Erkende maatregelenlijsten (EML)

Laatst gecontroleerd op:
19 februari 2024
Gepubliceerd op:
14 september 2022

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan.

Actuele EML

De geactualiseerde Erkende maatregelenlijst (EML) is in bijlage VII en bijlage XIV van de Omgevingsregeling opgenomen.

Meer achtergrondinformatie over de EML vindt u in de informatiebank EML

Met onderstaand Excelbestand kunt u, door het selecteren van de relevante categorieën, de maatregelenlijst samenstellen die voor uw locatie van toepassing is.

Glastuinbouw

In bijlage XIVa en bijlage VIIaa van de Omgevingsregeling is een aparte EML voor de glastuinbouw opgenomen. Voor deze sector geldt een verlaagd belastingtarief voor aardgas. Hier is rekening mee gehouden bij het bepalen van de terugverdientijd van de maatregelen. Ook zijn er specifieke maatregelen voor deze sector op de gebouwen- en processenlijsten opgenomen.

Wat houdt de EML-systematiek in?

De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoert. U kunt aan deze plicht voldoen door alle, voor u toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren.

Op de EML staan maatregelen die wettelijk zijn vastgelegd en die voor de meeste locaties een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Op deze lijst staan waarschijnlijk niet alle energiebesparende maatregelen die u in uw specifieke situatie met deze terugverdientijd kunt uitvoeren. De overheid vindt de EML voldoende om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dit is de EML-systematiek.

Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet uitvoert, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uitvoeren. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Heeft u toch niet alle toepasselijke erkende maatregelen of een minimaal gelijkwaardig alternatief hiervoor uitgevoerd? En gaat u dit ook niet doen? Dan moet u alsnog alle energiebesparende maatregelen, die voor uw specifieke situatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder, uitvoeren.

De EML en de informatie- en onderzoeksplicht

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u ook eenmaal in de vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit is een verplichting op grond van de informatieplicht of de onderzoeksplicht energiebesparing. De eerstvolgende deadline voor het indienen van een rapportage is 1 december 2023.

Geldt de informatieplicht voor u? Dan kunt u met behulp van de EML rapporteren. Heeft u een onderzoeksplicht? Dan moet u zelf een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke energiebesparende maatregelen voor uw situatie. U kunt de EML-systematiek dan niet gebruiken om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. En dus ook niet voor uw onderzoeksrapportage.

De maatregelen op de EML kunnen wel een inspiratiebron zijn voor het energiebesparingsonderzoek. Op deze pagina Wat is de energiebesparingsplicht? vindt u een tabel waarin duidelijk wordt welke plichten gelden bij welke situaties. Daarbij geven we ook aan of de EML-systematiek van toepassing is en met welke EML (Gebouwen, Faciliteiten, Processen) u aan de plicht kunt voldoen. Vul het stappenplan in om te bepalen welke situatie voor u geldt.

Opbouw van de EML

De EML bestaat uit 3 onderdelen (lijsten): voor Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Elk van die lijsten is onderverdeeld in een aantal categorieën. Per categorie zijn één of meer erkende maatregelen opgenomen. U bepaalt zelf op basis van de situatie op uw locatie welke categorieën voor Faciliteiten en Processen voor u relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn altijd relevant.

Als een categorie relevant is, moet u voor elke erkende maatregel onder die categorie bepalen of deze voor u van toepassing is. Zo ja? Dan moet u deze maatregel uitvoeren. Bij uw informatieplichtrapportage in eLoket worden deze erkende maatregelen getoond nadat u de relevante categorieën hebt geselecteerd.

Bekijk hieronder per categorie de erkende maatregelen met een korte toelichting.

Voor de glastuinbouw gelden andere categorieën. Deze staan hieronder vermeld.

Wanneer is een maatregel van toepassing?

Als een bepaalde categorie voor uw locatie niet relevant is, dan zijn ook alle erkende maatregelen onder die categorie niet voor u van toepassing. Bijvoorbeeld als u geen bedrijfsrestaurant in uw gebouw heeft, zijn de categorie en de erkende maatregelen voor grootkeukenapparatuur niet van toepassing.

Daarnaast is voor elke erkende maatregel omschreven wanneer deze van toepassing is. Van toepassing houdt in dat voor de beschreven situatie de maatregel zich in 5 jaar of minder terugverdient. Dit hangt bijvoorbeeld af van:

 • De huidige situatie (uitgangssituatie) voor de betreffende maatregel;
 • Eventuele economische en technische randvoorwaarden;
 • Of zich een natuurlijk moment voordoet.

Huidige situatie

Heeft uw muur geen spouw? Dan is het uiteraard ook niet mogelijk spouwmuurisolatie toe te passen. Is uw opslagtank niet verwarmd? Dan levert het ook geen energiebesparing op als u uw die isoleert. Deze erkende maatregelen zijn dan niet voor u van toepassing.

Economische randvoorwaarden

Het aantal bedrijfs- of branduren van bijvoorbeeld een elektromotor of tl-buis kan te laag zijn om deze te vervangen voor een efficiënter exemplaar met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de betreffende erkende maatregel is beschreven vanaf hoeveel bedrijfs- of branduren per jaar de maatregel zich in vijf jaar terugverdient.

Er is wettelijk vastgelegd hoe de terugverdientijd bepaald moet wordt en met welke energieprijzen gerekend wordt. De erkende maatregelen zijn hier ook mee vastgesteld. Voor zowel elektriciteit als voor aardgas zijn vier verschillende energieprijzen wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van uw belastingtarief verdient een maatregel zich wel of niet in vijf jaar of minder terug en is de maatregel wel of niet op u van toepassing. Voor de EML is over het algemeen maar één tarief voor elektriciteit en één tarief voor aardgas relevant. Dit zijn de tarieven voor de belastingschijven 50.000 tot 10 miljoen kWh elektriciteit en 0 tot 170.000 m3 aardgas.

Technische randvoorwaarden

Is het nodig om uw dak te versterken zonnepanelen te plaatsen? Dan brengt dit extra kosten met zich mee en verdient u dit niet in 5 jaar terug.

Maatregelen die leiden tot wijzigingen van de binnen- of buitenkant van een erkend monumentaal gebouw, kunt u alleen uitvoeren als de gemeente akkoord is. Daarom is deze technische randvoorwaarde bij meerdere gebouwmaatregelen in de EML opgenomen: "Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast."

Direct uitvoerbaar of natuurlijk moment

Een erkende maatregel verdient zich vaak meteen in 5 jaar of minder terug. U kunt deze maatregel direct nemen. Bij deze erkende maatregelen is aangegeven dat deze direct uitvoerbaar (zelfstandig moment) zijn.

Sommige erkende maatregelen zijn alleen op een natuurlijk moment van toepassing. Dit is het moment dat u om een andere reden dan voor de erkende maatregel kosten maakt waardoor deze kosten niet tellen voor de erkende maatregel. Denk hierbij aan het vervangen van uw ramen voor beter isolerend glas tegelijk met een gevelrenovatie. Of het vervangen van zeer hoog geplaatste verlichting, waarvoor een steiger nodig is, bij het schilderen van uw plafond. Een natuurlijk moment doet zich ook voor als een apparaat, bijvoorbeeld een elektromotor motor, stuk gaat en vervangen moet worden.

Als een direct uitvoerbare erkende maatregel voor u niet van toepassing is, omdat u niet voldoet aan de economisch randvoorwaarden die in de maatregel zijn opgenomen, kan deze maatregel wel op een natuurlijk moment van toepassing zijn. Op het natuurlijk moment gelden dan geen of lagere eisen aan bijvoorbeeld het aantal bedrijfsuren voor een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Ook als uw huidige situatie verandert door bijvoorbeeld een verbouwing, voert u de erkende maatregel uit. Plaatst u bijvoorbeeld nieuwe muren? Dan moet u daarbij spouwmuurisolatie toepassen.

Niet van toepassing om andere redenen

Daar waar bovengenoemde zaken van toepassing zijn is dit beschreven in de erkende maatregel.  Deze voorwaarden en omstandigheden  zijn daarmee onderdeel van de EML-systematiek. Heeft een erkende maatregel in uw specifieke geval een terugverdientijd van meer dan vijf jaar? En is deze specifieke situatie niet in de erkende maatregel beschreven? Dan is deze maatregel toch op u van toepassing als u de EML-systematiek volgt.

Doelmatig beheer en onderhoud

Om zoveel mogelijk energie te besparen moet u uw installaties goed inregelen, beheren en onderhouden. De inregeling moet u periodiek controleren. Dit heet doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de investering zich daadwerkelijk terug.

Per erkende maatregel is beschreven welke DBO-actie nodig is om de maatregel optimaal te laten functioneren. Deze DBO-acties zijn onderdeel van de EML-systematiek. Voor sommige installaties zijn de periodieke keuringen op een andere manier wettelijk geregeld.

Publicaties

 • Omgevingsregeling: De geactualiseerde EML is op 15 september 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Voor de glastuinbouw is op 29 december 2023 een aparte EML in de Staatscourant gepubliceerd.
   
 • Activiteitenregeling: De geactualiseerde EML is voor het eerst in de Activiteitenregeling milieubeheer gepubliceerd. 
  • De Erkende maatregelenlijst (EML) is op 8 juni 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Op 25 oktober 2023 zijn hierop nog enkele wijzigingen doorgevoerd. 
  • Op 30 juni 2023 is de EML voor de glastuinbouw in de Staatscourant gepubliceerd. 

   De Activiteitenregeling is echter per 1 januari 2024 niet meer van kracht. Door het gehanteerde overgangsrecht voor de informatieplicht energiebesparing zijn deze publicaties wel nog relevant.
    
Bent u tevreden over deze pagina?