Windpark Windplan Blauw

Gepubliceerd op:
31 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

De Vereniging 'SwifterwinT' heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nuon. Samen hebben zij het initiatief genomen voor de realisatie van het windpark Windplan Blauw. De vereniging is op 7 juli 2016 opgericht uit een samenvoeging van de leden van de voormalige Vereniging Windpark Rivierduin, de Vereniging Natuur Stroom Groep en de Vereniging Initiatiefgroep windpark Ketelmeerzoom.

Windplan Blauw is een windpark van circa 250 MW in de noordwest-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland.

Stand van zaken fase 5

Op 4 juni 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 23 april 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 5 juni 2021 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Windpark Windplan Blauw - fase 5.

Stand van zaken fase 4

Op 21 augustus 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 10 juli 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 22 augustus 2020 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Windpark Windplan Blauw - fase 4.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Stand van zaken fase 1 en fase 3

Op 30 november 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 19 oktober 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1.Op 19 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 7 juni 2019 ter inzage gelegde besluiten (wijzigingsbesluiten) van fase 3. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 6 november 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en zijn de besluiten onherroepelijk geworden.

De stukken kunt u vinden op: Windpark Windplan Blauw - fase 1 en Windpark Windplan Blauw - fase 3.

Stand van zaken fase 2

Op 5 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 24 mei 2019 ter inzage gelegde besluiten van fase 2. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 16 oktober 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de beroepen niet ontvankelijk cq ongegrond verklaard.

De stukken kunt u vinden op: Windpark Windplan Blauw - fase 2.

Voorgeschiedenis

Op 2, 5, 9 en 10 juli 2018 zijn inloopavonden georganiseerd voor fase 1. De posters van de inloopavonden kunt u hieronder vinden.

Ter voorbereiding op het MER heeft van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Tijdens de terinzagelegging van het concept-NRD is een inloopavond georganiseerd. Daar zijn vragen beantwoord over het project. Het verslag is hieronder bijgevoegd, evenals de gepresenteerde posters.

Advies Commissie m.e.r. over de concept-NRD Windpark Windplan Blauw.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?