Voorwaarden deelname handelsmissie met en zonder bewindspersoon

Gepubliceerd op:
8 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024

Wilt u deelnemen aan een fysieke of digitale handelsmissie onder leiding van een bewindspersoon (economische missie) of een fysieke of digitale handelsmissie zonder bewindspersoon? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 1. De onderneming of instelling moet conform de Handelsregisterwet 1996, ingeschreven staan in het handelsregister van de bevoegde Kamer van Koophandel in Nederland.
 2. Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld. De aanmelding is geaccepteerd, nadat de inschrijver van de projectmanager van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bevestiging hierover heeft ontvangen.
 3. RVO behoudt zich het recht voor om een maximum aan het aantal deelnemers te stellen.
 4. RVO behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde sluitingsdatum aanmelden te weigeren.
 5. RVO behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. RVO kan aanmeldingen weigeren als hiervoor, naar het oordeel van RVO of het ministerie van Buitenlandse Zaken, gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de onderneming of instelling, de relatie met de overheid, het karakter van de missie, en een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld.
 6. RVO behoudt zich het recht voor om een aanmelding te annuleren in geval de inschrijver de benodigde informatie voor een goed verloop van de organisatie niet tijdig aanlevert. Te denken valt onder meer aan een volledig ingevulde MVO-zelfscan, een volledig ingevuld intakeformulier voor de matchmaking en een bedrijfsprofiel voor het missieboek.
 7. De door de inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden door RVO opgenomen in een klantenbestand. De inschrijver verleent door het accepteren van de deelnemersvoorwaarden bij aanmelding, toestemming aan RVO tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de inschrijver over zijn/haar deelname en over toekomstige missies van RVO. Het is de inschrijver te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie over toekomstige missies door RVO. RVO zal het verzenden van deze informatie dan stopzetten.
 8. De inschrijver verleent door het accepteren van de deelnemersvoorwaarden bij aanmelding toestemming aan RVO tot openbaarmaking van zijn naam, pasfoto, contactgegevens en bedrijfsprofiel in missiegerelateerde RVO media, zoals het missieboekje en de missie-app en het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van de aanmelding, matchmaking en evaluatie. Daar waar het gaat om bedrijfsnamen geldt dat deze openbaar zijn zonder toestemming.
 9. RVO behoudt zich het recht voor een inschrijver van deelname aan het onderdeel matchmaking uit te sluiten in geval de inschrijver eerder met dezelfde zoekvraag naar dezelfde stad/steden is geweest en als een inschrijver optreedt als intermediair van andere bedrijven en/of instellingen.
 10. De inschrijver gaat akkoord met de op onze website aangegeven deelnemersbijdrage voor de desbetreffende missie. De kosten voor reis- en verblijfkosten, individueel transport, eventuele individuele tolken, etc., komen voor rekening van de inschrijver.
 11. Annulering door de inschrijver zonder kosten is mogelijk tot 30 dagen voor de vertrekdatum van de missie. Na deze datum brengt RVO de deelnemersbijdrage per bedrijf in rekening.
 12. In geval RVO in overleg met de inschrijver tot de conclusie komt dat het onderdeel matchmaking in het te bezoeken land geen kans van slagen heeft, kan de inschrijver desgewenst kosteloos annuleren.
 13. De inschrijver is verplicht de deelnemersbijdrage binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 14. RVO behoudt zich het recht voor om een missie te annuleren in geval hiervoor naar het oordeel van RVO gegronde redenen bestaan. Redenen kunnen zijn het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, de politieke situatie, veiligheidssituaties of andere vormen van overmacht.
 15. De inschrijver dient bij aanmelding aan te geven kennis te hebben genomen van de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hiernaar te handelen. De inschrijver dient bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen. Met de MVO-zelfscan toetst de Nederlandse overheid of uw organisatie aan deze voorwaarde voldoet. Het niet invullen van deze scan leidt tot uitsluiting van deelname. De beoordeling van de MVO-zelfscan kan aanleiding geven tot een nader gesprek over het resultaat van de ingevulde zelfscan.
 16. De inschrijver verplicht zich mee te werken aan de evaluatie van de missie, door middel van het invullen van het evaluatieformulier, dat door RVO na afloop van de missie wordt toegestuurd.
 17. De inschrijver is zich ervan bewust dat RVO voor wat betreft het delen en/of openbaar maken van de met haar gedeelde gegevens te maken heeft met naleving van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming. Zie ook voorwaarde 8. 
 18. Als de COVID-19-situatie vóór een missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de voorbereiding van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Annulering van reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico.
Bent u tevreden over deze pagina?