek wordt ingericht. Zo blijven de populaties van de soort op lange termijn bestaan.

Ecologen beoordelen de SvI van Europees beschermde soorten op plaatselijk en regionaal populatieniveau. Voor de rest van de soorten gebeurt dit op landelijk niveau.

Welke maatregelen neemt u?

Tijdens werkzaamheden moet u daarnaast soms speciale maatregelen nemen om de soorten te beschermen. Welke maatregelen er per diersoort zijn, staat in de Kennisdocumenten Soorten Natuurbescherming op de website van BIJ12.  

Beschrijving effect op soorten en alternatieven

U beschrijft welk effect uw activiteit heeft op de soorten. En waarom u dit niet helemaal kunt voorkomen. Ook meldt u aan welke andere inrichting, werkwijze en planning u heeft gedacht. 

Andere alternatieven

Bedenk ook welke alternatieven er zijn om de soorten zo goed mogelijk in stand te houden. Bijvoorbeeld:

 • U gebruikt werkwijzen of machines die zo weinig mogelijk gevolgen hebben voor de soorten.
 • U kiest een andere locatie waar u geen of minder negatieve gevolgen voor beschermde soorten verwacht.
 • U begint op een ander moment in het jaar met de uitvoering van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld buiten kwetsbare periodes als soorten zich voortplanten of winterrust hebben. 
 • U kiest voor renovatie in plaats van nieuwbouw.

Belangentoets voor uw activiteiten

U legt in uw projectplan uit wat het belang is van de activiteiten die u wilt uitvoeren. Er zijn belangen voor vogels, Europees beschermde soorten en overige soorten. Een aantal belangen is voor alle soorten hetzelfde. U voert uw activiteit bijvoorbeeld uit om één van de volgende redenen:

 • Uw project is nodig vanwege de volksgezondheid of openbare veiligheid.
 • U houdt natuurlijke habitats in stand of beschermt wilde flora of fauna.
 • U voorkomt ernstige schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere eigendommen.
 • U maakt het mogelijk om dieren of planten in kleine aantallen te vangen, plukken of te houden. Om welke soorten, aantallen en omstandigheden het gaat, leest u in de omgevingsvergunning. 

Deze laatste reden geldt niet als u iets doet voor populatiebeheer dat schadelijk is voor dieren of planten. Bijvoorbeeld als u door de werkzaamheden soorten (tijdelijk) moet verplaatsen naar een ander gebied. 

Wilt u meer weten over de belangen voor soorten? Kijk dan op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) voor de:

Advies van een ecologisch deskundige

Een ecologisch deskundige kan u ondersteunen bij alle stappen, van vooronderzoek tot de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bekijk wat een deskundige voor u kan betekenen en aan welke eisen hij of zij moet voldoen op Ecologisch deskundige.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?