Producteisen België

Gepubliceerd op:
26 september 2011
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2022

Wilt u zorgen dat uw product aan de juiste Belgische eisen voldoet? Kijk dan naar de producteisen van de EU. Deze zijn vergaand gestroomlijnd en gelden ook in België. Maar er zijn ook specifiek Belgische eisen.

Voldoen uw producten aan alle producteisen in de EU, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten, waaronder België. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt maar uw product wel voldoet aan de wettelijke producteisen in Nederland. Houdt u wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen. Bijvoorbeeld aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Heeft u heel specifieke vragen over producteisen in de EU, CE-markeringen of normen in Europa? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Producteisen in de EU

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) heeft u te maken met algemene producteisen en specifieke producteisen. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over de veiligheid, samenstelling en verpakking bij textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Lees meer over:

CE-markering

U mag met sommige producten alleen handelen in de Europese Economische Ruimte (EER) als deze een CE-markering hebben. Denk aan machines, liften, gastoestellen en speelgoed. Onder de EER vallen alle EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Een product met CE-markering voldoet aan wettelijke eisen van de EU.

Lees meer over CE-markering EU.

Normen in de EU

Met een (Europese) norm laat u zien dat uw product aan bepaalde eisen voldoet. Normen zijn vrijwillige afspraken over kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Denk aan normen voor fietshelmen, kinderzitjes, rijwielen maar ook beton.

De meeste Europese normen zijn niet verplicht. Ze kunnen wel helpen uw klanten te verzekeren van kwaliteit en zekerheid.

Lees meer over Europese normen.

Speciale etiketteringsvoorschriften in België

Via artikel 39 van Verordening (EU) No. 1169/2011 kunnen lidstaten aanvullende verplichte etiketteringsvoorschriften vaststellen voor specifieke typen (of categorieën) voedingsmiddelen. Dat kan alleen in uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid of om fraude te voorkomen.

Lees op de website van FOD Volksgezondheid wat de gevolgen zijn van deze Europese verordening voor export naar België. Dezelfde website legt ook uit wat er vermeld moet worden op het etiket. Let er bijvoorbeeld op dat in België het etiket mogelijk in 3 landstalen opgesteld moet zijn (Nederlands, Frans en Duits), afhankelijk van de gemeenschap waar het product verkocht wordt.

Belgische vereisten

Voedingsmiddelen

Iedere fabrikant van voedingsmiddelen (voedingssupplementen inbegrepen) moet voldoen aan het Koninklijk Besluit van 14 november 2003.

Dat besluit gaat over autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Om hieraan te voldoen kan de fabrikant gebruik maken van de 'autocontrolegids' die door het FAVV (Federaal Agentschap Voedselveiligheid) Naredi is goedgekeurd.

Voedingssupplementen

Op nationaal niveau zijn er in België 2 koninklijke besluiten die voedingssupplementen reglementeren. 1 voor nutriënten en 1 voor planten.

Voedingssupplementen zijn levensmiddelen in voorgedoseerde vorm. Dat betekent dat hiervoor dezelfde regels gelden als voor etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, reclame en additieven. Vóór voedingssupplementen in de handel kunnen komen, moet bij de overheid een notificatiedossier worden ingediend.

Lees meer hierover op de website met informatie en diensten van de Belgische overheid.

Wilt u er zeker van zijn of er andere aanvullende producteisen zijn in het land waar u heen exporteert? Vraag dan na bij uw importeur of bij het contactcentrum van de Federale Overheidsdienst Economie of er nationale aanvullingen zijn voor labels en gebruiksaanwijzingen.

Verpakkingswet

De Belgische verpakkingswet is strenger dan die van Nederland. Je moet hieraan voldoen wanneer je verpakte producten via je webshop verkoopt aan Belgische consumenten.

Als je meer dan 300 kilogram aan verpakkingsmateriaal op de Belgische markt brengt, moet je jezelf registreren. Je registreert je bij de Interregionale Verpakkingscommissie ( IVC). IVC is de verantwoordelijke overheidsinstantie voor de Belgische wetgeving voor verpakkingsafval en voor doorvoer van afvalstoffen. Op hun website lees je meer over de verschillende verplichtingen die je hebt. Voor het niet nakomen van deze verplichtingen kun je een boete krijgen.

Consumentenbescherming in de EU

Europa heeft ruim 500 miljoen consumenten. De interne markt van de EU is een van de grootste consumentenmarkten van de wereld. De EU wil al deze consumenten bescherming en ondersteuning bieden.

U kunt terecht bij deze 2 bronnen voor meer informatie over de consumentenrechten binnen de EU:

U vindt op de website van European Consumer Centre for Services meer informatie over consumentenorganisaties in België.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Denk aan de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Vraag bij bij deze instanties na of en welke certificaten u nodig heeft.

Bekijk het overzicht met organisaties voor export- en keuringscertificaten.

Meer informatie

EU

België

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) biedt meer informatie over standaarden en normen in België.

Vragen over export naar België?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?