Energiebesparingsplicht

Gepubliceerd op:
21 augustus 2018
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2023

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Met ingang van 1 januari 2024 gaat naar verwachting de Omgevingswet in. Dit houdt in dat er het een en ander gaat veranderen. Wat precies leest u op Energiebesparingsplicht vanaf 2023. Tot 1 juli 2023 blijft onderstaande gelden. Zo heeft u tijd om u voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen. Daarna geldt de nieuwe situatie.

 

  Hoe geeft u invulling aan de energiebesparingsplicht?

  U kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

  • U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
   U neemt binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.
    
  • U neem alle toepasselijke EML-maatregelen.
   Door alle voor uw bedrijfstak toepasselijke maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
    
  • U neemt een deel van de toepasselijke EML-maatregelen
   Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

  Actuele Erkende Maatregelenlijsten 2019

  5 maart 2019 zijn in de Staatscourant de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing voor de 19 bedrijfstakken gepubliceerd. Er staan nieuwe maatregelen op de lijsten en achterhaalde technieken zijn verwijderd. Ook is de reikwijdte van enkele lijsten breder met meer subsectoren en gebouwtypen.

  Was u al bezig met het nemen van energiebesparende maatregelen? U hoeft een eerder uitgevoerde erkende maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst staat. In de omschrijving van de nieuwe EML wordt daar rekening mee gehouden.

  Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

  Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas (equivalenten) verminderen.

  Berekening terugverdientijden

  De berekening van de terugverdientijden voor energiebesparende maatregelen is bijgewerkt. De laatste versie is op 9 juli 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. In 2022 wordt deze berekening opnieuw bijgewerkt. Dit als gevolg van geplande wetswijzingen in 2023.

  Uurlonen

  Eigen personeel kan werkzaamheden uitvoeren aan de energiebesparende installaties. Voor het berekenen van die kosten kunt u gebruik maken van de door het CBS vastgestelde uurlonen van werknemers naar beroepsgroep. Deze vindt u in onderstaande download. De hoogte van deze uurlonen wordt iedere kabinetsperiode vastgesteld. Ook kunt u contact opnemen met uw branchevereniging voor het inschatten van de kosten.

  Meer informatie vindt u op de website van InfoMil.  

   

  Eerste verantwoordelijke energiebesparingsverplichtingen

  In de milieuwetgeving staan verschillende verplichtingen voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen. In de praktijk is niet altijd duidelijk wie als eerste verantwoordelijk is voor de naleving daarvan. De koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben hierover overleg gevoerd, in afstemming met het Kernteam Energie Audit (EED). In onderstaand memo staan de afspraken voor kantoren en winkels, maar de systematiek is ook toepasbaar op andere sectoren.

  Internetconsultatie

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereidt in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en informatieplicht in 2023. De wijzigingen neemt de wetgever op in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

  Lees de volledige informatie op de pagina Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

  Vragen over Energiebesparingsplicht?

  Neem contact met ons op

  Information in English

  Bent u tevreden over deze pagina?