Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad

Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2024
Gepubliceerd op:
5 november 2019

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad een flinke opknapbeurt geven. Dit project is onderdeel van het programma 'Beter Benutten'. De bestaande hoogspanningsmasten worden versterkt, de geleiders (draden) worden vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit. Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Stand van zaken

Op 30 april 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 19 maart 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 15 juni 2022 uitspraak gedaan. Hiermee zijn de besluiten onherroepelijk geworden.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Beter Benutten Bestaande 380 kV Diemen - Lelystad - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Extra tijd voor onderzoek Diemen-Lelystad

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (mei 2019) over het programma aanpak stikstof (PAS), heeft TenneT nieuwe stikstoftoetsen moeten uitvoeren. Daarnaast is aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de verzwaring op beschermde diersoorten. Om vertraging op het project te voorkomen is besloten om de volgorde van de werkzaamheden op het traject Diemen-Lelystad aan te passen.

Om extra elektriciteit te kunnen vervoeren zijn er ook aanpassingen op de stations nodig. Deze werkzaamheden zijn naar voren gehaald en gestart in 2020. Voor deze werkzaamheden zijn geen extra vergunningen nodig.

Nadat de vergunningen zijn toegekend in 2021, wordt gestart met de werkzaamheden in Almere. Daarna gaat TenneT verder in Diemen, Lelystad en Gooise Meren. De exacte volgorde wordt nog bekeken en is afhankelijk van de beschikbaarheid van capaciteit en omgevingsfactoren.

Planning

  • 3e kwartaal 2020: Indienen vergunningaanvragen
  • 4e kwartaal 2020: Ter inzage legging concept-MER (milieueffectrapport) en ontwerpbesluiten
  • 1e kwartaal 2021: Ter inzage legging definitieve besluiten
  • 2e kwartaal 2021: Start van versterken funderingen
  • 2e kwartaal 2021: Start vervangen geleiders
  • 4e kwartaal 2022: In bedrijfname van de aangepaste verbinding
  • 2023: Nazorg, laatste punten

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?