Service menu right

Stikstofbuffer Heiligerlee

De stikstofbuffer bij Heiligerlee (gemeente Oldambt) wordt door Gasunie Transport Services (GTS) gebruikt voor het opslaan van stikstof geproduceerd in de stikstofinstallatie in Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen). Het grootste deel van de geproduceerde stikstof wordt direct gemengd met geïmporteerd gas - om dit geschikt te maken voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland - en via het transportnetwerk van Gasunie vervoerd naar de rest van het land. Het deel dat niet direct wordt bijgemengd wordt getransporteerd via een pijpleiding naar de bufferlocatie voor opslag. De stikstofpijpleiding loopt van de stikstofinstallatie in de gemeente Midden-Groningen, door Scheemda naar de bufferlocatie in Winschoten (gemeente Oldambt). Als bufferlocatie wordt een zoutcaverne(holte) gebruikt bij Heiligerlee aan de zuidkant van Winschoten, bij de grens met Scheemda. GTS heeft het voornemen om de bestaande installatie in Zuidbroek uit te breiden met een aanvullende stikstofinstallatie. Voor deze uitbreiding wordt een afzonderlijke procedure gevolgd. U vindt meer informatie hierover op de pagina Stikstofinstallatie Zuidbroek.

Stand van zaken

De stikstofinjectiecapaciteit van de caverne moet worden vergroot om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de stikstofcaverne. Dat gebeurt via een wijziging van het stikstof-opslagplan. Op de besluitvorming voor dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de besluiten die daarvoor nodig zijn, in één procedure worden voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
In juni 2019 heeft GTS een aanvraag ingediend bij het ministerie van EZK om in te stemmen met een wijziging van het opslagplan stikstofbuffer Heiligerlee. Daarmee is de procedure van start gegaan. Na adviezen van SodM (Staatstoezicht op de Mijnen), Tcbb (Technische commissie bodembeweging) en overleg met de betrokken overheden (gemeente Oldambt, waterschap Hunze en Aa’s en Provincie Groningen) zal het ministerie een ontwerpbesluit opstellen dat ter inzage wordt gelegd. Naar verwachting zullen de adviezen en het overleg met regionale en lokale overheden in 2019 worden afgerond en zal in de eerste helft van 2020 een ontwerpbesluit worden genomen. In die periode zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Meer informatie, waaronder de presentatie die GTS heeft gegeven tijdens de informatieavond op 10 mei 2019, kunt u vinden op de website van GTS.

Voorgeschiedenis

In de periode 2009-2010 is met gebruikmaking van de rijkscoördinatieregeling (RCR) de opslag van stikstof geproduceerd in de stikstofinstallatie in Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) in de zoutcaverne bij Heiligerlee mogelijk gemaakt. Informatie over het procesverloop uit die periode vindt u hieronder.

Procesverloop

Dit onderdeel van het project is afgerond. U kunt niet meer op onderstaande stukken reageren.

Inpassingsplan en vergunningen

RijksinpassingsplanRijksinpassingsplan (pdf, 7 MB),

Plankaart (pdf, 5 MB), Exploitatieovereenkomst (pdf, 50 kB)

Bijlagen
Locatiekeuze mengstation (pdf, 409 kB)
  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 12 november 2009 tot en met 23 december 2009.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 4 maart 2010 tot en met 14 april 2010. Geen beroep ingesteld.
  • Officiele naam inpassingsplan: "Rijksinpassingsplan Stikstofbuffer Heiligerlee".
  • Inpassingsplan vastgesteld: 3 maart 2010.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 15 april 2010.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 15 april 2010.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u zich richten tot Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Perscontacten