Windpark Windplan Blauw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Windpark Windplan Blauw

05-02-2021

De Vereniging 'SwifterwinT' heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nuon. Samen hebben zij het initiatief genomen voor de realisatie van het windpark Windplan Blauw. De vereniging is op 7 juli 2016 opgericht uit een samenvoeging van de leden van de voormalige Vereniging Windpark Rivierduin, de Vereniging Natuur Stroom Groep en de Vereniging Initiatiefgroep windpark Ketelmeerzoom.

Windplan Blauw is een windpark van circa 250 MW in de noordwest-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland.

Stand van zaken fase 5

De besluiten liggen van 23 april tot en met 4 juni 2021 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 22 april 2021 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 22 april 2021 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de aanvrager.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina: Windpark Windplan Blauw - fase 5
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.
Voor het inzien van de papieren stukken kunt u telefonisch een afspraak maken door te bellen via telefoonnummer 070 379 89 79 of het sturen van een e-mailbericht naar bureauenergieprojecten@minezk.nl (dan bellen we u terug).

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 24 april 2021 tot en met vrijdag 4 juni 2021. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Stand van zaken fase 4

Op 21 augustus 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 10 juli 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Windpark Windplan Blauw - fase 4

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Stand van zaken fase 1 en fase 3

Op 30 november 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 19 oktober 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1.Op 19 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 7 juni 2019 ter inzage gelegde besluiten (wijzigingsbesluiten) van fase 3. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 6 november 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en zijn de besluiten onherroepelijk geworden.

De stukken kunt u vinden op: Windpark Windplan Blauw - fase 1 en Windpark Windplan Blauw - fase 3

Stand van zaken fase 2

Op 5 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 24 mei 2019 ter inzage gelegde besluiten van fase 2. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 16 oktober 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de beroepen niet ontvankelijk cq ongegrond verklaard.

De stukken kunt u vinden op: Windpark Windplan Blauw - fase 2

Voorgeschiedenis

Op 2, 5, 9 en 10 juli 2018 zijn inloopavonden georganiseerd voor fase 1. De posters van de inloopavonden kunt u hieronder vinden.

Ter voorbereiding op het MER heeft van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Tijdens de terinzagelegging van het concept-NRD is een inloopavond georganiseerd. Daar zijn vragen beantwoord over het project. Het verslag is hieronder bijgevoegd, evenals de gepresenteerde posters.

Advies Commissie m.e.r. over de concept-NRD Windpark Windplan Blauw.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.