Hoogspanningsstation Tilburg

Gepubliceerd op:
18 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuw 380 kV hoogspanningsstation aanleggen ten noorden van Tilburg.

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast wordt met dit station de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost) op de landelijke ring aangesloten.

Stand van zaken

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van hoogspanningsstation Tilburg hebben van 16 maart tot en met 26 april 2022 ter inzage gelegen.

In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Informatieavond maart 2022

Op 22 maart heeft een inloopavond plaatsgevonden. Op deze avond was gelegenheid om vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. De posters van het ministerie van EZK en TenneT die getoond zijn op de informatieavond kunt u hieronder bekijken. 

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?