Duitsland: bij wie kunt u terecht?

Gepubliceerd op:
15 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 maart 2021

De Nederlandse overheid heeft een uitgebreid economisch netwerk in Duitsland om de Nederlandse economische belangen te behartigen en het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen.

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor ondernemers die zakendoen in Duitsland. Kijk op Veelgestelde vragen over het coronavirus in in Duitsland. Deze pagina wordt voortdurend geactualiseerd.

Ambassade in Berlijn

U vindt de Nederlandse ambassade op de Klosterstraße 50, 10179 in Berlijn.

Het ambassadenetwerk in Duitsland biedt u 4 ingangen:

 • Ambassade Berlijn
 • Consulaten-generaal in Düsseldorf en München
 • Regionale handelskantoren Netherlands Business Support Offices (NBSO's) in Frankfurt am Main, Hamburg, en Stuttgart
 • Honorair-consuls in Aken, Bremen, Emden, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Keulen, Kleef, Münster, Neurenberg, en Stuttgart

De ambassade helpt Nederlandse bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen graag verder in een persoonlijk gesprek. De ambassade is actief op de volgende terreinen:

 • Informatieverstrekking over de Duitse markt en kansrijke sectoren.
 • Introductie binnen het uitgebreide netwerk van de ambassade bij potentiële zakenpartners.
 • Beantwoording van vragen over wet- en regelgeving, ondernemersklimaat en cultuurverschillen.
 • (co-)organisatie van handelsactiviteiten zoals seminars, handelsmissies en netwerkbijeenkomsten.
 • Duiden van macro-economische ontwikkelingen en beleid, en maken van politieke en economische analyses.
 • Uitdragen van standpunten ten aanzien van EU-beleid.
 • 'Netherlands branding' via activiteiten met een hoog profiel zoals het jaarlijkse Koninklijke werkbezoek, en het bezoeken van strategische beurzen als Grüne Woche en Hannover Messe.

Afdelingen ambassade

De afdelingen Economie en handel, Innovatie, en Landbouw, natuur en voedselkwaliteit van de ambassade in Berlijn behartigen de Nederlandse economische belangen in Duitsland.

Economie en handel

T: +493020956313
E:bln-ea@minbuza.nl
LinkedIn:EmbassyoftheKingdomoftheNetherlandsinGermany

DeafdelingEconomieenhandelondersteuntenstimuleertdeaanwezigheidvanhetNederlandsebedrijfsleveninDuitsland.DaarnaasthoudtdeafdelingzichbezigmetondermeerEuropeesennationaalbeleidophetgebiedvanbijvoorbeeldenergie,handel,klimaat,economieenEU-financiën.HiervoorwerktdeafdelingsamenmetverschillendeministeriesinNederlandenDuitsland.

Innovatie

T:+493020956219
E:bln-ia@minbuza.nl
I:www.innovatie.de
LinkedIn:NLInnovation

DeafdelingInnovatielegtophetgebiedvanonderzoekenkennisontwikkeling,contacttussenkennispartijenenoverheden.Projectenrichtenzichopsectorenalsduurzameenergie,gezondheidszorg,micro-&nanotechnologie,chemieenlogistiek.Belangrijkeonderwerpenzijnenergieopslag,mobiliteit,gezondheidszorgenruimtevaart.DeafdelingisonderdeelvanhetwereldwijdeInnovatieAttachéNetwerkvanhetministerievanEconomischeZakenenKlimaat(EZK).VanuitdeambassadeinBerlijnisdeafdelingInnovatieookactiefinZwitserland.

Infrastructuurenwaterstaat

T:+493020956450
E:bln-ienw@minbuza.nl

DeafdelingInfrastructuurenwaterstaatisactiefophetgebiedvaninfrastructuur,logistiek,duurzameenelektrischemobiliteit,milieu,hergebruikvanafvalenwaterbeheer.BelangrijkonderwerpzijndeverbindingenvandeNederlandsehavensengrensregio'smetDuitslandenhetEuropeseachterland.

Landbouw,natuurenvoedselkwaliteit

T:+493020956219
E:bln-lnv@minbuza.nl
I:www.agroberichtenbuitenland.nl/duitsland
Twitter:@AgriBerlijn(Nederlands)en@NLAgrar(Duits)
LinkedIn:NL Landwirtschaft

De afdeling Landbouw, natuur en voedselkwaliteit behartigt vanuit de posten in Berlijn en München de belangen van de Nederlandse agrifood- en tuinbouwsector in Duitsland en Zwitserland. De landbouwexperts werken veel samen met collega's van de andere afdelingen van het ambassadenetwerk. De thema's landbouwtechnologie en digitalisering staan centraal.

Projecten richten zich onder meer op bodem- en waterbeheer, klimaatbestendige landbouw en biodiversiteit. De rol en positie van de boer in de voedselketen, nieuwe teelttechnieken, duurzame handel en het tegengaan van voedselverspilling staan hierbij centraal. De afdeling Landbouw, natuur en voedselkwaliteit is onderdeel van het wereldwijde Landbouw Attaché Netwerk van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Consulaten-generaal

Düsseldorf

T: +492111793010
E:dus-ea@minbuza.nl
Werkgebied: Noordrijn-Westfalen,Nedersaksen,Bremen,Hessen,Rijnland-PaltsenSaarland

HetConsulaat-generaalDüsseldorfondersteuntNederlandsemkb-bedrijveninNoordrijn-WestfalenenNedersaksen,grensdeelstatendiezichsteedsmeerontwikkelenalsbelangrijkespringplankenvoorinternationaalondernemen.

CGDüsseldorffocustzichondermeeropdethema'schemie,circulaireeconomieenhergebruikvanafval,verduurzamingvandeindustrie,enverkeereninfrastructuur.HetconsulaatisvoornamelijkactiefinDuitsedeelstatendiedirectaanNederlandgrenzen.Belangrijkonderwerpisdaaromgrensoverschrijdendesamenwerkingophetgebiedvanondermeereconomie,onderwijs,mobiliteitenveiligheid.

München

T:+4989206026710
E:mun-ea@minbuza.nl
Twitter:@NLinMünchen
LinkedIn:Consulaat-generaal München
Werkgebied: Beieren

Het consulaat-generaal München bevordert de dialoog tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn onder meer duurzaamheid en digitalisering. De focus ligt hierbij op onder meer elektrische mobiliteit, waterstof als brandstof voor zwaar transport, duurzaam bouwen en industriële innovaties. Andere belangrijke thema's zijn land- en tuinbouw en voeding, digitale veiligheid en kunstmatige intelligentie.

Netherlands Business Support Offices

Netherlands Business Support Offices (NBSO's) zijn handelskantoren in het buitenland van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). NBSO's ondersteunen Nederlandse bedrijven bij het starten van exportactiviteiten naar Duitsland. De handelskantoren kunnen u van dienst zijn als u lokaal contacten wilt leggen of handelspartners zoekt. De kracht van NBSO's ligt in hun kennis van de lokale markt en zakencultuur én hun uitgebreide netwerk. Bij NBSO's kunt u geen reisdocumenten, visa of officiële documenten of verklaringen aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij de ambassade in Berlijn.

Frankfurt am Main

T: +4969244333133
E:nbso-fra@minbuza.nl
Twitter:@NBSOFrankfurt
LinkedIn:NBSOFrankfurt
Werkgebied:Hessen,Rijnland-Palts,Beieren,Baden-WürttembergSaarland

NBSOFrankfurtrichtzichinsamenwerkingmethetconsulaat-generaalinDüsseldorfopondermeerdechemiesectorinZuid-WestDuitsland.Hierbijligtdefocusopduurzaamheid,digitaliseringenlogistiek.InsamenwerkingmetdeafdelingEconomieenhandelvandeambassadeinBerlijnondersteuntNBSOFrankfurtondernemersdieactiefzijnophetgebiedvandigitaleeninnovatievefinanciëledienstverlening.

DeelstaatHessenismeteenhandelsvolumevan€9,4miljard(2019)deop4nabelangrijksteDuitsehandelspartnervoorNederland.Dechemischeindustrieleverteengrotebijdrageaandithandelsvolume.Hessenheeftdaarnaasteensterkedienstensector,metnameophetgebiedvanfinanciën.MetderivierenRijnenMain,eengrotevrachtluchthavenenverschillendedistributiecentra,isHesseneenbelangrijkinternationaal logistiekknooppunt.

Hamburg

T:+4917612443344
E:info@nbso-hamburg.de
Twitter:@NBSOHamburg
LinkedIn:NBSOHamburg
Werkgebied:Nedersaksen,Bremen,Hamburg,Sleeswijk-Holstein

NBSOHamburgrichtzichopdeNoord-Duitsemarkt.DefocusligtopdemetropoolregioHamburg-Duitslandsgrootstezeehaven-enregio'sindedeelstatenSleeswijk-Holstein,NedersaksenenBremen.

Belangrijkesectorenzijnscheepvaart,logistiek,lucht-enruimtevaartenduurzameenergie.DeDuitsekustwordtgezienalseenkansrijkgebiedvoorwindenergieen–inhetverlengdehiervan–grootschaligeenergieopslag.Belangrijkeonderwerpenzijnondermeerduurzamestedenbouwenruimtelijkeontwikkeling,milieuvriendelijkescheepvaartenluchtvaart.Verderiseraandachtvoorinnovatievethema'salszelfrijdendeauto'senhergebruikvanafval.

Stuttgart

T:+4971187038550
E:info@nbso-stuttgart.de
Twitter:@NBSOStuttgart
LinkedIn:NBSO Stuttgart
Werkgebied: Baden-Württemberg

NBSO Stuttgart richt zich specifiek op gezondheidszorg. Hierbij staan centraal: medische technologie, e-health (ofwel digitale zorg) en verzorging. In Zuid-West Duitsland is de 'Gesundheitswirtschaft' een belangrijke sector. In de deelstaat is daardoor veel kennis en ervaring op dit gebied, net als in Nederland.

Andere belangrijke thema's zijn fietsinfrastructuur, machinebouw en vrouwelijk ondernemerschap. Baden-Württemberg beschikt over een sterk en divers midden- en kleinbedrijf (mkb). In de deelstaat ligt het grootste industriegebied van Duitsland. Baden-Württemberg is thuisbasis voor onder meer softwaregigant SAP, bouwstoffenleverancier HeidelbergCement, fabrikant van luxe auto's Porsche, en technologie- en industrieconcern Robert Bosch GmbH.

Honorair-consuls

Onze honorair-consuls zijn gevestigd in Aken, Bremen, Emden, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Keulen, Kleef, Münster, Neurenberg en Stuttgart. Kijk voor hun contactgegevens op www.sieunddieniederlande.nl (Duits).

Hulp nodig bij uw zaken in Duitsland?

De economische experts ter plaatse helpen u graag verder!

T: +493020956313
E:bln-ea@minbuza.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?