Producteisen België

Gepubliceerd op:
26 september 2011
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2022

Wilt u zorgen dat uw product aan de juiste Belgische eisen voldoet? Kijk dan naar de producteisen van de EU. Deze zijn vergaand gestroomlijnd en gelden ook in België. Maar er zijn ook specifiek Belgische eisen.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Voldoen uw producten aan alle producteisen in de EU, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten, waaronder België. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt maar uw product wel voldoet aan de wettelijke producteisen in Nederland. Houdt u wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen. Bijvoorbeeld aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Heeft u heel specifieke vragen over producteisen in de EU, CE-markeringen of normen in Europa? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Producteisen in de EU

Ondernemers binnen de EU krijgen te maken met 2 soorten producteisen: algemene en specifieke.

De algemene producteisen gaan over de veiligheid van het product voor de consument. De specifieke producteisen gaan vaak over registratie, samenstelling, etikettering en verpakking van bepaalde productgroepen. Denk aan textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Lees meer hierover bij onze informatie over EU-wetgeving:

CE-markering

Met een CE-markering geeft een fabrikant (onder eigen verantwoordelijkheid) aan dat een product voldoet aan wettelijke eisen van de EU. Producten met een CE-markering mogen worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER).

Lees meer op deze pagina over CE-markering. Wilt u meer algemene informatie over CE-markering? Dan kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Normen in de EU

Normen zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen. Anders gezegd: producten zijn veilig voor de handel als ze voldoen aan specifieke Europese of (nationale) normen.

Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht. Het is wel aan te raden om ze aan te houden. Daarmee laat u zien dat uw product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan eisen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

De EU heeft 3 instanties die normen vaststellen:

  • Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
  • Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec)
  • Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI)

Via deze websites kunt u standaarden doorzoeken. Zo vindt u de normen voor uw product die u kunt navolgen.

Wilt u meer weten over normen in het algemeen? Kijk dan op de website van het Nederlands normalisatie-instituut NEN. Of lees het stukje 'Normen in Europa' op de website van de Europese Unie.

Speciale etiketteringsvoorschriften in België

Via artikel 39 van Verordening (EU) No. 1169/2011 kunnen lidstaten aanvullende verplichte etiketteringsvoorschriften vaststellen voor specifieke typen (of categorieën) voedingsmiddelen. Dat kan alleen in uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid of om fraude te voorkomen.

Lees op de website van FOD Volksgezondheid wat de gevolgen zijn van deze Europese verordening voor export naar België. Dezelfde website legt ook uit wat er vermeld moet worden op het etiket. Let er bijvoorbeeld op dat in België het etiket mogelijk in 3 landstalen opgesteld moet zijn (Nederlands, Frans en Duits), afhankelijk van de gemeenschap waar het product verkocht wordt.

Belgische vereisten

Voedingsmiddelen

Iedere fabrikant van voedingsmiddelen (voedingssupplementen inbegrepen) moet voldoen aan het Koninklijk Besluit van 14 november 2003.

Dat besluit gaat over autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Om hieraan te voldoen kan de fabrikant gebruik maken van de 'autocontrolegids' die door het FAVV (Federaal Agentschap Voedselveiligheid) Naredi is goedgekeurd.

Voedingssupplementen

Op nationaal niveau zijn er in België 2 koninklijke besluiten die voedingssupplementen reglementeren. 1 voor nutriënten en 1 voor planten.

Voedingssupplementen zijn levensmiddelen in voorgedoseerde vorm. Dat betekent dat hiervoor dezelfde regels gelden als voor etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, reclame en additieven. Vóór voedingssupplementen in de handel kunnen komen, moet bij de overheid een notificatiedossier worden ingediend.

Lees meer hierover op de website met informatie en diensten van de Belgische overheid.

Wilt u er zeker van zijn of er andere aanvullende producteisen zijn in het land waar u heen exporteert? Vraag dan na bij uw importeur of bij het contactcentrum van de Federale Overheidsdienst Economie of er nationale aanvullingen zijn voor labels en gebruiksaanwijzingen.

Verpakkingswet

De Belgische verpakkingswet is strenger dan die van Nederland. Je moet hieraan voldoen wanneer je verpakte producten via je webshop verkoopt aan Belgische consumenten.

Als je meer dan 300 kilogram aan verpakkingsmateriaal op de Belgische markt brengt, moet je jezelf registreren. Je registreert je bij de Interregionale Verpakkingscommissie ( IVC). IVC is de verantwoordelijke overheidsinstantie voor de Belgische wetgeving voor verpakkingsafval en voor doorvoer van afvalstoffen. Op hun website lees je meer over de verschillende verplichtingen die je hebt. Voor het niet nakomen van deze verplichtingen kun je een boete krijgen.

Consumentenbescherming in de EU

Europa heeft ruim 500 miljoen consumenten. De interne markt van de EU is een van de grootste consumentenmarkten van de wereld. De EU wil al deze consumenten bescherming en ondersteuning bieden.

U kunt terecht bij deze 2 bronnen voor meer informatie over de consumentenrechten binnen de EU:

U vindt op de website van European Consumer Centre for Services meer informatie over consumentenorganisaties in België.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop ('free sale-certificaten')
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
RVO.nl en NVWA Mest Documenten voor verwerkte mest exporteren en onverwerkte mest exporteren

Meer informatie

EU

België

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) biedt meer informatie over standaarden en normen in België.

Vragen over export naar België?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?