Hoogspanningsstation Tilburg

Gepubliceerd op:
18 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2022

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuw 380 kV hoogspanningsstation aanleggen ten noorden van Tilburg. De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant.

Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast wordt met dit station de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost) op de landelijke ring aangesloten.

Stand van zaken

De besluiten liggen van vrijdag 4 november tot en met vrijdag 16 december 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 3 november 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op donderdag 3 november 2022 bekendgemaakt door de minister voor Klimaat en Energie door toezending aan de aanvrager.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina: Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1.
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 te Tilburg, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden:
    maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van zaterdag 5 november tot en met vrijdag 16 december 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

U kunt op twee manieren beroep instellen:

Post:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal:
Via de website van de Raad van State.

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op de website van de Raad van State: In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Zoals hierboven aangegeven stuurt u uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ , Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Informatieavond maart 2022

Op 22 maart heeft een inloopavond plaatsgevonden. Op deze avond was gelegenheid om vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. De posters van het ministerie van EZK en TenneT die getoond zijn op de informatieavond kunt u hieronder bekijken. 

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?