Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteiten

Laatst gecontroleerd op:
12 juni 2024
Gepubliceerd op:
1 januari 2024

Voert u als (overheids)organisatie buitenwerkzaamheden uit? En kunnen die beschermde dieren of planten verstoren of beschadigen? Bekijk of u hiervoor een omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten nodig heeft. 

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

U volgt daarvoor het stappenplan op deze pagina. Voor veel van deze stappen kunt u hulp vragen van een ecologisch deskundige

Hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen? Dan mag u uw werkzaamheden gaan uitvoeren.

Wat zijn flora- en fauna-activiteiten?

Flora- en fauna-activiteiten zijn activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor dieren en planten die van nature in het wild leven. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) staan deze activiteiten uitgelegd.

Stappenplan voor werkzaamheden met of zonder omgevingsvergunning

Leiden de stappen 1 tot en met 4 niet tot een vrijstelling? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw werkzaamheden uit te mogen voeren.

Vergunningcheck Omgevingsloket

Heeft u stap 1 tot en met 4 bekeken? U kunt ook nog de Vergunningcheck in het Omgevingsloket gebruiken. Hiermee controleert u snel of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen. Of een melding moet doen. 

Heeft u de Vergunningcheck ingevuld? En heeft u volgens de check inderdaad een vergunning nodig? Dan kunt u met uw ingevulde gegevens meteen uw (concept-)aanvraag of melding doen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u het stappenplan doorlopen en de Vergunningcheck gedaan? En heeft u een omgevingsvergunning nodig? Bekijk dan eerst de voorwaarden voor de omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteiten. 

U vraagt uw omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten altijd aan via Mijn Omgevingsloket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2. U maakt gebruik van de dienst DSO Omgevingsloket van de dienstverlener Digitaal Stelsel Omgevingswet. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan.

Kosten aanvragen omgevingsvergunning

Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling van een aanvraag. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de looptijd van de vergunning.

 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van maximaal 1 jaar kost € 600.
 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van 1 tot 3 jaar kost € 1.600. 
 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van 3 jaar of meer kost € 3.000.

U kunt deze kosten betalen via een legesbeschikking. Deze ontvangt u met de post na uw aanvraag. En vindt u in Mijn dossier. U ontvangt van ons het besluit als u de leges heeft betaald.

Direct naar Mijn dossier

Wie behandelt uw aanvraag?

Welke organisatie uw aanvraag behandelt, verschilt. Vaak is de provincie het bevoegd gezag. RVO behandelt aanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt. Zoals werkzaamheden voor hoofd(vaar)wegen, hoofdspoor, energie- en gastransportnetwerk en kustbescherming. Op de website van IPLO vindt u een overzicht van wie welke aanvraag behandelt.

Na uw aanvraag

Zodra uw aanvraag binnen is, krijgt u binnen 8 weken een reactie. Is uw aanvraag niet volledig? Dan sturen wij u een brief met het verzoek om uw aanvraag aan te vullen. We stoppen dan tijdelijk met de behandeling van uw aanvraag. Dit noemen we opschorten van de behandeltermijn. We gaan weer verder als we uw aanvullingen hebben ontvangen. Hierdoor kan het langer dan 8 weken duren voordat u een beslissing krijgt. Wij mogen de behandeltermijn één keer met 6 weken verlengen. 

Zijn er meerdere bevoegde gezagen? Dan is de behandeltermijn 12 weken. Is uw aanvraag nog niet compleet of is de toelichting onvoldoende? Ook dan zullen we de behandeltermijn opschorten tot de aanvraag compleet is. Hierdoor kan het langer dan 12 weken duren voordat u een beslissing krijgt. Ook dan mogen wij de behandeltermijn één keer met 6 weken verlengen.

De beslissing

Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan kunt u volgens de voorwaarden gaan werken die daarbij horen. Krijgt u geen vergunning? Dan leest u in een brief waarom u deze niet krijgt. Hierin ziet u ook of u (een deel van) de betaalde leges terugkrijgt.

Uw aanvraag aanvullen of intrekken 

Heeft u van ons een aanvulverzoek gekregen? Of wilt u uw verstuurde aanvraag zelf wijzigen? U geeft dit door via Mijn Omgevingsloket

De volgende gegevens kunt u in uw aanvraag aanvullen:

 • projectomschrijving
 • antwoorden op vragen
 • documenten
 • persoonsgegevens

Heeft u uw aanvraag aangevuld en is deze nu compleet? U krijgt binnen 8 weken een brief met onze beslissing over uw aanvraag. Zijn er meerdere bevoegde gezagen bij uw aanvraag betrokken? Dan krijgt u binnen 12 weken bericht.

Wilt u uw aanvraag intrekken?

Ook kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning intrekken. Dit kan alleen als wij nog geen beslissing over uw aanvraag hebben genomen. U geeft dit door via Mijn Omgevingsloket. U krijgt van ons een brief met de bevestiging dat uw aanvraag is ingetrokken. 

Kosten intrekken aanvraag

Trekt u uw aanvraag in, dan betaalt u daarvoor een deel van uw leges. Hoeveel u betaalt hangt af van het moment dat u uw aanvraag intrekt. Op de website van IPLO leest u wanneer u welk deel van de leges betaalt.

Uw aanvraag direct aanvullen of intrekken

Uw omgevingsvergunning of ontheffing wijzigen of intrekken

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen voor een project? Of heeft u al een ontheffing onder de Wet natuurbescherming (Wnb) gekregen? Er kan natuurlijk iets veranderen. Bijvoorbeeld een startdatum of einddatum die verschuift. Of er komt een nieuwe dier- of plantensoort in het gebied voor. U moet deze wijziging dan aan ons doorgeven via Mijn RVO. 

De volgende gegevens kunt u wijzigen:

 • start- en/of einddatum van het project
 • soorten
 • leeswijzer
 • bijlagen

Dit geldt ook voor u als u een ontheffing heeft gekregen via een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). 

Heeft u de wijziging doorgegeven? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief met onze beslissing over uw wijziging. Vanaf dat moment kunt u volgens de gewijzigde situatie werken. Bij meerdere bevoegde gezagen krijgt u binnen 12 weken bericht.

Omgevingsvergunning of ontheffing intrekken

Wij kunnen uw omgevingsvergunning of ontheffing om verschillende redenen intrekken. Bijvoorbeeld als in de vergunning staat dat deze alleen geldt voor de aanvrager, maar een ander de activiteit uitvoert. Op de website van IPLO vindt u een uitleg bij alle redenen om een vergunning in te trekken. 

Kosten wijzigen omgevingsvergunning of ontheffing

Heeft u een omgevingsvergunning of ontheffing gekregen, maar wilt u deze wijzigen? Dan betaalt u daarvoor vaak extra leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling van een vergunningsaanvraag. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de looptijd van de vergunning. Dit zijn de bedragen voor het wijzigen van uw omgevingsvergunning of ontheffing: 

 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van maximaal 1 jaar kost € 150.
 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van 1 tot 3 jaar kost € 400. 
 • Een omgevingsvergunning met een looptijd van 3 jaar of meer kost € 750. 
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?