Energiemanagement - Plan

Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2023
Gepubliceerd op:
22 augustus 2017

Energiemanagement in 14 vragen is opgezet volgens de Plan-Do-Check-Act/Adapt-methodiek en doorloopt een cyclus. Hier vindt u vraag 4 tot en met 6.

Vraag 4/14 - Energiegebruiken

Weet u het energiegebruik van uw onderneming? En de verdeling daarvan?

Toelichting

U heeft een energieoverzicht van processen, gebouwen, utiliteiten en vervoer. Bij voorkeur met energiegebruiksgegevens per productielijn en eventueel per deelproces. Daarmee ziet u waar uw organisatie energie gebruikt en dus ook waar u de meeste energie kunt besparen.

Instructie

 • Voer een energiegebruiksanalyse uit. Dat kan tijdrovend zijn, maar daarmee krijgt u een betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de soorten energiegebruik en de energiekosten, om te beginnen met (de lijst is zeker niet compleet):
  • Productieprocessen:
   • bij voorkeur per bewerking;
   • beginnen met de primaire productieprocessen;
   • gas, elektriciteit, perslucht, stoom enz.
  • Utilities:
   • warmte
   • koude
   • perslucht
   • rendementen, enz.
  • Gebouwen:
   • verwarming
   • koeling
   • ventilatie
   • verlichting enz.
   • kantoor, productiegebouw, bijgebouwen.
 • Zorg dat het overzicht minimaal driekwart van het energiegebruik van uw onderneming dekt;
 • Start met een inventarisatie van meters, machines en productielijnen die per stuk meer dan 5% van het totale gebruik veroorzaken;
 • Maak een doordacht bemeteringsplan. Plaats energiemeters waar het zinvol is, bijvoorbeeld bij uw belangrijkste productiemachines.

Vraag 5/14 - Energieaspecten

Heeft u op basis van de energiegebruiken de belangrijke energieaspecten bepaald? En houdt u dit up-to-date?

Toelichting

U moet de energieaspecten binnen uw processen in kaart hebben gebracht. Een energieaspect is iets wat energiegebruik veroorzaakt en beïnvloedt. Voorbeelden zijn: set point voor verwarming, compressor, motor, druk en lekkages voor perslucht, buitentemperatuur en tocht voor verwarming, bezettingsgraad en productsoort voor een productiemachine. 

Om te bepalen hoe belangrijk een energieaspect is, kijkt u naar 2 zaken:

 • In hoeverre kunt u het energieaspect beïnvloeden?
 • Hoe groot is het effect als u het energieaspect beïnvloedt?

Instructie

 • Stel een lijst van energieaspecten op. De lijst moet minimaal driekwart van het energiegebruik van uw onderneming dekken;
 • Begin met de energieaspecten vast te leggen van gebruikers die per stuk minimaal 5% van het totale energiegebruik vormen;
 • Denk aan regelingen, bedrijfstijden en productie. Dat zijn ook energieaspecten.
 • Leg ook de omgevingsfactoren vast die van invloed zijn op het energiegebruik, zoals de weersomstandigheden en de productiecapaciteit;
 • Maak als u dat prettig vindt visueel inzichtelijk hoe de energiestromen in een bedrijf lopen. Bijvoorbeeld met een Sankey diagram.

Vraag 6/14 - Energiebesparings- en CO2-reductieplan

Heeft u een energiebesparings- en CO2-reductieplan? Is dit plan in overeenstemming met uw beleid?

Toelichting

U moet een document hebben met een plan van aanpak dat Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden (SMART) is geformuleerd. Het uitvoeringsplan is in eerste instantie vooral gericht op de grotere gebruikers en de energiegebruikers waar u de meeste winst verwacht. 

Prioriteiten stellen

Het is belangrijk om prioriteiten te stellen. Het voorkomt dat u te veel hooi op de vork neemt. En het is vooral in het begin belangrijk dat u snel met zichtbare resultaten komt. Dat maakt medewerkers en het management enthousiast. Hiervoor enkele criteria:

 • Pak grote energiegebruikers als eerste aan.
 • Begin met maatregelen met een korte terugverdientijd.
 • Voer maatregelen in waarmee u het energiegebruik voor een belangrijk deel beïnvloedt.

Instructie

Het opstellen van een energiebesparings- en CO2-reductieplan is veel werk. Deze instructie schetst slechts zeer grof de inhoud van een plan.

 • Algemene bedrijfsgegevens;
 • Beschrijving producten, processen, utilities, gebouwen en vervoer;
 • Beschrijving en evaluatie energiemanagement. Bijvoorbeeld aan de hand van de Basischeck Energiezorg;
 • Een Energiebalans. Het handigst is een tabel met energie enerzijds en energiegebruikers anderzijds;
 • Een zo volledig mogelijke lijst van energiebesparings- en CO2-reductiemogelijkheden. Op internet zijn over het algemeen veel ideeën te vinden, bijvoorbeeld: erkende maatregelen. Informeer ook bij uw sectororganisatie.

  Denk ook aan: techniek, organisatie en gedrag
 • Kijk niet alleen naar de grootste energiegebruikers, maar ook naar hun energiekosten. Zo kunt u ook realistische terugverdientijden berekenen;
 • Neem zo veel mogelijk besparings- en reductiemogelijkheden die voor uw organisatie in principe toepasbaar zouden kunnen zijn over en geef per mogelijkheid aan of de mogelijkheid voor u interessant is of niet. Toepasbare mogelijkheden worden maatregelen;
 • Overweeg ook te werken aan energiebesparing en CO2-reductie in de hele keten van grondstof tot klant;
 • U kunt maatregelen classificeren, geef op zijn minst:
  • omschrijving van de maatregel
  • jaar van ingebruikname
  • jaarlijkse besparing en/of CO2-reductie
  • terugverdientijd
 • Indeling naar onzekerheid:
  • onzeker
  • voorwaardelijk
  • zeker
Bent u tevreden over deze pagina?