Service menu right

Windpark Windplan Blauw

De Vereniging 'SwifterwinT' heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nuon. Samen hebben zij het initiatief genomen voor de realisatie van het windpark Windplan Blauw. De vereniging is op 7 juli 2016 opgericht uit een samenvoeging van de leden van de voormalige Vereniging Windpark Rivierduin, de Vereniging Natuur Stroom Groep en de Vereniging Initiatiefgroep windpark Ketelmeerzoom.

Windplan Blauw is een windpark van circa 215 MW in de noordwest-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland.

Stand van zaken fase 2

Op 5 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 24 mei 2019 ter inzage gelegde besluiten van fase 2. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark Windplan Blauw - fase 2

Stand van zaken fase 3

Op 19 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 7 juni 2019 ter inzage gelegde besluiten (wijzigingsbesluiten) van fase 3. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark Windplan Blauw - fase 3

Voorgeschiedenis

Op 30 november 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 19 oktober 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark Windplan Blauw - fase 1

Op 2, 5, 9 en 10 juli 2018 zijn inloopavonden georganiseerd voor fase 1. De posters van de inloopavonden kunt u hier nog vinden.

Ter voorbereiding op het MER heeft van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Tijdens de terinzagelegging van het concept-NRD is een inloopavond georganiseerd. Daar zijn vragen beantwoord over het project. Zie bijgevoegd verslag (pdf, 143 kB) en de gepresenteerde posters (pdf, 1.4 MB).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79.

Perscontacten