Stappenplan aanvraag subsidie HMV

Laatst gecontroleerd op:
28 september 2023
Gepubliceerd op:
18 november 2022

Wilt u de subsidie Hoogwaardige mestverwerking (HMV) aanvragen? Bereid uw aanvraag dan op tijd voor. Die kan namelijk enige tijd kosten. Op deze pagina vindt u een stappenplan om uw subsidieaanvraag HMV te doen.

Stap 1: Verzamel kenmerken mestverwerkingsinstallatie

Verzamel alvast deze kenmerken van de mestverwerkingsinstallatie die u wilt bouwen of verbouwen:

 • processen die u gaat gebruiken en in welke volgorde
 • mestsoorten die uw installatie gaat verwerken
 • producten die uw installatie kan maken
 • afzet en afvoer van de producten
 • verwerkingscapaciteit per jaar

Stap 2: Vind locatie

Wilt u een nieuwe mestverwerkingsinstallatie laten bouwen? Zorg dat u een locatie vindt:

 • die geschikt is voor grootschalige mestverwerking;
 • waar milieu en water aanvaardbaar worden belast.

Tip: Organiseer een omgevingstafel. Dat is een vooroverleg met gemeente, omwonenden en andere betrokkenen over onder andere de omgevingsvergunning. Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Stap 3: Check registratie intermediair bedrijf

Heeft u een intermediair bedrijf? Maar staat uw bedrijf nog niet bij ons ingeschreven? Registreer u via Hoe registreren intermediair. Doe dit op tijd. Het kan 2 maanden duren voordat uw bedrijf is geregistreerd. Als uw aanvraag voor intermediair vóór sluiting van de aanvraagperiode (9 november 2023) definitief rond is, kunt u de subsidie HMV aanvragen.

Stap 4: Verzamel documenten zoals planning, begroting en financieringsplan

Verzamel deze documenten zodat u ze kunt bijvoegen bij uw aanvraag:

Planning

Overzicht van uw bouwproject en wanneer u welke werkzaamheden laat uitvoeren.

Begroting

Het helpt bij de beoordeling van uw aanvraag als u de kosten zo veel mogelijk onderbouwt met offertes. Gebruik voor uw begroting dit format:

Financieringsplan

In uw financieringsplan noemt u in elk geval:

 • kosten voor aanschaf of aanpassing van de installatie
 • financiering: hoeveel eigen vermogen, hoeveel vreemd vermogen?
 • periode van de financiering
 • rentepercentage van de financiering
 • levensduur van de installatie, afschrijvings- en onderhoudskosten
 • omzet die de installatie oplevert

Stap 5: Verzamel documenten voor het mestaanvoer- en afvoerplan en de massabalans

Mestaanvoerplan

Het mestaanvoerplan maakt duidelijk waar de mest vandaan komt. Minimaal 90% moet staldierenmest zijn. Lever het bewijs met  mestleveringsovereenkomsten of intentieverklaringen tussen mestleverancier(s) en uw mestverwerkend bedrijf.

Mestleveringsovereenkomst

Een mestleveringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de mestleverancier en de intermediair die de mest verwerkt. Als u nog geen mestleveringsovereenkomst heeft, mag u ook een intentieverklaring gebruiken voor uw aanvraag.  Deze intentieverklaring heeft voor uw aanvraag dezelfde waarde als een mestleveringsovereenkomst.

Intentieverklaring

Een intentieverklaring is een verklaring van een leverancier van meststoffen. Deze leverancier is niet de intermediaire ondernemer. De leverancier van meststoffen verklaart dat het zijn voornemen is om meststoffen aan de intermediaire onderneming te leveren nadat de hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie in gebruik is genomen.

Massabalans

Voor de aanvraag van de subsidie HMV 2023 vragen we u een massabalans op te sturen. U mag zelf weten in welke vorm u dit doet. Er zijn wel een paar belangrijke aandachtspunten. Die hebben we hieronder op een rij gezet.

Wat staat er in een goede massabalans voor de verwerking van mest?

 • Alle belangrijke in- en uitvoerstromen die bij het mestverwerkingsproces horen. Dit wil zeggen: de kwantiteit (de volumes van elke stroom) en de kwaliteit (de samenstelling van elke stroom) voor ten minste droge stof, organische stof, N (totaal en mineraal), P en K. U geeft deze gegevens door voor het totale proces én voor elke processtap;
 • Behalve de hoeveelheid aangevoerde mest en nutriënten ook andere gebruikte ingrediënten of materialen in het proces. Bijvoorbeeld water, additieven (toevoegingen) of stoffen, zoals in bijlage Aa staat. En de hoeveelheid of hoeveelheden daarvan;
 • Alle bewerkingen, eindproducten en verliezen. Hiermee bedoelen we verwerkte mest, nutriënten, bijproducten en uitstoot naar de omgeving;
 • De begin- en eindvoorraad van de gebruikte stoffen, ingrediënten of materialen.

Het doel is om een evenwichtige massabalans te krijgen. De totale ingaande massa en nutriënten moeten gelijk zijn aan de totale uitgaande massa en voedingsstoffen. Dit betekent dat er tijdens het mestverwerkingsproces geen verlies of ophoping van massa of voedingsstoffen mag zijn.

In de praktijk kan er een negatieve balans zijn. Dit komt bijvoorbeeld door verdamping van water of vrijkomen van stikstof. Dit is soms niet te vermijden. Maar het is wel belangrijk om te zorgen dat dit zo weinig mogelijk gebeurt.

Afvoerplan

Plan waarin staat hoeveel eindproduct in kg N/jaar u afzet en in welke sector.

En verder...

 • Omgevingsvergunning milieu en bouw (milieuvergunning)
 • Andere vergunningen die u voor de productie nodig heeft, zoals een lozingsvergunning of een vergunning natuurbeschermingswet
 • Zit u in een verbetertraject? Of heeft u een gedoogvergunning? Stuur hiervan een bewijs mee, bijvoorbeeld een brief van de gemeente of provincie.

Als u niet de juiste vergunningen heeft, is dit een reden om de aanvraag te weigeren. U krijgt geen subsidie voor het investeringsproject als van tevoren niet duidelijk is of u de benodigde vergunningen heeft.

Stap 6: Zelf aanvragen of iemand machtigen?

Uiteraard kunt u zelf de subsidie aanvragen. Maar u kunt de aanvraag ook door iemand anders laten doen. In dat geval moet u diegene eerst machtigen voor regelingen en subsidies

Stap 7: Aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen van 29 september 2023 tot 9 november 2023. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Stap 8: Na uw aanvraag

Als de aanvraagperiode is gesloten, beoordelen wij uw aanvraag. Wij geven uw aanvraag punten. Dat doen wij met alle aanvragen. Daarna zetten wij alle aanvragen in een rangvolgorde. De aanvrager met de meeste punten krijgt als eerste subsidie, daarna de aanvrager die op de 2e plaats staat. En zo door totdat de subsidiepot leeg is.

Heeft u subsidie gekregen? Dan start u uw project op de datum die u bij uw aanvraag heeft opgegeven. Elk jaar geeft u ons een voortgangsrapportage. Lees meer informatie over het proces na uw aanvraag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?