Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - Gebiedscoördinator

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2021
Gepubliceerd op:
4 november 2019

Op welke wijze willen bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties geïnformeerd en betrokken worden bij de invulling van de communicatie in het kader van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. En in hoeverre kunnen de opbrengsten van het windpark ten goede komen aan het gebied. Dat was de opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark aan de heer Titian Oterdoom van het bureau Elzinga & Oterdoom Procesmanagement.

Verkenning gebiedscoördinator

Uit de verkenning van de gebiedscoördinator komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan meer en persoonlijke informatie. Tegelijkertijd is er weinig animo om met het Rijk, provincie en initiatiefnemers in gesprek te gaan. De geïnterviewden geven aan het lastig te vinden om op basis van de beschikbare informatie een inhoudelijk gesprek te voeren. Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers zullen de communicatie over het windpark daarom intensiveren. Er zal vooral aandacht besteed worden aan meer persoonlijke informatie en er zal de gelegenheid geboden worden voor gesprekken in kleine kring.

Over de wijze waarop de opbrengsten van het windpark ten goede kunnen komen aan het gebied zijn in de gesprekken bruikbare aanknopingspunten naar voren gekomen. De provincie, de initiatiefnemers en het ministerie kijken gezamenlijk hoe met de opbrengsten van het windpark het gebied verder versterkt kan worden en mogelijke nadelige effecten kunnen worden verminderd.

Stand van zaken

Het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers werken samen aan een gebiedspakket bestaande uit een gebiedsfonds en een programma.

De provincie Drenthe heeft het voortouw genomen in het uitwerken van een gebiedsfonds. Provincie en initiatiefnemers stellen hiervoor beiden geld beschikbaar. Gedurende een periode van 15 jaar gaat het gemiddeld om ongeveer € 320.000,- per jaar. Hoe het fonds er exact uit gaat zien en waar het geld aan besteed gaat worden, is nog onderwerp van gesprek. Omwonenden zijn uitgenodigd om hierover mee te denken en bij interesse een e-mail te sturen naar post@drenthe.nl onder vermelding van gebiedsfonds windenergie.

Het Rijk start een programma met als doel inzicht te krijgen in de zorgen die leven ten aanzien van geluid en slagschaduw en waar mogelijk maatregelen te nemen om eventuele hinder te verminderen. Nadere uitwerking van het programma vindt plaats in overleg met de provincie Drenthe en de initiatiefnemers. Samenwerking met gemeenten, de lokale GGD en ook bewoners(groepen) is hierbij van belang.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?