Het wooncomfort in gebouwen neemt af door hitte

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Hoe kan een gemeente bijdragen de hitte in gebouwen te beperken.

Gemeente is hitteproof als

 • Bestaande woningen en (bedrijfs)gebouwen hittewerend zijn ingericht en handelingsperspectief voorhanden is om hitteontwikkeling zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Bij nieuwbouw altijd gebouwd wordt volgens de TOjuli norm.

Maatregelen

 • Informeer bewoners over hoe de woning koel gehouden kan worden door bijvoorbeeld zonwering aan de buitenkant, ventilatie of het sluiten van gordijnen (veel toegepaste maatregel). (maatregel wordt hier en daar toegepast).
 • Voorzie woningen en gebouwen van zonwerende maatregelen, zoals externe zonwering, zonwerend glas of reflecterende gordijnen (veel toegepaste maatregel).
 • Voorzie woningen en gebouwen van een hittelabel (maatregel wordt hier en daar toegepast).
 • Introduceer een subsidie voor zonwerende maatregelen (veel toegepaste maatregel).
 • Neem hittemaatregelen op in prestatieafspraken met woningcorporaties (veel toegepaste maatregel).
 • Gebruik materialen die zorgen voor een hoge albedowaarde van oppervlaktes (maatregel wordt hier en daar toegepast).

Tips

 1. De gemeente heeft een faciliterende rol en doet een eerste onderzoek naar hittegevoelige doelgroepen, gebouwen en locaties waaruit blijkt waar hittegevoeligheid het grootst is en de aanpak het meest urgent.
 2. Plan vanuit de werkgroep Gebouw een dialoog met de organisaties die op basis van het onderzoek naar hittegevoelige doelgroepen en gebouwen (hittekwetsbaarheidsoverzicht) hoog scoren en daarmee urgent zijn.
 3. Zorg voor goede afstemming met interne collega’s (welzijn, onderwijs, ouderenzorg, energietransitie ..) die al contacten met deze organisaties hebben. Mogelijk is er al een hitteplan opgesteld waar desbetreffende organisaties bij betrokken zijn, of een actieprogramma hitte & onderwijs. Contact leggen met scholen en kinderopvang kan ook via de GGD (JGZ en inspectie kinderopvang).
 4. Ga in dialoog (vervolg van stap 1) voor zowel de korte termijn (aankomende zomer o.b.v. hitteplan en gedrag) als de lange termijn (hoe hitte verminderen in gebouwen en gebied). De volgende agendapunten kunnen helpen bij de dialoog:
  1. Licht het proces en de resultaten van het hittekwetsbaarheidsoverzicht toe.
  2. Toets en scoor de urgentie van de kwetsbaarheden met de partijen.
  3. Bespreek mogelijke oplossingsrichtingen. Gebruik hiervoor de handreiking ‘hitte in bestaande woningen’, en zie ook de processtappen bij ‘doel 6. Het wooncomfort in gebouwen neemt af door hitte’.
  4. Spreek gezamenlijk vervolgstappen af, bijvoorbeeld subsidies, lokale verordening, creëren van bewustwording, et cetera.
  5. Benoem actiehouders en verantwoordelijken.
 5. Maak samen met dialoogpartners een uitvoeringsagenda waarin wordt bepaald wanneer welk hittekwetsbare gebouw wordt aangepakt en welke ondersteuning daarbij gewenst is.

Voor hitte in woningen van woningbouwcorporaties zijn de volgende documenten behulpzaam:

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?